Quyết định số 414/QĐ-UBDT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
3
download

Quyết định số 414/QĐ-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 414/QĐ-UBDT về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm thông tin do Ủy ban Dân tộc ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 414/QĐ-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 414/Q -UBDT Hà N i, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N VÀ CƠ C U T CH C C A TRUNG TÂM THÔNG TIN B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C Căn c Ngh nh s 178/2007/NÐ-CP, ngày 03/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 60/2008/N -CP ngày 09/5/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a y ban Dân t c; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và Giám c Trung tâm Thông tin, QUY T NNH: i u 1. V trí, ch c năng Trung tâm Thông tin là ơn v s nghi p công l p c a U ban Dân t c, có ch c năng giúp B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c (sau ây g i t t là B trư ng, Ch nhi m) tri n khai ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng qu n lý nhà nư c c a y ban Dân t c; ph c v công tác ch o i u hành c a lãnh o U ban; t ch c xây d ng, qu n lý, v n hành h t ng k thu t, cơ s d li u và các h th ng thông tin tin h c c a U ban Dân t c. Trung tâm Thông tin (sau ây g i t t là Trung tâm) là ơn v d toán c p III, có tư cách pháp nhân, có tài kho n, con d u riêng và có tr s t t i thành ph Hà N i. i u 2. Nhi m v và quy n h n 1. Trình B trư ng, Ch nhi m: a) Ban hành quy ho ch, k ho ch ng d ng công ngh thông tin h ng năm, dài h n c a U ban Dân t c và t ch c th c hi n theo quy nh; b) Ban hành các quy ch qu n lý ho t ng ng d ng công ngh thông tin c a U ban Dân t c. 2. T ch c th c hi n ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a cơ quan U ban Dân t c:
  2. a) Ch trì, ph i h p v i các ơn v , các cơ quan liên quan xây d ng, c p nh t, qu n lý và khai thác cơ s d li u, thông tin i n t v các lĩnh v c công tác c a U ban Dân t c; b) Ch trì th c hi n công tác b o m an toàn và b o m t h th ng tin h c, các cơ s d li u i n t c a U ban; c) Xây d ng, phát tri n và t ch c v n hành, khai thác h th ng m ng máy tính và trung tâm tích h p d li u c a U ban Dân t c; b o m tương thích v công ngh trong h th ng thông tin c a U ban Dân t c; d) Xây d ng C ng thông tin i n t c a y ban Dân t c theo l trình Chính ph i n t ; b o m k thu t cho vi c cung c p các d ch v công và ph c v các di n àn, h i ngh tr c tuy n c a y ban Dân t c; ) T ch c xây d ng và tri n khai các chương trình ng d ng công ngh thông tin và tích h p các h th ng thông tin c a U ban Dân t c. 3. Ph i h p v i V T ch c cán b và các ơn v liên quan l p k ho ch và t ch c th c hi n b i dư ng nâng cao trình công ngh thông tin cho cán b , công ch c, viên ch c c a U ban Dân t c. Hư ng d n, ôn c, ki m tra quá trình tri n khai ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng c a các V , ơn v tr c thu c U ban Dân t c. 4. Duy trì, nâng c p và tri n khai ho t ng trang tin i n t c a U ban Dân t c. Tuyên truy n ch chương, chính sách dân t c c a ng, pháp lu t c a Nhà nư c; thông tin i ngo i; hư ng d n, t ch c th c hi n di n àn trao i thông tin cho ng bào dân t c thi u s trên trang i n t c a U ban theo quy nh. 5. Th c hi n h p tác qu c t v công ngh thông tin và truy n thông theo quy nh và phân công c a B trư ng, Ch nhi m. 6. Phát tri n các ho t ng ng d ng, các d ch v k thu t v công ngh thông tin và truy n thông trên Internet, nh m t o thêm các ngu n thu tài chính khác phù h p v i ch c năng, nhi m v c a Trung tâm theo quy nh. 7. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch theo phân c p c a B trư ng, Ch nhi m. Th c hi n các ch , chính sách, nh n xét, ánh giá và theo dõi vi c ch p hành n i quy và hi u qu công tác i v i cán b , công ch c, viên ch c c a Trung tâm; qu n lý tài chính, tài s n ư c giao theo quy nh. 8. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng, Ch nhi m giao. i u 3. Cơ c u t ch c 1. Trung tâm Thông tin có Giám c, các Phó Giám c, các Trư ng, Phó phòng ch c năng và các cán b , công ch c, viên ch c, làm vi c theo ch th trư ng k t h p v i ch tr c tuy n.
  3. Giám c Trung tâm Thông tin do B trư ng, Ch nhi m b nhi m và mi n nhi m, ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m v toàn b ho t ng c a Trung tâm. Các Phó Giám c do B trư ng, Ch nhi m b nhi m và mi n nhi m theo ngh c a Giám c. Phó Giám c giúp Giám c ph trách m t s m t công tác c a Trung tâm và ch u trách nhi m trư c Giám c v nhi m v ư c phân công. 2. Các phòng ch c năng: a) Phòng ng d ng và Cơ s d li u; b) Phòng Tích h p h th ng; c) Phòng T ch c Hành chính; d) Trang tin i n t (tương ương phòng). Giám c Trung tâm Thông tin b nhi m và mi n nhi m Trư ng, Phó các phòng ch c năng theo phân c p c a B trư ng, Ch nhi m và tho thu n v i V T ch c cán b , ch u trách nhi m trư c B trư ng, Ch nhi m v vi c b nhi m các ch c danh ó. 3. Giám c Trung tâm Thông tin có trách nhi m quy nh ch c năng, nhi m v c a các phòng ch c năng; Quy ch ho t ng c a Trung tâm. Xây d ng án t ch ,t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính c a Trung tâm trình B trư ng, Ch nhi m phê duy t và t ch c th c hi n theo quy nh. i u 4. Hi u l c thi hành Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 248/2003/Q -UBDT ngày 11/11/2003 c a B trư ng, Ch nhi m U ban Dân t c quy nh ch c năng, nhi m v và cơ c u t ch c c a Trung tâm Tin h c. i u 5. Trách nhi m thi hành Giám c Trung tâm Thông tin, V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng U ban Dân t c và Th trư ng các V , ơn v tr c thu c U ban Dân t c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG, CH NHI M Giàng Seo Ph
Đồng bộ tài khoản