Quyết định số 439/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
36
lượt xem
3
download

Quyết định số 439/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 439/QĐ-TTg về việc phê duyệt đề án nâng cấp, xây dựng mới các hồ chứa nước ngọt và xây dựng hệ thống thủy lợi trên các đảo có đông dân cư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 439/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T -------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 439/Q -TTg Hà N i, ngày 03 tháng 04 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ÁN NÂNG C P, XÂY D NG M I CÁC H CH A NƯ C NG T VÀ XÂY D NG H TH NG TH Y L I TRÊN CÁC O CÓ ÔNG DÂN CƯ TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (t trình s 184/TTr-BNN-TL ngày 23 tháng 01 năm 2009), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t án nâng c p, xây d ng m i các h ch a nư c ng t và xây d ng h th ng th y l i trên các o có ông dân cư v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Quan i m: - Nâng c p, xây d ng m i các h ch a nư c ng t và xây d ng h th ng th y l i trên các o có ông dân cư là nhi m v c p bách và lâu dài c a chính quy n các a phương. Trên cơ s h tr c a Nhà nư c, huy ng m i ngu n l c và s óng góp c a nhân dân, c a các thành ph n kinh t tham gia u tư xây d ng các công trình, nh m gi i quy t nư c ng t cho nhu c u thi t y u, b o m i s ng c a dân cư sinh s ng trên o n nh và t ng bư c ư c c i thi n; góp ph n quan tr ng trong vi c khuy n khích dân ra nh cư và phát tri n kinh t - xã h i trên các h i o, th c hi n ch trương c a Nhà nư c v Chi n lư c bi n n năm 2020. - Công tác i u tra, quy ho ch, nghiên c u khoa h c ph i ư c th c hi n trư c m t bư c; ưu tiên th c hi n t i các o l n, có ông dân cư sinh s ng ho c có v trí quan tr ng trong vi c phát tri n kinh t - xã h i và b o v an ninh ch quy n vùng bi n. - Xây d ng các h th ng th y l i, h ch a nư c ng t trên o ph i phù h p v i quy ho ch phát tri n c a a phương, c a ngành, g n k t ch t ch v i b o v môi trư ng, b o m phát tri n b n v ng. 2. M c tiêu: n năm 2015 áp ng nư c ng t cho nhu c u thi t y u v sinh ho t và s n xu t cho dân cư n nh cu c s ng và phát tri n kinh t - xã h i trên m t s o l n, ông dân cư sinh s ng ho c có v trí quan tr ng.
  2. 3. Ph m vi: Nâng c p, xây d ng m i các h ch a nư c ng t và xây d ng h th ng th y l i t i m t s o l n, ông dân cư sinh s ng ho c có v trí quan tr ng, bao g m: Cô Tô, Vĩnh Th c, Vân n, Cái Chiên (Qu ng Ninh), Cát H i, Cát Bà, B ch Long Vĩ (H i Phòng), Hòn Mê (Thanh Hóa), C n C (Qu ng Tr ), Cù Lao Chàm (Qu ng Nam), Lý Sơn (Qu ng Ngãi), Nhơn Châu (Bình nh), Phú Quý (Bình Thu n), Côn o (Bà R a – Vũng Tàu), Kiên H i, Phú Qu c (Kiên Giang), Hòn Khoai, Hòn Chu i (Cà Mau). (Ph l c các o kèm theo) 4. Các nhi m v ch y u: a) Giai o n 2009 – 2012: - i u tra thu th p v tình hình kinh t - xã h i, i u ki n t nhiên các o; rà soát, b sung, hoàn ch nh quy ho ch th y l i c a t ng o, trên cơ s ó l p các d án u tư xây d ng các công trình c p nư c; - Tri n khai th c hi n các d án u tư xây d ng các công trình c p nư c, ch a nư c theo th t ưu tiên, bao g m: xây d ng, c i t o, nâng c p h ch a nư c, b ch a nư c; kè b o v t i m t s v trí quan tr ng, c p thi t c a o; - Tri n khai th c hi n m t s tài khoa h c ng d ng, ph c v tr c ti p cho vi c cung c p nư c, xây d ng h , b ch a nư c. b) Giai o n 2013 – 2015: - Ti p t c tri n khai th c hi n các d án u tư xây d ng các công trình c p nư c, ch a nư c, hoàn ch nh h th ng th y l i và các h ch a trên các o; - T ng k t, rút kinh nghi m th c hi n án này, xu t nhi m v trong giai o n ti p theo i v i các vùng, mi n khó khăn khác. 5. M t s gi i pháp chính: a) V quy ho ch th y l i: trên cơ s i u tra cơ b n v tình hình kinh t - xã h i t i o và quy ho ch c a a phương, c a ngành liên quan, rà soát, b sung và hoàn ch nh quy ho ch t ng th v th y l i, phù h p v i nh hư ng phát tri n c a o, làm cơ s l p d án u tư xây d ng, b o m ph c v phát tri n b n v ng; b) V cơ ch , chính sách: nghiên c u, xu t Nhà nư c ban hành cơ ch , chính sách nh m thu hút, khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia u tư xây d ng, khai thác, s d ng các công trình th y l i ph c v sinh ho t, d ch v , khai thác ti m năng du l ch nh ng nơi có i u ki n; nhanh chóng xã h i hóa trong vi c cung c p nư c trên các o, b o m hi u qu , ti t ki m tài nguyên nư c; c) V khoa h c công ngh : nghiên c u ng d ng, k c trao i, mua công ngh tiên ti n c a nư c ngoài v các gi i pháp: cung c p ngu n nư c ng t (tr nư c, h ng
  3. nư c, l c nư c…); xây d ng công trình h ch a, b ch a b ng v t li u m i, b n, r , phù h p v i i u ki n trên o…; công ngh x lý nư c th i b o m tiêu chuNn trư c khi th i ra môi trư ng ho c x lý nư c th i dùng l i… 6. V v n u tư: a) V n u tư xây d ng h th ng th y l i, cung c p nư c cho sinh ho t và s n xu t ư c t p trung t các ngu n: ngân sách nhà nư c h tr , huy ng các thành ph n kinh t tham gia, s óng góp c a dân và l ng ghép t các chương trình, d án trên a bàn. Trong ó: - Ngân sách trung ương: th c hi n u tư xây d ng các công trình tr ng i m, u m i, a bàn r t khó khăn ho c có v trí quan tr ng, bao g m: xây d ng, nâng c p các h th ng th y l i, h ch a nư c, các b ch a nư c t p trung, công trình kè b b o v nh ng nơi xung y u c a o; - Ngân sách a phương: th c hi n u tư xây d ng, nâng c p các h th ng tư i tiêu, b ch a nư c nh ; - V n huy ng c a các doanh nghi p: u tư xây d ng các công trình c p nư c ph c v sinh ho t, d ch v , h th ng th y l i, cung c p nư c theo các hình th c BOO, BOT, theo d án ư c c p thNm quy n phê duy t; - V n óng góp c a nhân dân: xây d ng các b ch a nư c sinh ho t cho gia ình; h th ng c p nư c ph c v kinh doanh (t ngu n cung c p nư c chính trên o). b) D ki n nhu c u v n và cơ c u v n: - T ng v n u tư: 3.024.080.000.000 ng Trong ó: + V n ngân sách trung ương: 1.664.900.000.000 ng + V n ngân sách a phương: 320.750.000.000 ng + V n huy ng t doanh nghi p: 1.038.430.000.000 ng - Phân kỳ u tư: + Giai o n 2009 – 2012: 1.246.160.000.000 ng + Giai o n 2013 – 2015: 1.777.920.000.000 ng 7. T ch c th c hi n - Ch trì, ph i h p v i các B , ngành, các a phương liên quan tri n khai th c hi n án; nghiên c u, xu t các cơ ch , chính sách khuy n khích phát tri n th y l i, cung c p nư c ng t trên o, trình c p có thNm quy n quy t nh;
  4. - Hư ng d n, giúp các a phương trong vi c rà soát, b sung hoàn ch nh, l p quy ho ch th y l i trên o; - Tri n khai nghiên c u ng d ng các tài khoa h c, công ngh ph c v cho vi c cung c p nư c ng t trên o; xây d ng công trình, các h , b ch a nư c b ng v t li u m i; b o v môi trư ng…; - T ng k t, sơ k t án theo t ng giai o n nh m rút kinh nghi m b o m hi u qu u tư và tính kh thi c a án cao nh t. b) y ban nhân dân các a phương liên quan: - Ch o các cơ quan ch c năng c a a phương rà soát, b sung và l p quy ho ch th y l i trên o; l p các d án u tư xây d ng c th trình c p thNm quy n phê duy t và t ch c th c hi n u tư theo quy nh. - Ny m nh công tác tuyên truy n v t m quan tr ng ngu n nư c ng t, nâng cao ý th c ti t ki m s d ng nư c ng t và b o v môi trư ng c a nhân dân trên o. - B trí, dành ngu n v n t ngân sách a phương t ch c th c hi n các h ng m c công trình theo nhi m v . - Hư ng d n, giúp nhân dân xây d ng các công trình cung c p nư c ng t ph c v sinh ho t cho gia ình. - T o i u ki n thu n l i, ng th i Ny m nh công tác xã h i hóa thu hút các t ch c, cá nhân tham gia u tư xây d ng, qu n lý, khai thác các công trình, b o m hi u qu u tư. c) Các B , ngành theo ch c năng, nhi m v có trách nhi m ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, các a phương th c hi n các nhi m v c a án này. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - Văn phòng BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n Sinh Hùng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao;
  5. - Vi n ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán nhà nư c; - UB Giám sát tài chính Qu c gia; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).A. 240 PH L C DANH M C CÁC O XÂY D NG CÔNG TRÌNH C P NƯ C NG T VÀ CÔNG TRÌNH TH Y L I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 439/Q -TTg ngày 03 tháng 4 năm 2009 c a Chính ph ) TT a i m o Tên công trình Nhi m v (T nh, Tư i SH huy n) (ha) (ngư i) (1) (2) (3) (4) (5) (6) A Giai o n 2009 – 2012 Qu ng Ninh 1 Vân n Vân n Xây m i và s a ch a nâng c p 510 30.000 10 h ch a nh 2 Cô Tô Cô Tô Xây m i và s a ch a nâng c p 110 1.300 c m h Cô Tô (H Trư ng Xuân, Chi n Th ng và 7 h nh ) 3 Cô Tô Cô Tô H th ng th y l i b o v b 4 Th xã Vĩnh Th c Hoàn ch nh h th ng th y l i h 200 Móng Cái Vĩnh Th c 5 Cô Tô Cô Tô B t p trung huy n o Cô Tô: 830 170 b H i Phòng 6 Cát H i Cát H i C p nư c Cát H i (h ch a và 60.000 h th ng ti p ngu n) 7 Cát H i Cát Bà H ch a nư c Phù Long, Trân 15 2.300 Châu 8 B ch Long B ch Long Xây d ng h ch a nư c B ch 500 Vĩ Vĩ Long Vĩ 9 Cát H i Cát Bà B ch a nư c t p trung: 8.000 1.200
  6. b Thanh Hóa 10 Tĩnh Gia o Mê B ch a nư c o Mê: 108 b 170 Qu ng Tr 11 C nC C nC H thu gom và tr nư c 200 Qu ng Ngãi 12 Lý Sơn Lý Sơn Xây d ng h ch a nư c Th i 500 L i 13 Lý Sơn Lý Sơn B ch a nư c t p trung: 100 b 5.000 Qu ng Nam 14 Th xã H i Cù Lao Xây d ng h ch a c p nư c 1.000 An Chàm sinh ho t Bãi B m Bình nh 15 Thành ph Nhơn Châu H Nhơn Châu 500 Quy Nhơn Bình Thu n 16 Phú Quý Phú Quý Xây d ng 2 h ch a trung tâm 600 17 Phú Quý Phú Quý H th ng th y l i b o v b o Phú Quý Bà R a – Vũng Tàu 18 Côn o Côn o D án c p nư c Vư n Qu c gia 150 Côn o 19 Côn o Côn o S a ch a nâng c p h Quang 1.000 Trung 2 Kiên Giang 20 Phú Qu c Phú Qu c S a ch a nâng c p h Dương 2.500 ông và h th ng c p nư c 21 Kiên H i Kiên H i Xây m i và s a ch a nâng c p 700 c m h Kiên H i (H Hòn Ngang, Bãi Nhà và s a ch a nâng c p h Hòn L n) 22 Kiên H i Kiên H i H p 1 – Hòn Tre 400 23 Kiên H i Kiên H i B Bãi Ng - An Sơn 300 Cà Mau 24 Ng c Hi n Hòn Khoai, Xây d ng h t p trung nư c t i 300 Hòn Chu i o Hòn Khoai, Hòn Chu i
  7. B Giai o n 2013 – 2015 Qu ng Ninh 1 Vân n Vân n B t p trung huy n o Vân 700 n: 90 b 2 Cô Tô Cô Tô B ch a nư c t p trung: 5.000 1.400 b 3 Vân n Vân n B ch a nư c t p trung: 2.000 2.500 b 4 Vân n Vân n Xây m i h ch a ng D ng, 118 26.610 Khe Mít, Lòng Dinh 5 Cô Tô Cô Tô Công trình kè h b Trư ng Xuân 6 H i Hà Cái Chiên H th ng th y l i o Cái Chiên 800 H i Phòng 7 Cát H i Cát Bà B t p trung: 40 b 550 8 Cát H i Cát Bà H ch a nư c Bi n Hào 15.000 9 Cát H i Cát Bà H ch a nư c Xuân án 10.000 Qu ng Tr 10 C nC oC nC H th ng c p nư c t p trung 500 huy n o C n C 11 C nC oC nC H th ng th y l i ch ng s t l b Qu ng Ngãi 12 Lý Sơn Lý Sơn H th ng c p nư c sinh ho t 400 huy n o Lý Sơn Bình Thu n 13 Phú Quý Phú Quý Xây d ng 2 h ch a B c o, 800 Phú Quý 14 Phú Quý Phú Quý H th ng c p nư c SH t nư c 800 m t 15 Phú Quý Phú Quý H th ng c p nư c SH t nư c 250 ng m Bà R a – Vũng Tàu 16 Côn o Côn o Xây d ng 21 b ch a nư c mưa 300 Kiên Giang
  8. 17 Phú Qu c Phú Qu c H th ng x lý nư c C u Tr ng 3.000 18 Phú Qu c Phú Qu c H R ch Chàm và h th ng c p 2.700 nư c 19 Phú Qu c Phú Qu c Xây d ng h Su i L n và h 2.500 th ng c p nư c 20 Phú Qu c Phú Qu c Xây d ng h R ch Cá và h 1.100 th ng c p nư c 21 Phú Qu c Phú Qu c Xây m i c m h ch a nh 3.000 22 Phú Qu c Phú Qu c H th ng th y l i b o v th tr n Dương ông 23 Kiên H i Kiên H i S a ch a nâng c p tr m c p 700 nư c Hòn Tre, Bãi Nhà 24 Kiên H i Kiên H i H Hòn M u – Nam Du 500 25 Kiên H i Kiên H i Xây d ng 5 b t p trung nư c 400 t i o Hòn Tre
Đồng bộ tài khoản