intTypePromotion=1

Quyết định số 431/QĐ-HQTH

Chia sẻ: Mua Noel | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 431/QĐ-HQTH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH KIỂM TRA BẰNG MÁY SOI ĐỐI VỚI HÀNH LÝ, HÀNG HÓA CỦA NGƯỜI XUẤT NHẬP CẢNH; HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU NA MÈO THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 431/QĐ-HQTH

  1. TỔNG CỤC HẢI QUAN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc TỈNH THANH HÓA --------------- ------- Thanh Hóa, ngày 14 tháng 08 năm 2012 Số: 431/QĐ-HQTH QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH KIỂM TRA BẰNG MÁY SOI ĐỐI VỚI HÀNH LÝ, HÀNG HÓA CỦA NGƯỜI XUẤT NHẬP CẢNH; HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU TẠI CHI CỤC HẢI QUAN CỬA KHẨU NA MÈO THUỘC CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA CỤC TRƯỞNG CỤC HẢI QUAN TỈNH THANH HÓA Căn cứ Luật Hải quan số 29/2001/QH10 ngày 29/06/2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005; Căn cứ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; Căn cứ Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-BTC ngày 11/5/2010 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-TCHQ ngày 31/03/2010 của Tổng cục Hải quan về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng các trang thiết bị chuyên dụng trong ngành Hải quan. Căn cứ công văn số 6076/TCHQ-GSQL ngày 05/12/2011 của Tổng cục Hải quan về việc phân cấp ban hành quy trình kiểm tra, giám sát hải quan bằng trang thiết bị kỹ thuật; Theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Na Mèo, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung điểm 4 phần I Quy trình kiểm tra bằng máy soi đối với hành lý, hàng hóa của người xuất nhập cảnh; hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại Chi cục
  2. Hải quan cửa khẩu Na Mèo thuộc Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 260/QĐ-HQTH ngày 7/5/2012 của Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa như sau: Thời gian lưu trữ dữ liệu thực hiện theo Quyết định số 669/QĐ-TCHQ ngày 31/03/2010 của Tổng cục Hải quan cụ thể: Thời gian lưu trữ của các hình ảnh soi chiếu thường xuyên lưu theo thông số kỹ thuật của hệ thống, trường hợp vượt quá dung lượng thì chuyển ra ổ cứng hoặc đĩa DVD đảm bảo thời gian là 5 năm; đối với hình ảnh soi chiếu liên quan đến vi phạm hành chính hải quan thời gian lưu trữ theo quy định của pháp luật về Lưu trữ hồ sơ hải quan. Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ; Chánh văn phòng; Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Na Mèo và các đơn vị có liên quan thuộc Cục Hải quan t ỉnh Thanh Hóa chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. CỤC TRƯỞNG PHÓ CỤC TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 3; - Cục GSQL-TCHQ (thay b/c); - Lưu: VT, NV (4b). Nguyễn Văn Huệ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2