Quyết định số 4391/2002/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
44
lượt xem
3
download

Quyết định số 4391/2002/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4391/2002/QĐ-BGTVT về việc ban hành Quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, bảo đảm chất lượng các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4391/2002/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ***** c l p – T do – H nh phúc ******* S : 4391/2002/Q -BGTVT Hà N i, ngày 27 tháng 12 năm 2002 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH TRÁCH NHI M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I T CH C, CÁ NHÂN KHI VI PH M V QU N LÝ, B O M CH T LƯ NG CÁC D ÁN XÂY D NG K T C U H T NG GIAO THÔNG B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Ngh nh s 22/CP ngày 22/3/1994 c a Chính ph quy nh nhi m v , quy n h n, trách nhi m qu n lý nhà nư c và cơ c u B máy c a B GTVT; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ư c ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08/7/1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph ; Căn c Quy ch u th u ban hành theo Ngh nh s 88/1999/N -CP ngày 01/9/1999 và Ngh nh s 14/2000/N -CP ngày 05/5/2000 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 17/2000/Q -BXD ngày 02/8/2000 c a B xây d ng v vi c ban hành quy nh qu n lý ch t lư ng công trình xây d ng; Căn c Ch th s 23/2002/CT-BGTVT và ngày 03/12/2002 c a B trư ng B GTVT v vi c tăng cư ng công tác qu n lý u tư và xây d ng trong giao thông v n t i; Theo ngh c a C c trư ng C c giám nh & QLCLCTGT- B Giao thông v n t i; QUY T NNH: i u 1: Nay ban hành kèm theo Quy t nh này b n "Quy nh trách nhi m và thi hành x lý i v i t ch c, các nhân khi vi ph m qu n lý, b o m ch t lư ng các d án xây d ng giao thông" i u 2: Quy t nh này ư c th c hi n th ng nh t trên ph m vi c nư c và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph . Ch t ch UBND T nh, Thành ph tr c thu c trung ương. H i ng qu n tr các T ng công ty Nhà nư c, các t ch c và có nhân có liên quan n qu n lý u tư xây d ng các d án xây d ng k t c u h t ng giao thông ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I ào ình Bình QUY NNH TRÁCH NHI M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I T CH C, CÁ NHÂN KHI VI PH M VÊ QU N LÝ, B O M CH TLƯ NG CÁC D ÁN XÂY D NG K T C U H T NG GIAO THÔNG (Ban hành kèm theo quy t nh s 4391/2002/Q -BGTVT ngày 27/2/2002 c a B trư ng B Giao thông V n t i) Chương 1: NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Quy nh này xác nh trách nhi m và hình th c x lý hành chính i v i m i hành vi vi ph m v qu n lý, m b o ch t lư ng trong quá trình th c hi n các d án xây d ng k t c u h t ng giao thông, bao g m: ư ng b , ư ng s t, ư ng sông, ư ng bi n và hàng không dân d ng, sau ây g i chung là d án xây d ng giao thông (XDGT). i u 2. 1. M i t ch c, cá nhân là Ch u tư (ho c ư c Ch u tư u quy n h p pháp làm i di n ch u tư), các ơn v tư v n (l p d án, thi t k , thNm nh, giám sát, thí nghi m, ki m nh, ki m nh ch t lư ng....), các
  2. doanh nghi p xây d ng và các t ch c, cá nhân khác có liên quan n qu n lý và b o m ch t lư ng khi th c hi n các d án XDGT u ph i th c hi n quy nh này. 2. Quy nh này áp d ng i v i các d án XDGT trên toàn qu c, không phân bi t Ch u tư và ngu n v n u tư. Riêng i v i các d án ODA, n u có yêu c u c a Hi p nh ký k t s có quy nh riêng. Chương 2: TRÁCH NHI M C A T CH C, CÁ NHÂN TRONG QU N LÝ, M B O CH T LƯ NG CÁC D ÁN XDGT i u 3. Các t ch c, cá nhân nêu t i Kho n 1, i u 2 c a Quy nh này, ngoài vi c ph i th c hi n y các quy nh c a các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành c a Nhà nư c, c a các B ngành liên quan và c a B giao thông v n t i (B GTVT) ã ban hành v qu n lý u tư và xây d ng còn ph i th c hi n các quy nh c th cho t ng i tư ng, trong t ng giai o n th c hi n d án XDGT dư i ây: 1. i v i Tư v n l p d án và thi t k : a. H sơ l p báo cáo nghiên c u ti n kh thi và kh thi ph i m b o y và chính xác các n i dung theo quy nh, c bi t là các s li u v n bù GPMP, i u tra thu văn, m c nư c lũ tính toán, kh và tĩnh không thông thuy n...... b. cương kh o sát c a bư c l p d án ho c bư c thi t k ph i ư c c p có thNm quy n phê duy t trư c khi th c hi n (tr trư ng h p ư c c p có thNm quy n có văn b n cho phép th c hi n trư c ho c d án do ơn v Tư v n t b v n nghiên c u th c hi n). c. H sơ thi t k ph i tuân th quy t nh u tư c a d án. d. Ph i chú tr ng c bi t công tác kh o sát a ch t và a ch t thu văn công trình. T i nh ng v trí có a ch t c bi t ph i b sung kh i lư ng khoan thăm dò a ch t. i v i công trình thoát nư c khu v c ô th và nơi có a hình r ng núi ph c t p thì ph i tính và có h s i u ch nh phù h p, m b o thông thoát và không gây xói l ( c bi t lưu ý i v i công trình trên sông, nư c). c. H sơ thi t k ph i tính toán n kh năng và ph m vi cung c p v t li u c a a phương nơi xây d ng d án. f. Thi t k ph i m b o các m i liên h v i các công trình giao thông và các k t c u h t ng k thu t khác trong khu v c. g. Ph i chú tr ng n i u ki n khai thác công trình, s phù h p v i quy ho ch c a a phương, m b o tính m thu t, c nh quan, môi trư ng xung quanh nơi d án ư c xây d ng. i v i công trình i qua khu v c a hình, a ch t ph c t p ph i xu t các gi i pháp, bi n pháp kiên c b n v ng công trình. Khuy n khích ưa công ngh thi t k m i phù h p k t c u công trình. h. Công tác nghi m thu n i b v h sơ kh o sát l p d án, thi t k trong cơ quan Tư v n ph i th c hi n hi n trư ng. i. Ph i m b o tính h p lý v phương án t ch c thi công, tính chính xác, y , c th v kh i lư ng và ch d n k thu t cung c p cho h sơ m i th u. j. Ph i th c hi n y trách nhi m c a Giám sát tác gi theo quy nh. 2. i v i Ban qu n lý d án ( i di n ch u tư): a. Ch u trách nhi m trư c Ch u tư v vi c thNm tra, nghi m thu n i dung các h sơ trư c khi trình duy t b ng văn b n, bao g m: h sơ bư c l p d án, h sơ kh o sát, h sơ thi t k , d toán, h sơ thNm nh, năng l c nhà th u, ch t lư ng, ti n d án....và g i báo cáo thư ng kỳ và tình hình th c hi n c a d án lên Ch u tư. b. Khi xét th u d án (ho c gói th u) trình c p có thNm quy n duy t ph i căn c vào năng l c m b o c a t ng nhà th u v tài chính, công ngh thi t b , nhân l c, kinh nghi m thi công các d án chuyên ngành (ho c tương t ) ã th c hi n, ng th i khi xem xét năng l c c a nhà th u còn ph i xem xét trên kh năng th c hi n t ng s các gói th u mà nhà th u ó ang m nh n. c. Trong h p ng kinh t xây d ng, ngoài các i u ki n v th i h n, giá tr h p ng và tiêu chuNn k thu t, quy mô, k t c u chính c a công trình, còn ph i quy nh rõ m c thư ng, ph t khi vi ph m v ti n , ch t lư ng và các vi ph m khác. d. Khi x y ra s c v ch t lư ng, ph i nhanh chóng xác minh, ki m tra ra gi i pháp x lý phù h p, ng th i ph i k p th i báo cáo lên Ch u tư và ch ng thông tin, gi i thích v i dư lu n khi c n thi t. e. Ch u trách nhi m thNm tra và báo cáo Ch u tư vi c ch p thu n ho c t ch i tư v n giám sát. 3. i v i Tư v n giám sát (TVGS): Th c hi n theo Quy ch Tư v n giám sát ban hành kèm theo Quy t nh s 1562/1999/Q -BGTVT ngày 29/6/1999 c a B trư ng B GTVT. 4. i v i các ơn v thi công xây l p (sau ây g i là nhà th u):
  3. a. Nhà th u ch u trách nhi m chính v ch t lư ng, ti n , m b o an toàn giao thông, an toàn cho các công trình xung quanh và m b o an toàn lao ng, v sinh môi trư ng theo h p ng ã ký k t. b. i v i nh ng d án nhóm A, B c n thành l p Ban i u hành d án ( HDA) và Giám c Ban HDA ph i m b o theo quy nh t i quy t nh s 1834/2001/Q -BGTVT ngày 12/6/2001 c a B trư ng B GTVT. c. Khi l p thi t k b n v thi công, ph i m b o phù h p v k thu t, công ngh ư c quy nh trong h sơ th u, không gây m t c nh quan và làm ô nhi m môi trư ng. d. Ph i có trang thi t b thí nghi m h p chuNn và i ngũ cán b k thu t, thí nghi m viên năng l c t i hi n trư ng. Nh t thi t ph i có b ph n chuyên trách m b o duy trì ho t ng ki m tra n i b t mb o ch t lư ng t ng h ng m c, t ng giai o n thi công. Trư ng h p nhà th u chưa có phòng thí nghi m h p chuNn thì ph i thuê cơ quan có năng l c pháp nhân th c hi n trách nhi m t ki m tra ch t lư ng công trình. e. Ph i th c hi n nghiêm túc vi c s a ch a các hư h ng (n u có) trong quá trình thi công và trong th i gian b o hành công trình theo quy nh. H t th i h n b o hành và trong chu kỳ khai thác u tiên, n u công trình không m b o ch t lư ng, nhà th u v n ph i ch u trách nhi m. 5. i v i Tư v n thNm nh: a. K t qu thNm nh ph i m b o tính trung th c, khách quan. Trong bư c l p d án, ngoài các n i dung thNm nh v quy mô, tiêu chuNn k thu t còn ph i xem xét s li u xác nh v t ng m c u tư, v d phù h p c a d án v i các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành c a Chính ph và các B , ngành liên quan. b. Bư c thi t k : Ngoài trách nhi m thNm tra, tính toán ki m tra l i s li u thi t k theo ch c năng chuyên môn, ph i ch ng t ch c i ki m tra t i hi n trư ng (có biên b n) phát hi n k p th i nh ng b t h p lý c a h sơ thi t k , báo cáo ch u tư khi trình c p có thNm quy n phê duy t. 6. i v i tư v n ki m nh: Ch u trách nhi m v tính trung th c c a s li u, nghiêm c m vi c liên h v i nhà th u và Tư v n giám sát x lý s li u và hoàn toàn ch u trách nhi m b o m t các s li u ki m nh. Ch ư c báo cáo s li u tr c ti p v i Lãnh o cơ quan giao nhi m v và Ban QLDA trư c khi l p báo cáo chính th c. 7. i v i cơ quan ch c năng qu n lý nhà nư c c a Ch u tư: a. Các V (C c) tham mưu, các C c (liên hi p) qu n lý chuyên ngành c a B GTVT và các S GTVT (GTCC) tr c thu c các T nh, Thành ph trung ương, tuỳ theo ch c năng nhi m v c a mình và trong t ng giai o n th c hi n d án, ph i th c hi n công tác ki m tra, thanh tra thư ng xuyên i v i các d án do mình qu n lý (ho c các d án xây d ng trên a bàn mình qu n lý), k p th i ra các bi n pháp phòng ng a, kh c ph c, lo i tr các hành vi vi ph m. i v i các d án nhóm A và là d án tr ng i m, trong giai o n thi công yêu c u th c hi n ki m tra 2 tháng/l n. Các d án nhóm A còn l i, nhóm B ho c nhóm C, th c hi n ki m tra 3 tháng/l n. b. C c Giám nh và QLCL CTGT, các C c (Liên hi p) qu n lý chuyên ngành và các S GTVT (GTCC) tuỳ theo nhi m phân c p, ư c ti n hành giám nh phúc tra ch t lư ng b ng các bư c ki m nh, thí nghi m c l p i v i các d án nhóm A, Nhóm B quan tr ng và không phân bi t nhóm trong trư ng h p th y có nghi v n v ch t lư ng công trình. Chương 3: CÁC HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNHTH C X LÝ M c A: TRONG QUÁ TRÌNH TH C HI N VÀ TH M NNH D ÁN U TƯ, THI T K K THU T- T NG D TOÁN. i u 4. Quy nh hành vi vi ph m: 1. Vi ph m trong công tác kh o sát: a. T ch c tư v n tri n khai công tác kh o sát khi cương kh o sát chưa ư c c p có thNm quy n phê duy t, tr trư ng h p ư c c p có thNm quy n có văn b n cho phép th c hi n trư c ho c d án do ơn v Tư v n t b v n nghiên c u th c hi n. b. K t qu c a H sơ kh o sát nh hình, a ch t, a ch t thu văn, thu văn không ph n ánh úng th c t và có ch t lư ng kém. c. Quá trình kh o sát không tuân th các quy trình, quy ph m v kh o sát và thí nghi m ho c không theo úng cương ư c duy t. 2. Vi ph m trong công tác l p d án và thi t k : a. Quy mô, tiêu chuNn k thu t c a d án xác nh không phù h p v i quy ho ch vùng, lãnh th và chi n lư c phát tri n c a ngành ã ư c Nhà nư c phê duy t.
  4. b. Quy mô, tiêu chuNn thi t k các h ng m c k t c u công trình không phù h p v i Quy t nh u tư d án, quy chuNn xây d ng và tiêu chuNn k thu t nhà nư c, tiêu chuNn Ngành ho c các quy nh, tiêu chuNn riêng ư c áp d ng cho D án. c. Vi c i u tra, c p nh t s li u, tài li u liên quan còn thi u, sai xót d n n vi c l a ch n các phương án bư c l p d án ho c thi t k không h p lý làm nh hư ng n quy ho ch, môi trư ng, sinh thái, m quan khu v c và làm thay i nhi u T ng m c u tư, t ng d toánd án. 3. Vi ph m trong công tác nghi m thu h sơ l p d án, thi t k : a. Thi u ch ng lo i, kh i lư ng h sơ c n thi t theo quy nh. b. N i dung h sơ không ư c KCS trư c khi trình và g i n cơ quan thNm nh. c. Nghi m thu không úng kh i lư ng th c t công vi c ã th c hi n trong giai o n kh o sát l p d án và kh o sát thi t k . 4. Vi ph m trong công tác thNm nh d án và thNm nhThi t k k thu t- T ng d toán (TKKT-TDT): a. Kéo dài th i gian thNm nh ã quy nh mà không có lý do xác áng sau khi ti p nh n h sơ theo quy nh. b. Không phát hi n ư c nh ng t n t i, sai sót ch y u c a h sơ l p d án và h sơ TKKT-TDT khi thNm nh theo nhi m v ; quy n h n ư c giao. c. ThNm nh, duy t d án ho c TKKT-TDT sai v i quy nh c a Nhà nư c. 5. Quy nh hành vi vi ph m c th : Nh ng sai sót trong công tác kh o sát l p d án và kh o sát thi t k ư c quy nh là vi ph m v ch t lư ng c n ph i x lý khi ph m vào m t trong nh ng i m quy nh sau: a. Bư c l p d án: - S li u i u tra thu văn, m c nư c lũ tính toán, kh và tĩnh không thông thuy n, tĩnh không công trình... sai l ch nhi u d n n ph i thay i phương án thi t k v cơ b n n >= 30%. - Xác nh danh m c công vi c, kh i lư ng, kinh phí v xây l p chính, v n bù GPMB không chính xác d n n ph i b sung i u ch nh làm tăng t ng m c u tư d án t i th i i m l p d án ã sai khác n 10%. b. Bư c thi t k k thu t:.- Sai v cao t nhiên d n n tăng kh i lư ng >15% t ng kh i lư ng ào p ho c kh i lư ng n o vét và khi kh i lư ng tăng này >=5.000 m3. - Ph i ch nh lý bình di n >15% so v i t ng chi u dài. - Ph i ch nh lý v trí công trình ho c làm tăng khNu c u, công trình thoát nư c và các công trình khác n >=30% chi u dài công trình. - a ch t t i nh ng v trí cương ã duy t sai d n n ph i: + Thay i lo i hình móng, lo i hình gia c . + C c, móng ph i thay i >= 30% chi u dài. - i u tra, tính toán thu văn sai ho c thi u d n n ph i: + Tăng thêm khNu c u >= 30% + Thay i cơ b n v lo i hình gia c . + Thay i tăng thêm 10% kh i lư ng i v i công trình kè ch nh tr . c. Nh ng vi ph m nh quy nh nêu t i các i m (a,b) c a i u này nhưng gây h u qu nghiêm tr ng. i u 5. Hình th c x lý. M c vi ph m nh hơn quy nh trong kho n 5, i u 4 thì các cơ quan, ơn v liên quan t x lý, báo cáo B b ng văn b n. M c vi ph m như quy nh t i kho n 5 i u 4 thì hình th c x lý như sau: 1. i v i ơn v tư v n kh o sát l p d án và kh o sát thi t k : a. T p th : - Không ư c xét giao vi c ti p theo i v i d án, công trình có quy mô tương t ho c l n hơn, trong m t th i h n nh t nh theo quy t nh c a c p có thNm quy n. - T ph i làm l i các công vi c vi ph m ho c ph i b i hoàn kinh phí x lý các sai sót ó. Ngoài ra còn b ph t thêm 10% giá tr công vi c c n ph i làm l i, x lý thông qua tri t kh u thanh toán. - i u ki n kinh t ph c v cho x lý vi ph m: Trong h p ng ư c ghi rõ ban QLDA gi l i 20% giá tr d toán kh o sát l p d án ho c kh o sát thi t k c a d án ho c công trình, k t thúc thanh toán khi d án ã thi công xong và ư c nghi m thu. b. Cá nhân:
  5. - Ch nhi m kh o sát i u tra ho c ch nhi m án thi t l p d án (thi t k k thu t) liên quan n vi ph m thì tuỳ theo m c , s l n tái ph m mà x lý: Khi n trách, c nh cáo, ch m lên lương, h b c lương, chuy n làm vi c khác, thôi vi c. - Lãnh o tr c ti p liên quan: Căn c trách nhi m liên quan mà có nh ng hình th c x lý: Khi n trách, c nh cáo, h b c lương. 2. i v i ơn v tư v n thNm nh: V ph m Kho n 4, i u 4 thì không ư c giao vi c ti p i v i d án, công trình có quy mô tương t tr lên ít nh t 01 năm k t ngày có quy t nh x lý c p có thNm quy n. 3. i v i Ban QLDA ( i di n Ch u tư): a. T p th : - Không ư c xét giao vi c qu n lý ti p theo i v i các d án, công trình có quy mô tương t ho c l n hơn, trong m t th i h n nh t nh theo quy t nh c a c p có thNm quy n. b. Cá nhân: - Ngư i tr c ti p giám sát, nghi m thu và lãnh o tr c ti p ph trách: Căn c vào trách nhi m, nhi m v ư c phân công, tuỳ theo m c mà có nh ng hình th c x lý theo m c quy nh tương t t i i m b, kho n 1, i u 5. M c B: TRONG QUÁ TRÌNH U TH U i u 6. Quy nh hành vi vi ph m và hình th c x lý: 1. N u phát hi n vi c kê khai năng l c, kinh nghi m c a nhà th u không úng s th t s b lo i b kh i danh sách tham gia d th u ho c b lo i ngay trong bư c ánh giá sơ b và không ư c xem xét ti p các bư c ánh giá chi ti t. 2. Trư ng h p phát hi n vi c kê khai năng l c, kinh nghi m c a nhà th u c tình không úng s th t s b khi n trách b ng văn b n và không ư c phép tham gia b t kỳ gói th u nào trong th i gian 06 tháng n 1 năm k t th i gian b khi n trách. 3. Nhà th u vi ph m quy nh t i kho n 1, Kho n 2 i u này l n th hai gói th u khác s b c nh cáo b ng văn b n và không ư c phép tham gia b t c gói th u nào trong th i gian t 01-03 năm, k t th i gian b c nh cáo. 4. N u phát hi n nhà th u có hi n tư ng bán th u thì nhà th u s b c nh cáo; ng th i thu h i k t qu trúng th u và không ư c tham gia các gói th u c a Ngành trong th i gian t 1 năm n 3 năm. 5. Ban QLDA không phát hi n ư c các vi ph m nêu t i kho n 1, 2 và 3 c a i u này ho c có bi u hi n thông ng v i nhà th u thì tuỳ theo m c vi ph m, các cá nhân liên quan s b x lý m c như quy nh t i kho n 3, i u 5 c a Quy nh này. M c C: TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG VÀ K T THÚC D ÁN. i u 7. Các hành vi vi ph m: 1. Công trình thi công sai so v i thi t k , ch d n k thu t, i u ki n c a h p ng ư c duy t và các quy trình, quy ph m hi n hành. 2. Thí nghi m ki m tra trong quá trình thi công c a nhà th u, thí nghi m ki m tra ánh giá ch t lư ng c a tư v n giám sát ho c c a tư v n ki m nh phúc tra thi u chính xác, thi u tính trung th c, mua k t qu thí nghi m ho c có tác ng làm sai l ch k t qu thí nghi m. 3. Vi ph m v m b o an toàn giao thông, v sinh môi trư ng và an toàn lao ng. Công tác nghi m thu kh i lư ng, ch t lư ng trong t ng giai o n thi công c a Tư v n giám sát không chính xác; th t c nghi m thu, bàn giao công trình c a Ban QLDA thi u ho c không úng trình t , vi c l p h sơ hoàn công công trình không úng v i th c t thi công ho c không n i dung theo quy nh. i u 8. Tuỳ theo m c vi ph m quy nh t i i u 7, các t ch c, cá nhân liên quan s b x lý như sau: 1. i v i nhà th u: a. Trong quá trình thi công n u ki m tra th y vi c nhà th u s d ng thi t b , máy thi công không , không úng ho c kém hơn v s lư ng, ch ng lo i, tính năng, công su t; trình cán b , k sư th p hơn ch c danh nhân s kê khai trong h sơ trúng th u s b khi n trách b ng văn b n, n u m c nghiêm tr ng và tái ph m s b ình ch thi công, c t h p ng ho c không ư c phép tham gia d th u các gói th u khác trong th i gian t 1 năm n 3 năm k t th i i m b c t h p ng. b. N u vi ph m quy nh nêu t i kho n 1 và 3 c a i u 7, ngoài vi c ph i b i thư ng n bù thi t h i theo lu t nh, nhà th u còn ph i ch u hình th c x lý t khi n trách, c nh cáo n ình ch thi công, c t h p ng. c. i v i d án Nhóm A:
  6. - N u vi ph m có sai s =98 khi sai s =1,5%, thì là K=96,5) trong h sơ th u c a công trình thì x lý ch y u là ph t m t ph n kinh phí thanh toán. Giá tr tri t kh u thanh toán v kinh phí này s do tư v n giám sát xu t, Ch d án quy t nh nhưng không ư c th p hơn 15% giá tr h ng m c tương ng. - N u vi ph m vó sai s >1,5% so v i quy nh k thu t trong h sơ th u i v i các h ng m c thông thư ng và = 3 tháng (không do nguyên nhân khách quan) thì b c t không ư c tham gia 01 gói th u ti p theo. f. N u vi ph m ch t lư ng 02 gói th u thì b c t 01 năm không cho d th u. g. N u vi ph m cá nhân: áp d ng hình th c x lý tương t i m b, Kho n 1, i u 5 h. i v i cá nhân: áp d ng dình th c x lý tương t i m b, Kho n 1 i u 5. 2. Tư v n giám sát (TVGS): a. T p th : - B thông báo b ng văn b n hình th c x lý. - Không ư c thanh toán chi phí TVGS tương ng v i kh i lư ng công trình b sai ph m ch u m c x lý tri t kh u kinh t , b ph t thêm 100% chi phí này khi công trình sai ph m m c x lý ph i phá i làm l i. b. Cá nhân: - K sư trư ng tư v n giám sát b khi n trách, c nh cáo n b t ch i. - Các giám sát viên tr c ti p b c nh cáo, thu h i ch ng ch , không ư c hành ngh t 1-5 năm. 3. Ban qu n lý d án: a. T p th : b phê bình, khi n trách ho c c nh cáo. b. Cá nhân: - Ngư i ph trách tr c ti p phê bình, khi n trách ho c c nh cáo. - K sư i tác b khi n trách, c nh cáo b ng văn b n, b thay th ho c h b c lương. c. N u ph m vi là nghiêm tr ng, tái di n, Ban QLDA s không ư c tham gia làm ch d án các d án ti p theo. 4. ơn v thí nghi m: a. T p th : b phê bình, khi n trách ho c c nh cáo, b thu h i ch ng ch thí nghi m LAP. b. Cá nhân: Ngư i ph trách tr c ti p công tác thí nghi m khi vi ph m s b x lý như quy nh t i i m b, kho n 1. i u 5 và b thu h i ch ng ch thí nghi m viên. c. N u tái di n vi ph m, ơn v thí nghi m s không ư c tham gia các d án ti p theo ít nh t 1 năm k t khi quy t nh c a c p có thNm quy n. 5. Tư v n ki m nh, thí nghi m phúc tra. a. T p th : b phê bình, khi n trách ho c c nh cáo b ng văn b n. b. Cá nhân: ngư i ph trách tr c ti p công tác ki m nh khi vi ph m s b x lý như quy nh t i i m b, kho n 1. i u 5. c. N u tái di n vi ph m, ơn v ki m nh thí nghi m phúc tra s không ư c tham gia các d án ti p theo ít nh t 1 năm k t khi có quy t nh c a c p có thNm quy n. M c D: CÁC HÀNH VI VI PH M VÀ HÌNH TH C X LÝ I V I CH U TƯ HO C CÁC CƠ QUAN QU N LÝ C A CH U TƯ. i u 9. Ch u tư (ho c các cơ quan qu n lý c a Ch u tư), n u không th c hi n úng quy nh nêu t i kho n 7 i u 3 và vi ph m các n i dung quy nh t i Kho n 4 i u 4, kho n 5 i u 6 c a Quy nh này thì tuỳ theo m c vi ph m s b x lý theo các hình th c quy nh dư i ây: 1. i v i các S GTVT (GTVV):
  7. a. Giám c S (Phó Giám c): b phê bình n khi n trách ho c c nh cáo. b. Trư ng phòng (Phó phòng): B phê bình, khi n trách n c nh cáo. c. Chuyên viên theo dõi tr c ti p: B khi n trách, c nh cáo, ch m lên lương, h b c lương. d. Vi c quy t nh x ph t thu c thNm quy n c a cơ quan qu n lý c p trên c a S GTVT (GTCC). 2. i v i các C c (Liên hi p) qu n lý chuyên ngành: a. C c trư ng, Phó c c trư ng (ho c tương ương): b phê bình n khi n trách ho c c nh cáo b ng văn b n. b. Trư ng phòng (Phó phòng) ho c Trư ng ban (phó ban): B khi n trách n c nh cáo b ng văn b n. c. Chuyên viên theo dõi tr c ti p: B khi n trách, c nh cáo, ch m lên lương, h b c lương. 3. i v i C c Giám nh & QLCL CTGT: V n ch c năng v a là cơ quan tham mưu cho B GTVT v vi c thNm nh phê duy t TKKT-TDT, v a là cơ quan qu n lý ch t lư ng chuyên ngành, có trách nhi m thương xuyên theo dõi ki m tra, thanh tra phòng ng a và x lý các v n vi ph m trong qu n lý và m b o ch t lư ng các d ánXDGT. Do ó ph i ch u trách nhi m gián ti p v các sai ph m ch t lư ng. M c x lý như sau: a. C c trư ng (Phó c c trư ng), Trư ng ban (Phó ban): b phê bình, khi n trách n c nh cáo, ch m lên lương, h b c lương ho c cách ch c. b. Chuyên viên ph trách, theo dõi tr c ti p: b khi n trách, c nh cáo, ch m lên lương, h b c lương ho c b i u ng làm công vi c khác. i u 10: Các cơ quan dư i ây có thNm quy n ra văn b n x lý vi ph m. 1. B Giao thông v n t i: a. Khi n trách, c nh cáo t p th , cá nhân (Lãnh o c p TCT, Ban QLDA, C c ho c tương ương) Vi ph m. b. T ch i h p ng, thu h i b o lãnh h p ng. c. Quy t nh ng ng h p ng. d. Quy t nh phá d . e. Ph t tri t kh u kinh t . f. T ch i cho tham gia u th u các d án do B qu n lý. 2. C c Giám nh & QLCL CTGT có quy n ki m tra và th a u quy n c a B GTVT ra thông báo các vi ph m ch t lư ng t i các ngành, các a phương và các t ch c cá nhân trong, ngoài ngành th c hi n vi c x lý vi ph m, C th : a. Phê bình các t p th và cá nhân vi ph m. b. Thu h i ch ng ch tư v n giám sát. c. T ch i giao nhi m v tư v n thi t b , tư v n giám sát, tư v n thNm nh, tư v n ki m nh thí nghi m phúc tra. d. ình ch thi công các d án do B GTVT làm ch u tư. e. T ch i cho tham gia làm th u ph các d án do B qu n lý. 3. Ch t ch UBND T nh, Thành ph tr c thu c trung ương, B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph x lý t t c các trư ng h p vi ph m nêu trên thu c ph m vi qu n lý c a mình. Chương 4: T CH C TH C HI N i u 11. 1. Các cơ quan, ơn v liên quan thu c i tư ng và ph m vi i u ch nh nêu kho n 1, i u 2 có trách nhi m ch p hành Quy nh này k t sau ngày ký Quy t nh 15 ngày. Nh ng vi ph m m c nghiêm tr ng, tuỳ theo tính ch t vi ph m s b i u ch nh theo quy nh c a pháp lu t. 2. Nh ng quy nh trư c ây c a B GTVT v x lý vi ph m trong qu n lý và xây d ng d án giao thông trái v i Quy t nh này u b hu b . i u 12. UBND các T nh, Thành ph tr c thu c trung ương, các cơ quan, ơn v có d án XDGT và Các c c Qu n lý chuyên ngành, các T ng công ty c a B GTVT ch u trách nhi m ph bi n quy nh này t i các ơn v tr c thu c th c hi n. i u 13. C c giám nh & qu n lý ch t lư ng công trình giao thông- B GTVT có trách nhi m ki m tra, ôn c và báo cáo B trư ng vi c th c hi n Quy nh này.
  8. i u 14. Trong quá trình th c hi n n u g p nh ng vư ng m c, các cơ quan, ơn v liên quan k p th i báo cáo B GTVT b ng văn b n nghiên c u s a i, b sung cho phù h p./. B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I ào ình Bình
Đồng bộ tài khoản