Quyết định số 42/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 42/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2002/QĐ-UB về việc tổ chức quản lý lại một số lĩnh vực sự nghiệp giao thông công chánh thành Khu Quản lý giao thông đô thị, trực thuộc Sở Giao thông công chánh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2002/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 42/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2002 QUY T NNH C A CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V T CH C QU N LÝ L I M T S LĨNH V C S NGHI P GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH THÀNH KHU QU N LÝ GIAO THÔNG Ô THN, TR C THU C S GIAO THÔNG CÔNG CHÁNH. CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c các Ngh nh c a Chính ph s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu ; Xét ngh c a Giám c S Giao thông công chánh t i Công văn s 353/GT-TCCB ngày 25 tháng 02 năm 2002 và c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 29/TCCQ ngày 18 tháng 3 năm 2002 ; QUY T NNH i u 1.- Nay t ch c qu n lý l i m t s lĩnh v c s nghi p giao thông công chánh thành Khu Qu n lý giao thông ô th , tr c thu c S Giao thông công chánh. Khu Qu n lý giao thông ô th là ơn v s nghi p có thu, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p m t ph n kinh phí và ư c s d ng ngu n thu b o m ho t ng ; ư c m tài kho n t i Chi nhánh Kho b c Nhà nư c và Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph ho t ng theo quy nh. Tr s t t i s 152, ư ng i n Biên Ph , phư ng 25, qu n Bình Th nh. i u 2.- Khu Qu n lý giao thông ô th có nhi m v : 2.1- Th a hành ch c năng c a S Giao thông công chánh, qu n lý h th ng cơ s k thu t h t ng giao thông ô th (c u- ư ng b , v a hè, c p-thoát nư c, chi u sáng công c ng, công viên-cây xanh và v sinh môi trư ng ô th ). 2.2- Qu n lý ch t lư ng công trình chuyên ngành theo y quy n c a S Giao thông công chánh.
  2. 2.3- Theo s phân công c a Giám c S Giao thông công chánh, th c hi n thNm nh, thi t k k thu t, d toán công trình chuyên ngành theo t ng công o n. 2.4- Qu n lý ngu n kinh phí s nghi p dành cho công tác duy tu, s a ch a thư ng xuyên công trình giao thông công chánh, b o qu n công viên cây xanh, thu gom, v n chuy n và x lý rác, v sinh môi trư ng, trên a bàn thành ph theo quy nh khoán qu n lý thư ng xuyên. 2.5- Th c hi n ch c năng ch u tư các d án công trình chuyên ngành ư c c p có thNm quy n phê duy t ; ti p t c th c hi n các công vi c d dang c a Ban Qu n lý d án u tư - xây d ng công trình giao thông công chánh và Ban Qu n lý d án khu v c - công trình t v n s nghi p giao thông công chánh. 2.6- Th c hi n nhi m v “nâng cao năng l c qu n lý giao thông ô th : trong ti u d án “Tăng cư ng năng l c qu n lý giao thông ô th thành ph H Chí Minh” theo Quy t nh s 98/Q -TTg ngày 13 tháng 12 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph . 2.7- Ký h p ng, t hàng ho c th c hi n cơ ch u th u i v i các doanh nghi p chuyên ngành th c hi n các nhi m v liên quan vi c duy tu b o dư ng, b o qu n, s a ch a thư ng xuyên h th ng công trình k thu t h t ng giao thông ô th thành ph theo phân c p qu n lý ; b o qu n công viên cây xanh, thu gom, v n chuy n, x lý rác, v sinh môi trư ng,... 2.8- Ph i h p i u hành công tác thanh tra chuyên ngành, th c hi n ki m tra, tuyên truy n vi c ch p hành các quy nh c a Lu t pháp v b o v công trình giao thông công chánh ; x lý các hành vi vi ph m hành chính v b o v công trình giao thông, thông qua m t quy ch quan h , ph i h p qu n lý i u hành gi a Khu Qu n lý giao thông ô th và t ch c Thanh tra giao thông công chánh do liên S Giao thông công chánh và Ban T ch c Chính quy n thành ph ban hành. 2.9- Th c hi n ch thông tin, báo cáo thư ng xuyên theo nh kỳ ho c t xu t khi có v n phát sinh có liên quan theo quy nh, k p th i ch o x lý. 2.10- m b o th c hi n các n i dung có liên quan t i Ngh nh s 10/2002/N -CP ngày 16 tháng 01 năm 2002 c a Chính ph v ch tài chính áp d ng cho ơn v s nghi p có thu. i u 3.- Khu Qu n lý giao thông ô th ư c qu n lý, i u hành do Giám c, có m t s Phó Giám c và K toán trư ng giúp vi c Giám c. Giám c và K toán trư ng c a Khu Qu n lý giao thông ô th do y ban nhân dân thành ph b nhi m trên cơ s ngh c a Giám c S Giao thông công chánh ; các Phó Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th do Giám c S Giao thông công chánh b nhi m. Khu Qu n lý giao thông ô th ư c ch ng s d ng m t s biên ch khung do c p có thNm quy n giao ; s p x p t ch c b máy chuyên môn nghi p v tinh g n và b trí, qu n lý lao ng phù h p v i ch c năng, nhi m v c a ơn v theo Pháp l nh cán b công ch c và ch trương tinh gi m biên ch c a Nhà nư c.
  3. Khu Qu n lý giao thông ô th ư c th c hi n ch h p ng lao ng theo quy nh c a Lu t lao ng, phù h p v i kh i lư ng công vi c và kh năng tài chính c a ơn v . i u 4.- Giám c S Giao thông công chánh có trách nhi m ch o Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th xây d ng Quy ch t ch c và ho t ng c a Khu, trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. i u 5.- Quy t nh này có hi u l c t ngày ký. Bãi b các Quy t nh c a y ban nhân dân thành ph s 1417/Q -UB-NCVX ngày 30 tháng 10 năm 1995 v thành l p Ban Qu n lý d án u tư - xây d ng công trình giao thông công chánh và Quy t nh s 7418/Q -UB-NCVX ngày 30 tháng 10 năm 1995 v thành l p Ban Qu n lý d án khu v c - công trình t v n s nghi p giao thông công chánh và các Quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 6.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Chi nhánh Ngân hàng Nhà nư c thành ph , Chi nhánh Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c S Xây d ng, Giám c S Giao thông công chánh, Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n, Th trư ng cơ quan có liên quan và Giám c Khu Qu n lý giao thông ô th có trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u - Thư ng tr c Thành y PH - Thư ng tr c H i ng nhân dân TP CH TNCH - y ban nhân dân thành ph - Ban TC/TU, Ban TTVH/TU - C c Thu thành ph - S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng - S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn - Công an thành ph ((PC.13) - Ban T ch c Chính quy n thành ph - VPH -UB : PVP/ T, KT, T CNN, T Lê Thanh H i - Lưu(VX)
Đồng bộ tài khoản