Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
4
download

Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND về giá bán nhà ở riêng lẻ tại vị trí mặt đường, mặt phố có khả năng sinh lời cao theo Nghị quyết số 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 của Chính phủ và giá bán đối với nhà ở có diện tích đất sử dụng riêng vượt hạn mức đất ở trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 40/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 40/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 12 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V GIÁ BÁN NHÀ RIÊNG L T I VN TRÍ M T Ư NG, M T PH CÓ KH NĂNG SINH L I CAO THEO NGHN QUY T S 48/2007/NQ-CP NGÀY 30/8/2007 C A CHÍNH PH VÀ NHÀ CÓ DI N TÍCH T S D NG RIÊNG VƯ T H N M C T TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân năm 2003; Căn c Lu t t ai năm 2003 và Lu t Nhà năm 2006; Căn c Ngh nh s 61/CP ngày 5/7/1994 v mua bán và kinh doanh nhà ; Ngh nh s 21/CP ngày 16/4/1996 v s a i, b sung i u 5 và i u 7 c a Ngh nh s 61/CP; Ngh quy t s 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 c a Chính ph v i u ch nh m t s n i dung, chính sách bán nhà thu c s h u nhà nư c cho ngư i ang thuê theo Ngh nh s 61/CP: Căn c Ngh quy t s 05/2007/NQ-H ND ngày 6/12/2007 và văn b n s 133/H ND- KTNS ngày 9/12/2008 c a H ND Thành ph , Xét ngh c a Giám c S Xây d ng t i T trình s : 159/TTr-SXD-B61/CP ngày 08 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH i u 1. Ban hành quy nh v giá bán nhà riêng l t i v trí m t ư ng, m t ph có kh năng sinh l i cao theo Ngh quy t s 48/2007/NQ-CP ngày 30/8/2007 c a Chính ph và giá bán i v i nhà có di n tích t s d ng riêng vư t h n m c t trên a bàn Thành ph Hà N i, c th như sau: 1- Giá nhà: th c hi n theo quy nh hi n hành c a Chính ph và Thành ph v vi c bán nhà thu c s h u nhà nư c cho ngư i ang thuê theo Ngh nh s 61/CP ngày 5/7/1994 c a Chính ph (giá t i th i i m ngày 31/12/2004): - Trên a bàn Thành ph Hà N i cũ: giá nhà th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 28/Q -UB ngày 6/1/1995 c a UBND Thành ph Hà N i v giá chuNn nhà xây d ng m i. - Trên a bàn t nh Hà Tây cũ: giá nhà th c hi n theo Hư ng d n s 1609/HD-TC ngày 29/5/2006 c a S Tài chính t nh Hà Tây (theo ch o t i công văn s 2574/UBND-KT ngày 12/6/2006 c a UBND t nh Hà Tây). 2- Giá t:
  2. a- Giá t i v i nhà riêng l v trí m t ư ng, m t ph có kh năng sinh l i cao: Giá t t i th i i m ngày 31/12/2004 nhân v i h s Ksl= 1,5 (t c là tăng thêm 50%): - Trên a bàn Thành ph Hà N i cũ, giá t th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 3519/Q -UB ngày 12/09/1997 và Quy t nh s 35/2004/Q -UB ngày 12/3/2004 c a UBND Thành ph , nhân v i h s i u ch nh K=1,8 ( i v i khu v c n i thành, t vành ai 2 tr vào trung tâm) và K=1,5 ( i v i khu v c ngo i thành) theo Quy t nh s 119/2004/Q -UB ngày 4/8/2004 c a UBND Thành ph , sau ó nhân v i Ksl = 1,5 (h s K sinh l i). i v i ư ng ph ã ư c H ND Thành ph t tên n th i i m bán, nhưng chưa có tên trong Quy t nh s 35/2004/Q -UB thì áp d ng nguyên t c l y theo giá t c a ư ng ph li n k có giá t cao nh t c a Quy t nh s 3519/Q -UB, nhân v i h s i u ch nh K=1,8 ( i v i khu v c n i thành, t vành ai 2 tr vào trung tâm) và K=1,5 ( i v i khu v c ngo i thành) theo Quy t nh s 119/2004/Q -UB, sau ó nhân v i Ksl = 1,5. - Trên a bàn t nh Hà Tây cũ, giá t th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 03/Q -UB ngày 2/1/1997 c a UBND t nh Hà Tây v giá các lo i t trên a bàn t nh Hà Tây nhân v i h s Ksl =1,5. b- H n m c t khi th c hi n bán nhà theo Ngh nh s 61/CP trên a bàn Thành ph Hà N i: - H n m c là 120m2: i v i các khu v c t vành ai 2 tr vào trung tâm Thành ph Hà N i cũ; khu v c Thành ph Hà ông và Thành ph Sơn Tây. - H n m c là 180m2: i v i các khu v c t vành ai 2 tr ra và các khu v c còn l i. H nm c t i v i các trư ng h p là ngư i có công v i cách m ng: th c hi n theo quy nh t i Quy t nh s 20/2000/Q -TTg ngày 3/2/2000 c a Th tư ng Chính ph và các văn b n có liên quan. c- Giá t i v i nhà có di n tích t s d ng riêng vư t h n m c t : áp d ng m c thu 100% theo khung giá t ban hành hàng năm c a UBND Thành ph i v i ph n di n tích t s d ng riêng vư t h n m c t quy nh t i các a bàn tương ng. 3- Th i i m áp d ng: Th i i m Ngh quy t 48/2007/NQ-CP c a Chính ph có hi u l c là ngày 25/9/2007. - Các trư ng h p mua nhà riêng l t i v trí m t ư ng, m t ph có kh năng sinh l i cao và nhà có di n lích t s d ng riêng vư t h n m c t n u ã ký H p ng mua bán nhà trư c ngày 25/9/2007, áp d ng giá bán t i th i i m ngày 31/12/2004. Các ơn v bán nhà ch u trách nhi m v tính h p pháp i v i các H p ng mua bán nhà ã ký trư c ngày 25/9/2007.
  3. - Các trư ng h p mua nhà riêng l t i v trí m t ư ng, m t ph có kh năng sinh l i cao n u ký H p ng mua bán nhà sau ngày 25/9/2007, áp d ng giá t t i th i i m ngày 31/12/2004 nhân v i h s Ksl = 1,5; giá nhà theo quy nh t i th i i m ngày 31/12/2004. - Các trư ng h p mua nhà có di n tích t s d ng riêng vư t h n m c t n u ký H p ng mua bán nhà sau ngày 25/9/2007, áp d ng m c thu 100% theo khung giá t ban hành hàng năm c a UBND Thành ph i v i ph n di n tích t s d ng riêng vư t h n m c t quy nh t i các a bàn và tương ng v i th i i m ký h p ng mua bán nhà. i u 2. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký, nh ng quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . Giao Giám c S Xây d ng - thư ng tr c H BN Thành ph hư ng d n và t ch c tri n khai th c hi n bán nhà riêng l t i v trí m t ư ng, m t ph có kh năng sinh l i cao và nhà có t s d ng riêng vư t h n m c t trên a bàn Thành ph Hà N i. Giao Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph Hà ông và thành ph Sơn Tây tri n khai th c hi n giá t i v i nhà riêng l t i v trí m t ư ng, m t ph có kh năng sinh l i cao và nhà có di n tích t s d ng riêng vư t h n m c t , khi c p Gi y ch ng nh n quy n s h u nhà và quy n s d ng t cho các trư ng h p ang nhà thu c s h u nhà nư c do các cơ quan t qu n trên a bàn, nay không còn cơ quan qu n lý ho c ã giao cho các h dân t qu n. i u 3. Chánh Văn phòng UBND Thành ph ; Giám c các S , Ban, Ngành có liên quan; Ch t ch UBND các qu n, huy n, thành ph Hà ông và thành ph Sơn Tây; Giám c: Công ty Qu n lý và phát tri n nhà Hà N i, Công ty u tư phát tri n nhà và ô th - B Qu c phòng và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nguy n Văn Khôi
Đồng bộ tài khoản