Quyết định số 433/QĐ-BTC

Chia sẻ: Sang Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
2
download

Quyết định số 433/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 433/QĐ-BTC về việc đính chính số hiệu Thông tư số 16/2008/TT-BTC ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 433/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM --------- c l p - T do - H nh phúc -------------- S : 433/Q -BTC Hà N i, ngày 04 tháng 03 năm 2009 QUY T NNH V VI C ÍNH CHÍNH S HI U THÔNG TƯ S 16/2008/TT-BTC NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2009 C A B TÀI CHÍNH B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 03 tháng 6 năm 2008; Căn c Ngh nh s 104/2004/N -CP ngày 23 tháng 3 năm 2004 c a Chính ph v Công báo nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam; Căn c Ngh nh s 118/2008/N -CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính, QUY T NNH: i u 1. ính chính s hi u Thông tư s “16/2008/TT-BTC” ngày 22 tháng 01 năm 2009 c a B Tài chính hư ng d n s a i Thông tư s 69/2007/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2007 thành s “16/2009/TT-BTC”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. V trư ng V Tài chính các ngân hàng và t ch c tài chính, Chánh Văn phòng B Tài chính, Th trư ng các ơn v thu c B Tài chính và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TUQ. B TRƯ NG CHÁNH VĂN PHÒNG Nơi nh n: - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, - Văn phòng TW và các Ban c a ng, - Các B , CQ ngang b , CQ thu c CP, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Toà án nhân dân t i cao, - Ki m toán Nhà nư c, Nguy n c Chi - Cơ quan TW c a các oàn th , - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp), - H ND, UBND t nh, TP tr c thu c TW, - S TC, KBNN các t nh, thành ph , - Các ơn v tr c thu c B TC, - Công báo, - Website Chính ph , - Website B Tài chính - Lưu: VT, V TCNH.
Đồng bộ tài khoản