Quyết định số 42/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
1
download

Quyết định số 42/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 42/2006/QĐ-BGTVT về việc Công bố Cảng biển Phú Quý cho tàu thuyền ra, vào hoạt động do Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 42/2006/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 42/2006/Q -BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 11 năm 2006 QUY T Đ NH CÔNG B C NG BI N PHÚ QUÝ CHO TÀU THUY N RA, VÀO HO T NG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B Lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 34/CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Căn c Ngh nh s 71 /2006/ N CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 c a Chính ph v qu n lý ho t ng c ng bi n và lu ng hàng h i; Căn c Quy t nh s 202/ 1999/ Q -TTg ngày 12/ 10/ 1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n h th ng c ng bi n Vi t Nam n năm 2010; Xét ngh c a S Giao thông v n t i t nh Bình Thu n t i công văn s 1252 /SGTVT- QLVT ngày 18/ 8/ 2006 v vi c xin công b C ng bi n Phú Quý (t nh Bình Thu n) cho tàu thuy n ra vào ho t ng, kèm theo các h sơ liên quan; Theo ngh c a V trư ng V Pháp ch và C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Nay công b cho phép C ng bi n Phú Quý thu c S Giao thông v n t i t nh Bình Thu n ư c ti p nh n tàu thuy n trong nư c và ngoài nư c có tr ng t i n 1.000 DWT ra vào ho t ng b c x p hàng hóa và th c hi n các d ch v hàng h i khác có liên quan. Vùng ón tr hoa tiêu và ki m d ch c a C ng bi n Phú Quý: là vùng nư c ư c gi i h n b i ư ng tròn có bán kính 0,5 h i lý, v i tâm t i v trí có t a : Vĩ : 10o 30’ 00” N; Kinh : 108o 55’ 30” E. i u 2. C ng v Vũng Tàu có trách nhi m sau ây: 1. Qu n lý nhà nư c chuyên ngành v hàng h i t i khu v c C ng bi n Phú Quý và ư c thu các kho n phí theo quy nh pháp lu t; 2. Căn c i u ki n th c t c a c u c ng, gi i h n sâu khu nư c trư c c u c ng, lu ng c ng bi n và các quy nh pháp lu t liên quan cho phép tàu thuy n, có các thông s k thu t phù h p v i thi t k c u c ng, ra vào b c x p hàng hóa và th c hi n
  2. các d ch v hàng h i khác t i c u c ng m b o an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng. i u 3. C ng bi n Phú Quý căn c h sơ thi t k c u c ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, thông báo các i u ki n khai thác c u c ng và t ch c khai thác c u C ng bi n Phú Quý úng m c ích, m b o an toàn hàng h i, phòng ng a ô nhi m môi trư ng và ư c thu các kho n phí theo quy nh pháp lu t. i u 4. Căn c theo Quy t nh này, các quy nh pháp lu t liên quan và i u ki n th c t , các cơ quan qu n lý nhà nư c liên quan th c hi n các ho t ng nghi p v trong khu v c C ng bi n Phú Quý . i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. i u 6. Chánh Văn phòng B , V trư ng các V thu c B , C c trư ng C c Hàng h i Vi t Nam, Giám c S Giao thông v n t i t nh Bình Thu n, Giám c C ng v Vũng Tàu, Giám c C ng Phú Quý và Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nơi nh n: B TRƯ NG - Như i u 6; - Văn phòng Chính ph ; - Các B ; cơ quan ngang B ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - S GTVT t nh Bình Thu n; - C ng Phú Quý; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; H Nghĩa Dũng - Website Chính ph ; - Lưu: VT, PC.
Đồng bộ tài khoản