Quyết định số 4031/2001/QĐ-BYT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

1
719
lượt xem
275
download

Quyết định số 4031/2001/QĐ-BYT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4031/2001/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Quy định về chế độ giao tiếp trong các cơ sở khám, chữa bệnh"

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4031/2001/QĐ-BYT

  1. B YT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 4031/2001/Q -BYT Hà N i, ngày 27 tháng 9 năm 2001 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH “ QUY NNH V CH GIAO TI P TRONG CÁC CƠ S KHÁM, CH A B NH" B TRƯ NG B YT Căn c Ngh nh s 68/ CP ngày 11/10/1993 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Y t ; Căn c Quy t nh s 2088/BYT-Q , ngày 6/11/1996 cu B trư ng B Y t ban hành Qui nh v Y c (tiêu chu n o c c a ngư i làm công tác y t ); Theo ngh c a V trư ng V i u tr - B Y t . QUY T NNH i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n: “ Quy nh v ch giao ti p trong các cơ s khám ch a b nh” i u 2: Quy t nh này ư c áp d ng trong các cơ s khám ch a b nh Nhà nư c, bán công, dân l p, tư nhân, cơ s khám ch a b nh có v n u tư c a nư c ngoài. i u 3: V trư ng V i u tr ph i h p v i Chánh thanh tra và các V ch c năng hư ng d n, ki m tra, thanh tra và giám sát vi c th c hi n Quy t nh này t i các cơ s khám ch a b nh trong c nư c. i u 4: Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký ban hành. i u 5: Các ông\bà: Chánh văn phòng, Chánh thanh tra, V trư ng V i u tr , V trư ng Y h c c truy n. V trư ng V b o v bà m tr em và k ho ch hoá gia ình, V trư ng V T ch c cán b B Yt , Giám c S Y t t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, Giám c các b nh vi n, vi n có giư ng b nh tr c thu c B , Th trư ng Y t các ngành ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG
  2. Lê Ng c Tr ng QUY NNH V CH GIAO TI P TRONG CÁC CƠ S KHÁM CH A B NH (Ban hành kèm Quy t nh s : 4031/2001/Q -BYT, ngày 27/9/2001 c a B trư ng BYT ) I. QUY NNH CHUNG: 1. Giao ti p trong các cơ s khám, ch a b nh ư c th hi n bàng l i nói, thái và hành vi văn hoá trongm i quan h gi a th y thu c và nhân viên y t v i ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh, khách n làm vi c và m i quan h ng nghi p. 2. Ngư i n khám b nh, ch a b nh, n thăm và n làm vi c là i tư ng ph c v c a các cơ s khám, ch a b nh và ư c i s , bình ng và l ch s . 3. Th y thu c và nhân viên y t trong các cơ s khám ch a b nh, ngư i b nh và ngư i nhà ngư i b nh có trách nhi m th c hi n nghiêm ch nh quy t nh này. II. QUY NNH C TH : 1. Khi ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh và khách n thăm làm vi c qua c ng b nh vi n, nhân viên b o v c n ph i: a) Ch ng chào h i, xem gi y gi i thi u c a ngư i b nh ( tr trư ng h p c p c u), ngư i nhà ngư i b nh và khách. b) M c ng và hư ng d n ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh và khách nơi xe và a i m c n n. c) Hư ng d n cho ngư i nhà ngư i b nh vào thăm theo gi quy nh. 2. Khi ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh và khách n phòng khám, th y thu c và nhân viên khoa khám b nh c n ph i: a) Ch ng ti p ón v i thái ni m n và s n sàng giúp ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh và khách. b) Tr l i y các câu h i c a ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh và khách v i thái ân c n, quan tâm và l ch s . c) Phân lo i và phát s khám cho ngư i b nh theo th t . d) M i ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh ho c khách ng i ch úng nơi qui nh.
  3. e) Bác sĩ thăm khám ngư i b nh toàn di n, l ng nghe l i k c a ngư i b nh và ân c n gi i thích cho ngư i b nh hi u rõ phương pháp i u tr cho h . f) Hư ng d n các th t c nh p vi n. ưa ngưòi b nh n ng n nơi làm xét nghi m, ch p chi u XQ n u ngư i b nh n ng không t i ư c. g) ưa ngư i b nh vào khoa i u tr 3. Khi ngư i b nh vào khoa: a) Y tá - i u dư ng trư ng khoa, N h sinh trư ng khoa ho c Y tá- i u dư ng hành chính vui v ti p ón, gi i quy t nhanh th t c hành chính, gi i thi u các qui nh c a b nh vi n và x p giư ng cho ngư i b nh. Trư ng h p không còn giư ng riêng c n gi i thích rõ cho ngư i b nh ho c ngư i nhà ngư i b nh trư c khi x p n m chung v i ngư i b nh khác. b) Bác sĩ, Y tá - i u dư ng viên, N h sinh ph trách ph i gi i thi u tên, ch c danh, thăm h i và lam quyen v i ngư i b nh ngay khi ngư i b nh vào khoa. 4. Khi ngư i b nh ang i u tr t i khoa: a) Th y thu c và nhân viên y t ph i xưng hô v i ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh l ch s và phù h p v i tu i ho c quan h xã h i. G i ngư i b nh b ng cách ghép i t nhân xưng v i h tên ngư i b nh ( ví d : ông nguy n văn A...), không ư c g i ngư i b nh b ng “ ông kia”, “bà kia” b) Bác sĩ i u tr , Y tá- i u dư ng, N h sinh ph trách b trí th i gian h p lý ti p xúc, thăm khám, giáo d c s c kho và hư ng d n ngư i b nh th c hi n ch i u tr và chăm sóc. c) Y tá - i u dư ng viên, N h sinh, H lý giúp ngư i b nh các vi c c th như tr i ga, m c áo, ưa nư c u ng...khi c n. d) Bác sĩ i u tr , Y tá - i u dư ng, N h sinh, h lý thư ng tr c bu i trưa và tr c êm c n có m t ngay t i giư ng b nh khi ư c ngư i b nh ho c ngư i nhà ngư i b nh g i. Gi i quy t k p th i các yêu c u chuyên môn và gi i thích ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh yên tâm. e) M i c ch , l i nói c a th y thu c và nhân viên y t không ư c th hi n s g i ý nh n ti n, quà bi u c a ngư i b nh và ngư i nhà ngư i b nh. c bi t là khi ngư i b nh ph i ph u thu t ho c làm th thu t. f) Th y thu c và nhân viên y t ph i bình tĩnh trong các tình hu ng ti p xúc v i ngư i b nh và ngư i nhà ngư i b nh. 5. Khi cho ngư i b nh dùng thu c: a) Bác sĩ gi i thích rõ lý do, tác d ng c a thu c và công khai tên thu c ghi trong ơn cho ngư i b nh ho c ngư i nhà ngư i b nh.
  4. b) Ytá - i u dư ng viên, N h sinh hư ng d n cách dùng thu cd, nh ng v n c n theo dõi và chú ý trong quá trình dùng thu c. c) Y tá - i u dư ng viên, N h sinh công khai s lư ng, lo i thu c dùng cho ngư i b nh m i l n và hàng ngày. 6. Khi ph u thu t và làm các th thu t th y thu c và nhân viên y t ph i: a) Thông báo trư c và hư ng d n cho ngư i b nh ho c ngư i nhà ngư i b nh nh ng chuNn b c n thi t. b) Gi i thích cho ngư i b nh ho c ngư i nhà ngư i b nh kh năng r i ro có th sNy ra. c) B o m s kín áo và tôn tr ng ngư i b nh khi làm th thu t. d) Th hi n thái thông c m, ng viên khi ngư i b nh lo s và au n. e) N u hoãn ho c t m ng ng ph u thu t, th thu t ph i gi i thích rõ lý do cho ngư i b nh ho c ngư i nhà ngư i b nh. 7. Khi ngư i b nh ra vi n, chuy n vi n th y thu c và nhân viên y t ph i: a) Thông báo ra vi n và chuNn b cho ngư i b nh t ngày hôm trư c. Trư ng h p ra vi n, chuy n vi n c bi t c n gi i thích lý do b) Gi i thích y cho ngư i b nh ho c ngư i nhà ngư i b nh t ng kho n chi phí trong phi u thanh toán vi n phí mà ngư i b nh ph i thanh toán. c) L y ý ki n và ti p thu góp ý c a ngư i b nh trư c khi ra vi n d) C n d n ngư i b nh nh ng vi c c n làm khi ra vi n. 8. Giao ti p v i ngư i nhà, khách n thăm và làm vi c: a) Bác sĩ i u tr thông báo tình tr ng c a ngư i b nh ngư i nhà bi t cùng ph i h p. b) Bác sĩ i u tr , Y tá - i u dư ng viên, N h sinh ph trách có trách nhi m gi i thích ng viên ngư i nhà ngư i b nh có tiên lư ng x u và chia bu n v i gia ình ngư i b nh khi ngư i b nh t vong. c) M i th y thu c và nhân viên y t ư c h i ph i d ng l i ch ư ng cho ngư i b nh, ngư i nhà ngư i b nh ho c khách và có nghĩa v giúp ngư i nhà ngư i b nh tìm nơi ngư i b nh ang i u tr ( tr trư ng h p ang gi i quy t c p c u ). d) M i th y thu c và nhân viên y t ph i xưng hô v i ngư i nhà ngư i b nh, khách n thăm và làm vi c l ch s và l . 9. Giao ti p v i ng nghi p, th y thu c và nhân viên y t ph i:
  5. a) Có trách nhi m chia s thông tin và ph i h p t t trong quá trình i u tr và chăm sóc ngư i b nh. b) Tôn tr ng, giúp và không nói x u ng nghi p c) Xưng hô v i ng nghi p theo m i quan h trong cơ quan ( ch c danh, ngh nghi p, tu i...) 10. Ngư i b nh và ngư i nhà ngư i b nh ph i: a) Ch p hành các qui nh c a cơ s khám, ch a b nh. b) Tôn tr ng và l ch s i v i th y thu c và nhân viên y t , không ư c lăng m , xúc ph m n nhân phNm, danh d ho c dùng vũ l c e do i v i th y thu c và nhân viên y t . c) Tuy t i không ư c g i ý, môi gi i g i ti n b i dư ng ư c ph c v s m.
Đồng bộ tài khoản