Quyết định số 427/2006/QĐ-CT

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 427/2006/QĐ-CT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 427/2006/QĐ-CT về việc phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm thương mại,siêu thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 427/2006/QĐ-CT

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 427/2006/QĐ-CT Bắc Ninh, ngày 27 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI, SIÊU THỊ TỈNH BẮC NINH ĐẾN NĂM 2020 CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26.11.2003; Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 43/KH-TH ngày 17/01/2006 về việc đề nghị ra Quyết định phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Bắc Ninh đến năm 2020 do Sở Thương mại và Du lịch lập tháng 12 năm 2005, với một số nội dung chủ yếu như sau: TT Chỉ tiêu Đến năm G.đoạn G.đoạn Tổng số 2010 2011-2015 2016-2020 I Trung tâm thương mại ( TTTM) 1 Số lượng TTTM: 01 01 01 03 TTTM hạng 1 01 01 TTTM hạng 2 01 01 02 2 Tổng nhu cầu về diện 16.403 100.000 50.000 166.403 tích đất ( m2) 3 Tổng nhu cầu vốn ( 150 175 350 675 tỷ đồng ) II Siêu thị 1 Số lượng siêu thị 10 10 16 36 Siêu thị hạng I 01 01 02 Siêu thị hạng II 05 02 07
  2. Siêu thị hạng III 05 09 13 27 2 Tổng nhu cầu về diện 28.382 39.000 31.000 98.382 tích đất ( m2) 3 Tổng nhu cầu vốn ( 73 33,5 51,5 158 tỷ đồng ) Điều 2. Sở Thương mại và Du lịch chủ trì phối hợp với các Sở, Ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các Huyện và Thành phố Bắc Ninh, xây dựng kế hoạch và đề ra các giải pháp để từng bước thực hiện Quy hoạch. Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở : Thương mại & Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính; Uỷ ban nhân dân các Huyện, Thành phố Bắc Ninh; các cơ quan nhà nước liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. CHỦ TỊCH Nguyễn Công Ngọ
Đồng bộ tài khoản