Quyết định số 411/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
43
lượt xem
4
download

Quyết định số 411/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 411/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Dân tộc và Phát triển do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 411/QĐ-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 411/Q -UBDT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A BÁO DÂN T C VÀ PHÁT TRI N B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và T ng Biên t p báo Dân t c và Phát tri n, QUY T NNH i u 1. V trí, ch c năng Báo Dân t c và Phát tri n là ơn v s nghi p công l p c a y ban Dân t c, giúp B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c (sau ây g i t t là B trư ng, Ch nhi m) th c hi n ch c năng cơ quan ngôn lu n c a y ban; là di n àn ph n ánh tâm tư, nguy n v ng c a ng bào các dân t c trên ph m vi c nư c. Báo Dân t c và Phát tri n (sau ây g i t t là Báo) là ơn v d toán c p III, có tư cách pháp nhân, có tài kho n, con d u riêng và có tr s t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Xây d ng, trình B trư ng, Ch nhi m m c ích, nh hư ng n i dung ho t ng, quy ho ch, k ho ch phát tri n dài h n c a Báo và t ch c th c hi n theo quy nh . 2. H ng năm l p k ho ch và t ch c th c hi n biên t p, xu t b n báo và các n phNm khác nh m chuy n t i thông tin, tuyên truy n v các các ho t ng qu n lý nhà nư c c a U ban Dân t c, các ch trương, chính sách dân t c trên ph m vi c nư c. 3. ăng t i thông tin v tình hình xây d ng, ban hành các chính sách dân t c, vi c t ch c th c hi n công tác dân t c các B , ngành, a phương, vùng ng bào dân t c; l p di n àn trao i thông tin trên báo chí xu t các bi n pháp i u ch nh, b sung, hoàn thi n chính sách dân t c và nâng cao hi u qu vi c t ch c th c hi n chính sách trên th c t vùng ng bào dân t c.
  2. 4. Ph i h p cùng v i các V , ơn v tr c thu c U ban Dân t c xây d ng k ho ch, phương hư ng n i dung ho t ng tuyên truy n c a U ban; ph i h p v i các cơ quan thông t n báo chí Trung ương và a phương c i ti n n i dung, nâng cao hi u qu ho t ng thông tin, tuyên truy n v lĩnh v c công tác dân t c. 5. Ph n ánh, tuyên truy n nhân r ng các i n hình tiên ti n là già làng, trư ng b n, ngư i có uy tín, các t p th cá nhân tiêu bi u ngư i dân t c thi u s có nhi u thành tích, óng góp trên các lĩnh v c kinh t , văn hoá, xã h i, khoa h c, an ninh, qu c phòng. Góp ph n c ng c và tăng cư ng kh i i oàn k t và b o t n, phát huy b n s c văn hoá các dân t c Vi t Nam. 6. Ti n hành m cu c v n ng ti n t i ih i i bi u toàn qu c các dân t c thi u s Vi t Nam theo quy nh. 7. Thông qua ho t ng phát hành Báo theo Quy t nh s 975/Q -TTg ngày 20/7/2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c c p m t s lo i báo, t p chí cho vùng dân t c thi u s và mi n núi, vùng c bi t khó khăn và ho t ng liên k t v i các cơ quan, t ch c trong vi c xu t b n, phát hành sách, các n phNm báo chí, thông tin - qu ng cáo t o ngu n thu b o m kinh phí cho các ho t ng c a Báo; ch trì phát ng ho c tham gia các ho t ng xã h i nh m h tr i s ng vùng ng bào các dân t c thi u s theo quy nh. 8. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch theo phân c p c a B trư ng, Ch nhi m. Th c hi n các ch chính sách, nh n xét, ánh giá và theo dõi vi c ch p hành n i quy và hi u qu công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c, phóng viên c a Báo; qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh. 9. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng, Ch nhi m giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Báo Dân t c và Phát tri n g m có T ng biên t p, các Phó T ng biên t p, các Trư ng, Phó ban ch c năng và các cán b , công ch c, viên ch c, phóng viên, làm vi c theo ch th trư ng k t h p v i ch tr c tuy n. T ng biên t p do B trư ng, Ch nhi m b nhi m và mi n nhi m, ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m v toàn b ho t ng c a Báo. Các Phó T ng biên t p do B trư ng, Ch nhi m b nhi m và mi n nhi m theo ngh c a T ng biên t p. Phó T ng biên t p giúp T ng biên t p ph trách m t s m t công tác c a Báo và ch u trách nhi m trư c T ng biên t p v nhi m v ư c phân công. 2. Các ban ch c năng: a) Ban Phóng viên; b) Ban Thư ký - Biên t p; c) Ban Tr s và Phát hành - Qu ng cáo.
  3. T ng biên t p Báo Dân t c và Phát tri n b nhi m và mi n nhi m Trư ng, Phó các ban ch c năng theo phân c p c a B trư ng, Ch nhi m và tho thu n v i V T ch c cán b , ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m v vi c b nhi m các ch c danh ó. 3. T ng biên t p Báo Dân t c và Phát tri n có trách nhi m quy nh ch c năng, nhi m v c a các ban ch c năng; Quy ch ho t ng c a Báo. Xây d ng án t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính c a Báo trình B trư ng, Ch nhi m phê duy t và t ch c th c hi n theo quy nh. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký và thay th Quy t nh s 260/2003/Q -UBDT ngày 17/11/2003 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a Báo Dân t c và Phát tri n. i u 5. T ch c th c hi n T ng biên t p Báo Dân t c và Phát tri n, V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng U ban Dân t c và Th trư ng các V , ơn v tr c thu c U ban Dân t c ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph
Đồng bộ tài khoản