Quyết định số 4211/2001/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
74
lượt xem
3
download

Quyết định số 4211/2001/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4211/2001/QĐ-BGTVT về việc công bố tải trọng đường bộ các quốc lộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4211/2001/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 4211/2001/Q -BGTVT Hà N i, ngày 10 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH V VI C CÔNG B T I TR NG Ư NG B CÁC QU C L B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Giao thông ư ng b ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 22/ CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u t ch c b máy c a B Giao thông v n t i; Căn c tình hình nâng c p, c i t o và th c tr ng các Qu c l ; Xét ngh c a Ông C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, V trư ng V Pháp ch v n t i, V trư ng V Khoa h c công ngh . QUY T NNH: i u 1. Công b t i tr ng c a ư ng b bao g m t i tr ng tr c xe ư c quy nh trong Ph l c I và t ng tr ng t i xe ư c phép lưu hành trên các qu c l và o n qu c l ư c qui nh trong Ph l c II kèm theo Quy t nh này. Vi c công b này s ư c b sung và i u ch nh khi xét th y có i u ki n. i u 2. T ch c, cá nhân s h u phương ti n giao thông cơ gi i ư ng b , xe máy chuyên dùng có t i tr ng tr c xe ho c t ng tr ng t i xe l n hơn tr s công b , mu n ư c lưu hành trên các qu c l nêu i u 1, ph i t i cơ quan qu n lý ư ng b có thNm quy n ư c qui nh t i thông tư s 21/ 2001/TT - BGTVT ngày 10 tháng 12 năm 2001 c a B Giao thông v n t i, ư c hư ng d n th c hi n các bi n pháp b o m an toàn giao thông ho c làm th t c c p gi y lưu hành . i u 3. Quy t nh này có hi u l c t ngày 1 tháng 1 năm 2002 . Bãi b các qui nh trư c ây v t i tr ng c a ư ng b i v i các qu c l có tên trong Ph l c II nói i u 1. i u 4. Các ông Chánh Văn phòng B , C c trư ng C c ư ng b Vi t Nam, C c trư ng C c Giám nh và Qu n lý ch t lư ng công trình giao thông, V trư ng V Khoa h c công ngh , V trư ng V Pháp ch v n t i, Giám c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính và th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B GTVT Nơi nh n: TH TRƯ NG
  2. - Như như i u 4. - B trư ng ( b/c ) - Văn phòng Chính ph . - Các b , nghành có liên quan ( ph i h p) - U ban nhân dân t nh, TP tr c thu c TW. - Công báo - Các s GTVT, GTCC. - Lưu Vp. Ph m Quang Tuy n PH L C I T I TR NG TR C XE (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 4211 /2001/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 12 năm 2001) T i tr ng tr c xe ư c công b bao g m: T i tr ng tr c ơn và t i tr ng c m tr c. 1- T i tr ng tr c ơn: áp d ng v i lo i xe có c u t o 2 c u tr c, t i tr ng tr c ơn cho phép l n nh t là 10 t m/tr c. 2- T i tr ng c m tr c kép: áp d ng v i lo i xe có c u t o c m tr c kép t 2 tr c tr lên. 2.1 T i tr ng c m tr c kép 2 tr c : - Khi kho ng cách gi a hai tâm tr c trong c m tr c nh hơn 1,00m : T i tr ng c m tr c là 11 t n. - Khi kho ng cách gi a hai tâm tr c trong c m tr c t là 1,00m n nh hơn 1,30m : T i tr ng c m tr c là 16 t n. - Khi kho ng cách gi a hai tâm tr c trong c m tr c l n t 1,30m tr lên : T i tr ng c m tr c là 18 t n. 2.2 T i tr ng c m tr c kép 3 tr c: - Khi kho ng cách gi a hai tâm tr c trong c m tr c nh hơn ho c b ng 1,30m : T i tr ng cum tr c là 21 t n. - Khi kho ng cách gi a hai tâm tr c trong c m tr c l n hơn 1,30m: T i tr ng c m tr c là 24 t n. PH L C II DANH M C CÁC QU C L CÔNG B T I TR NG ( Kèm theo Quy t đ nh s 4211/2001/QĐ-BGTVT ngày 10 tháng 12 năm 2001) TT Qu c o n tuy n Chi u T ng Ghi chú l dài tr ng (km) t i xe
  3. (t n) H u Ngh Quan - 1541 30 C u Ba Tháp (Km0 - Km 1541 + 800) 1 1 C u Ba Tháp – C u Riêng 04 c u có t i tr ng Bình Minh th p : c u Lương Cách Km1549+153 dài 24m, (Km 1541 + 800 - c u Phú Quý Km 2063 + 735) 522 25 Km1566+934 dài 46,8m , c u Sông ng Km1631+875 dài 54,9m, c u Sông Giêng Km1766+990 dài 61,8m t ng tr ng t i qua c u 16T, t c không quá 20 km/h, không ư c ho c d ng xe trên c u C u Bình Minh - 182 20 N n m t cũ, h p, nhi u Thành ph Cà Mau c u cũ, tr t m và ang th c hi n d án. (Km 2063 + 735 - Km 2245 ) 2 5 Ngã ba c u chui Gia 106 30 lâm - C ng Chùa V (Km 0 - Km 106) 3 8 85 30 Bãi V t – C a khNu C u Treo ( Km 0 - Km 85 ) 4 9 C ng c a Vi t - Th 30 xã ông Hà - C a khNu Lao B o 99 ( Km 0 - Km 99 ) 5 14 Ban Mê Thu t - 151 30 Chơn Thành ( Km 718 - Km 988) 6 18 Ngã ba Sao - 85 30
  4. Thành ph H Long ( Km 37 - Km122 ) 7 19 Ngã ba C u Gành - 137 30 Ngã ba Phù ng ( Km 15 - Km 152 ) 8 22 Ngã tư An Sương - 58,6 30 C a khNu M c Bài ( Km 0 - Km 58 + 600 ) 9 Láng - Ngã tư Láng - Nga ba 30,1 30 Hoà Hoà L c L c ( Km 0 - Km 30 + 160 ) 10 51 Ngã ba Vũng Tàu - 73,6 30 Km 73+600 ( Km 0 - Km 73+600 ) 11 183 Ngã ba Ti n Trung - 22,3 30 Ngã ba Sao ( Km0 - Km 22+300 ) 12 D ch Ngã tư D ch V ng - 23 30 v ng - C u Thăng Long - N i Sân bay N i Bài Bài 13 ư ng Km 1028/QL1 - 8,8 30 ra C ng Dung Qu t c ng Dung Km 0 - Km 8 + 800 Qu t
Đồng bộ tài khoản