Quyết định số 4128/QĐ-BNN-KHCN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
81
lượt xem
10
download

Quyết định số 4128/QĐ-BNN-KHCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4128/QĐ-BNN-KHCN về việc ban hành Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4128/QĐ-BNN-KHCN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- -------- Số: 4128/QĐ-BNN-KHCN Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH “HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN NƯỚC NGỌT" BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 26 tháng11 năm 2003; Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ vào Nghị định 21/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Căn cứ vào Thông tư 08/2006/TT-BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; Theo đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt" Điều 2. Khuyến khích áp dụng "Hướng dẫn đánh giá tác động môi trường trong nuôi trồng thuỷ sản nước ngọt" trong việc lập và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Điều 4. Các đơn vị thuộc Bộ, các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG Nơi nhận: THỨ TRƯỞNG - Như điều 4; - Bộ Tài nguyên và Môi trường (để b/c); - Bộ trưởng (để b/c); - TTr. Bùi Bá Bổng; - Website VP Bộ; - Lưu: VT, KHCN&MT. Nguyễn Việt Thắng FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN Huong dan
Đồng bộ tài khoản