Quyết định số 432/TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 432/TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 432/TTg về việc thành lập Hội đồng lập dự án quy hoạch, phát triển hệ thống sân bay toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 432/TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 432/TTg Hà N i, ngày 28 tháng 6 năm 1996 QUY T NNH V VI C THÀNH L P H I NG L P D ÁN QUY HO CH, PHÁT TRI N H TH NG SÂN BAY TOÀN QU C TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Xét T trình s 668/CAAV ngày 8 tháng 4 năm 1996 c a C c Hàng không dân d ng Vi t nam báo cáo D án thi t k quy ho ch m ng c ng Hàng không - Sân bay dân d ng toàn qu c, QUY T NNH: i u 1- Thành l p H i ng l p d án quy ho ch, phát tri n h th ng sân bay toàn qu c (g i t t là H i ng d án sân bay). i u 2- H i ng d án sân bay có nhi m v : 1. Căn c vào n i dung d án quy ho ch phát tri n h th ng sân bay toàn qu c do C c hàng không dân d ng Vi t nam và B Qu c phòng trình l p m t d án chung cho phương hư ng phát tri n, s d ng h th ng sân bay toàn qu c trư c m t và lâu dài. B Qu c phòng, C c Hàng không dân d ng Vi t nam g i d án c a mình cho H i ng l p d án. 2- Làm rõ các yêu c u i v i d án: - Có m ng sân bay dân d ng riêng, quân s riêng, ưa vào k ho ch u tư phát tri n cho các giai o n 2000, 2005 và 2010 tr i, bao g m t ai, v n... theo th t ưu tiên. - i v i các sân bay dùng chung quân s - dân d ng c n phân tích rõ s c n thi t ph i dùng chung, nhưng nh ng sân bay dùng chung nào trong i u ki n th i bình nh m m c ích khai thác ph c v kinh t xây d ng t nư c là chính thì áp d ng theo quy nh t i văn b n 943/KTN ngày 2/3/1996 c a Th tư ng Chính ph th ng nh t qu n lý ho t ng kinh doanh theo lu t nh. 3- Các lo i sân bay không n m trong quy ho ch phát tri n dân d ng, quân s trư c m t và lâu dài thì H i ng d án sân bay có ki n ngh phương án gi i quy t Th tư ng Chính ph quy t nh.
  2. 4- Trình Th tư ng Chính ph d án trên ây vào cu i quý III/1996. i u 3- Thành viên H i ng d án sân bay g m có: - B trư ng B K ho ch và u tư, Ch t ch H i ng -1 ng chí Lãnh o B Qu c phòng Phó Ch t ch. - C c trư ng C c hàng không dân d ng Vi t nam, Phó Ch t ch. -1 ng chí lãnh o B Xây d ng, U viên. -1 ng chí lãnh o B Giao thông v n t i, U viên. -1 ng chí lãnh o B Khoa h c, Công ngh và Môi trư ng. U viên. -1 ng chí lãnh o B Tài chính, U viên. - T ng c c trư ng T ng c c a chính, U viên. Giúp vi c H i ng d án sân bay có các cơ quan ch c năng c a B K ho ch và u tư, B Qu c phòng và C c Hàng không dân d ng Vi t nam. Khi c n, H i ng ư c quy n tri u t p các ngành, a phương có liên quan tham gia vào t ng v n c th c a d án. i u 4- Ch t ch, các Phó Ch t ch, các u viên h i ng d án sân bay trên ây và các B , ngành, a phương liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Tr n c Lương ( ã Ký)
Đồng bộ tài khoản