Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
75
lượt xem
2
download

Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND về việc sửa đổi mục 4, phần A của Quy định về khung giá thu một phần viện phí và phí dịch vụ ban hành kèm theo Quyết định số 112/2004/QĐ-UB ngày 24/11/2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2008/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH BÌNH PHƯ C NAM ----- c l p - T do - H nh phúc ------- S : 40/2008/Q -UBND ng Xoài, ngày 04 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C S A I M C 4, PH N A C A QUY NNH V KHUNG GIÁ THU M T PH N VI N PHÍ VÀ PHÍ DNCH V BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 112/2004/Q -UB NGÀY 24/11/2004 C A UBND T NH Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Pháp l nh Phí và L phí ngày 28/8/2001; Căn c Ngh nh s 95/CP ngày 27/8/1994 c a Chính ph v thu m t ph n vi n phí; Căn c Thông tư liên t ch s 14/TTLT-BYT-BL TBXH-BVGCP ngày 30/9/1995 c a liên B Y t , B lao ng - Thương binh và Xã h i, Ban V t giá Chính ph hư ng d n th c hi n thu m t ph n vi n phí; Xét ngh c a S Y t t i T trình s 98/SYT-NVY ngày 23/6/2008 và ý ki n th m nh c a S Tư pháp t i Công văn s 87/STP-XDVB ngày 08/7/2008, QUY T NNH: i u 1. S a i m c 4, ph n A c a Quy nh v khung giá thu m t ph n vi n phí và phí d ch v ban hành kèm theo Quy t nh s 112/2004/Q -UB ngày 24/11/2004 c a y ban nhân dân t nh (có Quy nh kèm theo). i u 2. Ngoài n i dung ư c s a i theo Quy t nh này, các n i dung khác th c hi n theo Quy t nh s 112/2004/Q -UB ngày 24/11/2004 c a y ban nhân dân t nh. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký. i u 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c S Y t , S Tài chính, Kho b c Nhà nư c t nh, Th trư ng cơ quan có liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH
  2. Bùi Văn Danh QUY NNH V KHUNG GIÁ THU KHÁM GIÁM NNH Y KHOA (Kèm theo Quy t nh s 40/2008/Q -UBND ngày 04/8/2008 c a UBND t nh) STT N i dung B nh vi n B nh vi n Phòng Khám a Ghi h ng II h ng III khoa và Tr m Y t chú 4 Khám giám nh y 60.000 ng khoa (không k xét nghi m, X- Quang)
Đồng bộ tài khoản