Quyết định số 430/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
71
lượt xem
3
download

Quyết định số 430/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 430/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty Nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp năm 2007 - 2008 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 430/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 430/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH SẮP XẾP, ĐỔI MỚI CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP NĂM 2007 - 2008 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Doanh nghiệp nhà nước ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước; Xét đề nghị của Bộ Công nghiệp, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước thuộc Bộ Công nghiệp năm 2007 - 2008 như Phụ lục kèm theo. Điều 2. 1. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp có trách nhiệm: a) Chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp, đổi mới công ty nhà nước trực thuộc theo đúng nội dung và tiến độ được duyệt; b) Căn cứ tiêu chí, danh mục phân loại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tại Quyết định số 38/2007/QĐ-TTg ngày 20 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ để quyết định tỷ lệ cổ phần do Nhà nước nắm giữ tại các công ty nhà nước thực hiện cổ phần hoá. 2. Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan có trách nhiệm phối hợp với Bộ Công nghiệp trong việc thực hiện Quyết định này. 3. Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp chịu trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
  2. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Thủ tướng, các PTT Chính phủ; - Các Bộ: Công nghiệp, Tài chính, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; - Ban Chỉ đạo Đổi mới và Phát triển DN; Nguyễn Sinh Hùng - VPCP: BTCN, các PCN, Website Chính phủ, các Vụ: TH, CN, KTTH; - Lưu: Văn thư, ĐMDN (5b). PHỤ LỤC DANH MỤC CÔNG TY NHÀ NƯỚC THUỘC BỘ CÔNG NGHIỆP THỰC HIỆN SẮP XẾP, ĐỔI MỚI NĂM 2007 – 2008 (Ban hành kèm theo Quyết định số 430/QĐ-TTg ngày 17 tháng 4 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ) I. NĂM 2007 1. Tổng công ty thực hiện cổ phần hoá: - Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội; - Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn; - Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam. 2. Công ty thành viên của Tổng công ty: - Công ty Vật tư và Xây dựng (thuộc Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam); - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiết bị điện (thuộc Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam); - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế tạo điện cơ Hà Nội (thuộc Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam); - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xuất nhập khẩu sản phẩm cơ khí (thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp); - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Quang Trung (thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp);
  3. - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Caric (thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp); - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phụ tùng số 1 (thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp); - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế tạo máy nông nghiệp miền Nam (thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp); - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Chế tạo động cơ (thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp); - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Diesel Sông Công (thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp). 3. Công ty nhà nước độc lập trực thuộc Bộ: a) Thực hiện thủ tục phá sản: - Công ty Giày Hoàng Long. b) Thực hiện cổ phần hoá: - Công ty Nhựa Việt Nam. 4. Công ty con của Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp thực hiện cổ phần hoá: - Công ty Điện tử công nghiệp; - Công ty Máy và Thiết bị công nghiệp 1-5; - Công ty Phát triển kỹ thuật và Đầu tư. II. NĂM 2008 1. Tổng công ty thực hiện cổ phần hoá: - Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp; - Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp; - Tổng công ty Thiết bị điện Việt Nam. 2. Công ty thành viên của Tổng công ty: - Công ty Cơ khí Hà Nội (thuộc Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp);
  4. - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Máy kéo và Máy nông nghiệp (thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp); - Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Cơ khí Trần Hưng Đạo (thuộc Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp). 3. Công ty nhà nước độc lập trực thuộc Bộ: a) Thực hiện giải thể: - Công ty Giày Hiệp Hưng. b) Thực hiện cổ phần hoá: - Công ty Dầu thực vật, hương liệu mỹ phẩm Việt Nam; - Viện Máy và Dụng cụ công nghiệp./.
Đồng bộ tài khoản