Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Thi Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
38
lượt xem
4
download

Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định các khu vực khi lắp đặt các trạm thu, phát sóng thông tin di động phải xin giấy phép xây dựng ở các đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 41/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T T NH AN GIANG NAM ------- c l p - T do - H nh phúc --------- S : 41/2008/Q -UBND Long Xuyên, ngày 11 tháng 11 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH CÁC KHU V C KHI L P T CÁC TR M THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI NG PH I XIN GI Y PHÉP XÂY D NG CÁC Ô THN TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, y ban nhân dân ngày 03/12/2004; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/09/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Thông tư liên t ch s 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT ngày 11/12/2007 c a B Xây d ng và B Thông tin và Truy n thông hư ng d n v c p gi y phép xây d ng i v i các công trình tr m thu, phát sóng thông tin di ng các ô th ; Xét ngh c a Giám c S Thông tin và Truy n thông, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh các khu v c khi l p t các tr m thu, phát sóng thông tin di ng ph i xin gi y phép xây d ng các ô th trên a bàn t nh An Giang”. i u 2. Quy t nh có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh, Giám c S Thông tin và Truy n thông, Giám c S Xây d ng, Ch t ch y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph , th trư ng các s , ban ngành liên quan, các t ch c, cá nhân xây d ng, l p t tr m BTS trên a bàn t nh An Giang ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT.CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - B Thông tin và Truy n thông ( b/c); - TT.TU, H ND, UBND t nh; - C c Ki m tra văn b n - B Tư pháp; - Website Chính ph ; - S , ban, ngành c p t nh; - UBND huy n, th , thành ph ; - Trung tâm công báo, website AG;
 2. - VP.UBND t nh: Lãnh VHXH, TH; o VP và P.XDCB, KT, Ph m Kim Yên - Lưu. QUY NNH CÁC KHU V C KHI L P T TR M THU, PHÁT SÓNG THÔNG TIN DI NG PH I XIN PHÉP XÂY D NG CÁC Ô THN TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 11 /11/2008 c a y ban nhân dân t nh An Giang ) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh Quy nh này quy nh các khu v c khi l p t tr m thu, phát sóng thông tin di ng (sau ây g i t t là tr m BTS) ph i xin phép xây d ng các ô th trên a bàn t nh An Giang. i u 2. i tư ng áp d ng Quy nh này áp d ng i v i cơ quan qu n lý Nhà nư c và các t ch c, cá nhân u tư xây d ng l p t các tr m BTS các ô th trên a bàn t nh An Giang. i u 3. M c ích và yêu c u 1. Quy nh này ư c ban hành nh m c th hóa Thông tư liên t ch s 12/2007/TTLT/BXD-BTTT ngày 11/12/2007 c a B Xây d ng và B Thông tin và Truy n thông v vi c Hư ng d n v c p gi y phép xây d ng i v i các công trình tr m thu, phát sóng thông tin di ng các ô th ; Ny nhanh vi c xây d ng, l p t các tr m BTS ph c v phát tri n kinh t – xã h i, an ninh, qu c phòng trên a bàn t nh An Giang. 2. Vi c xây d ng, l p t các tr m BTS trong m i trư ng h p ph i b o m an toàn cho công trình, công trình lân c n; áp ng các quy chuNn, tiêu chuNn k thu t chuyên ngành, không gây nh hư ng t i môi trư ng, s c kho cho c ng ng; m b o tuân th quy ho ch xây d ng, ki n trúc, c nh quan ô th . i u 4. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, các t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Tr m BTS lo i 1: là công trình xây d ng bao g m nhà tr m và c t ăng ten thu, phát sóng thông tin di ng ư c xây d ng trên m t t.
 3. 2. Tr m BTS lo i 2: là c t ăng ten thu, phát sóng thông tin di ng và thi t b ph tr ư c l p t trên các công trình ã ư c xây d ng. Chương II CÁC KHU V C KHI L P T TR M BTS Ô THN PH I XIN PHÉP XÂY D NG i u 5. Các tr m BTS khi xây d ng, l p t ô th trên a bàn t nh ph i có gi y phép xây d ng g m: 1. Các tr m BTS lo i 1. 2. Các tr m BTS lo i 2 ư c l p t ph m vi khu v c ph i xin phép xây d ng ư c nêu t i i u 8 c a Quy nh này. i u 6. Th m quy n c p gi y phép xây d ng các tr m BTS 1. Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh c p Gi y phép xây d ng các tr m BTS trong ph m vi các khu công nghi p do t nh qu n lý. 2. Ban Qu n lý khu kinh t c a khNu t nh c p Gi y phép xây d ng các tr m BTS trong các khu thương m i – công nghi p và các khu ch c năng khác (khu qu n lý, d ch v , vui chơi gi i trí) thu c khu trung tâm kinh t c a khNu An Giang. 3. U ban nhân dân huy n, th xã, thành ph c p Gi y phép xây d ng các tr m BTS trên a bàn qu n lý theo quy nh, tr các các tr m BTS trong ph m vi ư c quy nh thu c thNm quy n c a Ban Qu n lý khu công nghi p t nh và Ban Qu n lý khu kinh t c a khNu t nh. 4. Sau khi c p Gi y phép xây d ng, không quá 03 ngày k t ngày c p phép, các ơn v c p phép ph i g i b n sao Gi y phép cho S Thông tin và Truy n thông, S Xây d ng theo dõi, qu n lý. Riêng các Ban Qu n lý các khu công nghi p t nh, Ban Qu n lý khu kinh t c a khNu t nh ph i g i b n sao Gi y phép cho U ban nhân dân huy n, th xã, thành ph nơi có khu công nghi p và khu kinh t c a khNu. i u 7. H sơ xin c p phép xây d ng tr m BTS 1. H sơ xin gi y phép xây d ng i v i tr m BTS lo i 1 bao g m: a) 01 ơn xin gi y phép xây d ng (ph l c 01); b) 01 b n sao có ch ng th c ho c b n sao không có ch ng th c thì ph i kèm b n chính i chi u t i nơi ti p nh n h sơ m t trong nh ng gi y t ch ng minh v quy n s d ng t h p pháp theo quy nh c a pháp lu t (ch u tư ph i có m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t ư c quy nh t i i u 8 c a Quy t nh 72/2007/Q -UBND ngày 01/11/2007 c a UBND t nh Quy nh v c p phép xây d ng trên a bàn t nh An Giang). c) 02 b h sơ thi t k ã ư c thNm nh theo quy nh, bao g m:
 4. - Sơ v trí công trình; - M t b ng móng t l 1/100 ÷1/200; - M t b ng, m t c t, m t ng i n hình t l 1/100 ÷1/200; - Sơ u n i k thu t c p i n, c p nư c, thoát nư c t l 1/100 ÷1/200. 2. H sơ xin gi y phép xây d ng i v i tr m BTS lo i 2 n m trong hhu v c ph i xin gi y phép xây d ng bao g m: a) 01 ơn xin gi y phép xây d ng (ph l c 02); b) 01 b n sao có ch ng th c ho c b n sao không có ch ng th c thì ph i kèm b n chính i chi u t i nơi ti p nh n h sơ m t trong nh ng gi y t ch ng minh v quy n s d ng t h p pháp theo quy nh c a pháp lu t (ch u tư ph i có m t trong các lo i gi y t v quy n s d ng t, quy n s h u nhà ư c quy nh t i i u 8 c a Quy t nh 72/2007/Q -UBND ngày 01/11/2007 c a y ban nhân dân t nh Quy nh v c p phép xây d ng trên a bàn t nh An Giang). c) 01 h p ng thuê t tr m v i ch công trình; d) 02 b b n v , bao g m: - Sơ v trí công trình; - B n v các m t ng i n hình c a tr m và c t ăng ten l p t vào công trình t l 1/100 ÷1/200; 3. Th i gian c p phép: 10 ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l . i u 8. Khu v c ph i xin phép xây d ng khi l p t tr m BTS Khu v c khi l p t tr m BTS lo i 2 ph i xin phép ư c quy nh t i ph l c 03 c a Quy nh này. Các tr m BTS lo i 2 ư c l p t ph m vi khu v c không ph i xin phép xây d ng, trư c khi xây d ng ch u tư ph i tho thu n a i m l p t v i y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph nơi s l p t tr m BTS. Chương III T CH C TH C HI N i u 9. Phân công trách nhi m 1. S Thông tin và Truy n thông: a) T ch c tuyên truy n, ph bi n cho các t ch c, cá nhân có liên quan hi u rõ m c ích, yêu c u c a vi c xây d ng, l p t các tr m BTS.
 5. b) Ch trì, ph i h p v i các cơ quan có liên quan ki m tra vi c th c hi n Quy nh này và các quy nh c a Thông tư liên t ch s 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT. c) Ph i h p gi i quy t nh ng khó khăn, vư ng m c c a các nhà u tư t o i u ki n phát tri n nhanh u tư các tr m BTS trên a bàn. 2. S Xây d ng: a) Hư ng d n, ki m tra vi c xây d ng, l p t các tr m BTS trên a bàn. b) Hư ng d n và công khai quy trình th t c c p phép xây d ng tr m BTS trên a bàn t nh. c) Hư ng d n, t o i u ki n thu n l i cho các t ch c, cá nhân u tư xây d ng tr m BTS và ph i h p gi i quy t các khó khăn, vư ng m c trong vi c c p phép xây d ng. 3. U ban nhân dân huy n, th xã, thành ph : a) Th c hi n nhi m v qu n lý hành chính nhà nư c trên a bàn; b) C p phép xây d ng tr m BTS trên a bàn qu n lý theo quy nh. c) T o i u ki n thu n l i cho các t ch c, cá nhân u tư xây d ng tr m BTS và gi i quy t các khó khăn, vư ng m c trong vi c c p phép xây d ng. 4. U ban nhân dân c p xã, phư ng, th tr n: a) Th c hi n vi c giám sát, thư ng xuyên ki m tra phát hi n k p th i các công trình xây d ng, l p t các tr m BTS không úng quy nh báo cáo y ban nhân dân c p huy n x lý. b) Sau khi nh n ư c thông báo c a ch u tư v vi c l p t các tr m BTS trên a bàn ph i báo cáo U ban nhân dân c p huy n qu n lý. 5. Các t ch c, cá nhân khi u tư xây d ng và khai thác các tr m BTS trên a bàn t nh An Giang có trách nhi m: a) Khi tri n khai xây d ng, l p t các tr m BTS ph i th c hi n xin gi y phép xây d ng theo quy nh này và nh ng quy nh khác c a pháp lu t hi n hành. b) i v i các tr m BTS lo i 2, các t ch c, cá nhân khi u tư xây d ng và khai thác ph i th c hi n kh o sát, ánh giá, thNm nh công trình ã xây d ng trư c khi thi t k , l p t tr m BTS lo i 2; ng th i ch u hoàn toàn trách nhi m v k t qu kh o sát, ánh giá, thi t k và l p t công trình tr m BTS. c) Ph i h p v i S Thông tin và Truy n thông xu t k ho ch phát tri n m ng thông tin di d ng t i m i a phương. d) Th c hi n úng các quy nh c a Thông tư liên t ch s 12/2007/TTLT/BXD- BTTTT, Quy nh này và các quy nh c a pháp lu t khác có liên quan.
 6. ) Tham gia tuyên truy n, ph bi n v m c ích, ý nghĩa c a vi c xây d ng, l p t các tr m BTS. e) Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v nh ng vi ph m do không th c hi n úng các quy nh c a Thông tư liên t ch s 12/2007/TTLT/BXD-BTTTT, Quy nh này và các quy nh c a pháp lu t khác có liên quan; ch u trách nhi m b i thư ng thi t h i do l i c a mình gây ra. g) Tri n khai úng theo thi t k ư c phê duy t và m b o các tiêu chuNn k thu t v an toàn nhà tr m, an toàn c a các tr anten, m b o an toàn i n, ch ng sét và phòng ch ng cháy n , an toàn b c x i n t n môi trư ng xung quanh. h) Th c hi n nghiêm túc vi c ki m nh các tr m BTS trư c khi ưa vào khai thác theo tinh th n Quy t nh s 31/2006/Q -BBCVT ngày 06/9/2006 c a B Bưu chính, Vi n thông – nay là B Thông tin và Truy n thông v “Ban hành Quy nh v ki m nh công trình k thu t chuyên ngành vi n thông”. Báo cáo n S Thông tin và Truy n thông ch m nh t 07 (b y) ngày k t khi nh n ư c Gi y ch ng nh n ki m nh công trình. i u 10. X lý chuy n ti p Trư ng h p i v i nh ng tr m BTS trong di n ph i có gi y phép xây d ng khi xây d ng ho c l p t: 1. ã tho thu n a i m b ng văn b n v i y ban nhân dân huy n, th xã, thành thì các t ch c, cá nhân là ch s h u c a nh ng tr m BTS ó ư c ti p t c xây d ng không ph i làm th t c xin phép; nhưng ph i thông báo b ng văn b n cho S Thông tin và Truy n thông, S Xây d ng, y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph theo nh ng n i dung do S Thông tin và Truy n thông hư ng d n. 2. ang xây d ng d dang nhưng chưa tho thu n a i m b ng văn b n v i y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph thì các t ch c, cá nhân là ch s h u c a nh ng tr m BTS ó ph i ti n hành làm th t c xin phép xây d ng. i u 11. Trong quá trình th c hi n có v n vư ng m c, liên quan n n i dung c a Quy nh này, S Thông tin và Truy n thông có trách nhi m ph i h p v i các S , ban, ngành liên quan xu t nh ng n i dung c n s a i, b sung thay th , trình y ban nhân dân t nh xem xét quy t nh./. PH L C 01 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ----------- ƠN XIN C P GI Y PHÉP XÂY D NG
 7. (S d ng cho công trình tr m và c t ăng ten xây d ng trên m t t – BTS lo i 1) Kính g i: y ban nhân dân... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1. Tên ch u tư: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ....... - Ngư i i di n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ch c v : . . . . . . . . . . . . . .. - a ch liên h : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... - S nhà: . . . . . . . . ư ng. . . . . . . .. . . . . . . Phư ng (xã). . .. . . . . . .. - T nh, thành ph : . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -S i n tho i: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. a i m xây d ng: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Lô ts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Di n tích . . . . . .. . . ... . .m2. - T i: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ư ng: . . . . . . . . . . .. . . .. . . - Phư ng (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qu n (huy n). . . . . . . . . - T nh, thành ph . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . - Ngu n g c t (thu c quy n s d ng c a ch u tư hay thuê) . . . . . 3. N i dung xin phép: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Lo i tr m BTS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………... . . . . . . . . . - Di n tích xây d ng:. . . . . . . ... m2. - Chi u cao tr m: . . . . . . . . m. - Lo i ăng ten:……………………………………………………… - Chi u cao c t ăng ten: . . . . . . . . . . m. - Theo thi t k :…………………………………………………….. 4. ơn v ho c ngư i thi t k : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - a ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . - i n tho i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 8. 5. T ch c, cá nhân thNm nh thi t k (n u có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - a ch : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i n tho i . . . . .. . . . . . . . . . - Gi y phép hành ngh s (n u có) : . . . . . . . . . . . . . . c p ngày . . . . . . 6. Phương án phá d , di d i (n u có): .................................................... 7. D ki n th i gian hoàn thành công trình: . . . . . . . tháng. 8. Cam k t: tôi xin cam oan làm theo úng gi y phép ư c c p, n u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m và b x lý theo quy nh c a pháp lu t. ......, ngày ..... tháng .... năm ..….. Ngư i làm ơn (Ký ghi rõ h tên) PH L C 02 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ------------ ƠN XIN C P GI Y PHÉP XÂY D NG (S d ng cho tr m và c t ăng ten ư c l p t vào công trình ã xây d ng- BTS lo i 2) Kính g i: y ban nhân dân... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 1. Tên ch u tư: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . ....... - Ngư i i di n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ch c v : . . . . . . . . . . . . . .. - a ch liên h : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ...... - S nhà: . . . . . . . . ư ng. . . . . . . .. . . . . . . Phư ng (xã). . .. . . . . . .. - T nh, thành ph : . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 9. -S i n tho i: . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. a i ml p t: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Công trình ư c l p t: . . . . . . . . . . . . . . . . ………………………. - Chi u cao công trình: . . . . . .m. - K t c u nhà (nhà khung hay nhà xây): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Thu c s h u c a: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - T i: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ư ng: . . . . . . . . . . .. . . .. . . - Phư ng (xã) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Qu n (huy n). . . . . . . . . - T nh, thành ph . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . - Gi y t quy n s h u ho c quy n s d ng công trình:. . . . . . . . . . . . . -H p ng thuê a i m: . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . 3. N i dung xin phép: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Lo i tr m BTS: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ………………... . . . . . . . . . - Di n tích m t sàn:. . . . . . . ... m2. - Lo i c t ăng ten: . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - Chi u cao c t ăng ten: . . . . . . . . . . m. - Theo thi t k :…………………………………………………………. 4. ơn v ho c ngư i thi t k : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - a ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - i n tho i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5. T ch c, cá nhân thNm nh thi t k (n u có): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - a ch : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i n tho i . . . . .. . . . . . . . . . - Gi y phép hành ngh s (n u có) : . . . . . . . . . . . . . . c p ngày . . . . . . 6. Phương án phá d , di d i (n u có): ..................................................... 7. D ki n th i gian hoàn thành công trình: . . . . . . . tháng.
 10. 8. Cam k t: tôi xin cam oan làm theo úng gi y phép ư c c p, n u sai tôi xin hoàn toàn ch u trách nhi m và b x lý theo quy nh c a pháp lu t. ...... Ngày ..... tháng .... năm ….….. Ngư i làm ơn (Ký ghi rõ h tên) PH L C 03 KHU V C TRUNG TÂM VĂN HOÁ, CHÍNH TRN C N PH I QU N LÝ V KI N TRÚC, C NH QUAN Ô THN (KHI L P T TR M BTS PH I XIN PHÉP XÂY D NG) (Ban hành kèm theo Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 11tháng11năm 2008 c a y ban nhân dân t nh An Giang) Huy n, th , S TT Phư ng, th tr n Khu v c ph i xin phép thành - Toàn Phư ng M Long, M Bình, M Xuyên. - C m CN M Quý - Phư ng M Quý. - C m CN-TTCN Tây Hu 2 - Phư ng M Hoà. 1 Long Xuyên - ình M Th i - Phư ng M Th i. - Chùa Phư c Th nh - Phư ng M Th i. - Chùa ông Th nh - Phư ng M Phư c. - L 6 Pháo Binh - Phư ng Bình c.
 11. - Khu trung tâm th xã gi i h n b i các ư ng Thư ng ăng L - Th Khoa Huân - Nguy n Trư ng T - Sông H u. - Ph m vi quy ho ch chi ti t khu du l ch Núi Sam. - Tr c ô th Châu c – Núi Sam - ình Châu Phú - Phư ng Châu Phú A. 2 Châu c - ình Vĩnh T - Phư ng Núi Sam. .- Ban CHQS th xã – Phư ng B. - ài TT Núi Sam - Phư ng Núi Sam. - B Ch Huy Biên Phòng - Phư ng A. - C m CN Vĩnh M - Phư ng Vĩnh M . - p An Hưng. Th tr n An Phú - C m CN An Phú. 3 An Phú - Ban CHQS huy n. - p Tân Bình, p Tân Th nh. Th tr n Long Bình - n Biên Phòng Long Bình.
 12. - Tr n Hưng o – Toàn tuy n. - Tôn c Th ng - u Tr n Phú n cu i Tr n Hưng o. - Nguy n Tri Phương - u Tr n Hưng o n cu i Tr n Phú. - Tr n Phú – toàn tuy n (khu v c b n xe). - Ph m Hùng – toàn tuy n (khu v c Công an huy n). - Tho i Ng c H u – toàn tuy n (khu v c Bưu i n). 4 Tân Châu Th tr n Tân Châu - Nguy n Chí Thanh – toàn tuy n (khu v c i n l c). - Nguy n Văn Linh – toàn tuy n. - Lê H ng Phong – toàn tuy n. - Nguy n Văn C - t Nguy n Văn Linh n Lê H ng Phong. - Trư ng Chinh - t Nguy n Văn Linh n Lê H ng Phong. - ình Th n Long Phú. 5 Châu Thành Th tr n An Châu - Khu v c Trung tâm thương m i th tr n An Châu. Th tr n M 6 Ch M i - ư ng 942 (cũ), p Th . Luông - ư ng Nguy n Hu , p Th . Th tr n Ch M i - ư ng Tr n Hưng o, p Th . - Dinh Chư ng Binh L , Thành H u Nguy n H u C nh. - ư ng Tr n Hưng o, Nguy n Trãi, Nguy n Hu , 3 tháng 2, Hùng Vương, Lê Thánh Tôn, Lê H ng Phong, Cách M ng tháng 8, Lê L i. 7 Tri Tôn Th tr n Tri Tôn - Chùa Soài Tông A. - Chùa Xvayton. - Ban CHQS huy n.
 13. - Nhà M Ba Chúc. Th tr n Ba Chúc - Chùa Tam B u. - Chùa Phi Lai. - T nh l 943 t c u C ng Vong n cu i ư ng Lâm Thanh H ng, hư ng Tây kênh G ch Giá – Long Xuyên, hư ng ông kênh vành ai núi. - C m Công nghi p Núi S p. Th tr n Núi S p - Bia Tho i Sơn. - Ban CHQS huy n. - ài TT Vi Ba. - B c: C u Phú Hoà, Nam: kênh Xã i n hư ng Phú Thu n 600m, Tây: h t KDC Sao Mai, ông: G ch B 8 Tho i Sơn Th tr n Phú Hoà Ao. - C m Công Nghi p Phú Hoà. - B c: kênh Ba Thê, ông: C u Ba Thê 5, Tây: c u s t Núi Nh , Nam: ư ng Vành ai. - Khu di tích Gò Cây Th . Th tr n Óc Eo - Hai Bia á và Tư ng Ph t B n Tay. - Nam Linh Sơn T . - Trư ng Quân S . - D c l 954(Trư ng PTTH Nguy n Chí Thanh “ i m Th tr n Ch Vàm ph ” n Trương M m Non). - Khu Trung Tâm Thương M i. 9 Phú Tân - Khu V c hành chính huy n. Th tr n Phú M - Khu v c ch M Lương (T ình – Phòng GD& T). - Ch ình (Trung tâm GDTX - B n tàu). - D c Qu c l 91, t c u Phù D t n c u ch S: phía tây trong kho ng 200m tính t Qu c l 91, phía ông 10 Châu Phú Th tr n Cái D u kho ng cách 100m tính t Qu c l 91. - ình Bình Long.
 14. - Qu c l 91 t UBND huy n n c ng Ô Mai. - T ngã ba ch Nhà Bàng – TL 948 ư ng vào xã Th tr n Nhà Th i Sơn. Bàng - T Qu c l 91 – giáp ranh xã Nhơn Hưng. - Ban CHQS huy n. - Qu c l 91 t cua 13 - c u H u Ngh . 11 T nh Biên - Qu c l N1 t c u 19 – Xuân Tô 1. Th tr n T nh ư ng HL 17 t Qu c l 91 – ngã ba Phú Cư ng. Biên - C m CN Xuân Tô. - n Biên Phòng T nh Biên. - T nh l 948 t giáp ranh xã Vĩnh Trung – giáp ranh xã Tân L i; các ư ng trong n i th . Th tr n Chi Lăng - Sư oàn 330.
Đồng bộ tài khoản