Quyết định số 436/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 436/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 436/2006/QĐ-UBND về việc cưỡng chế giải phóng mặt bằng để xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở của Công ty Việt Trang do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 436/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 436/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 28 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH CƯỠNG CHẾ GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG ĐỂ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KỸ THUẬT KHU NHÀ Ở CỦA CÔNG TY VIỆT TRANG CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26. 11.2003; Căn cứ Luật Ðất dai ngày 26.11.2003; Căn cứ Quyết định số: 1476/QÐ-CT ngày 08.12.2003 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty Việt Trang tại Bắc Ninh; Căn cứ Quyết định số: 344/QÐ-CT ngày 16.3.2004 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh về việc phê duyệt phuong án bồi thuờng giải phóng mặt bằng khi thu hồi đất; Xét đề nghị của UBND thành phố Bắc Ninh tại công văn số: 185/CV-UB ngày 10.3.2006 V/v đề nghị cưỡng chế giải phóng mặt bằng, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Cưỡng chế giải phóng mặt bằng dể thực hiện dự án xây dựng khu nhà ở của Công ty Việt Trang đối với 02 hộ: 1. Bà Nguyễn Thị Thêm (Nguyên) diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi là: 396m2; 2. Ông Nguyễn Sỹ Thành (Hiền) diện tích đất nông nghiệp phải thu hồi là: 277m2; Ðiều 2. Giao UBND thành phố Bắc Ninh chủ trì phối hợp với chủ đầu tư và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc cưỡng chế, giải phóng mặt bằng theo dúng quy định, báo cáo kết quả về UBND tỉnh. Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; UBND thành phố Bắc Ninh; các cơ quan, tổ chức liên quan và các hộ gia đình có tên tại Ðiều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH
  2. Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản