Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
192
lượt xem
10
download

Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT về việc ban hành Quy chế cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Mẫu AJ để hưởng các ưu đãi theo Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện ASEAN - Nhật Bản do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 44/2008/QĐ-BCT

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p - T do - H nh phúc --------- S : 44/2008/QĐ-BCT Hà N i, ngày 08 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH BAN HÀNH QUY CH C P GI Y CH NG NH N XU T X HÀNG HÓA M U AJ Đ HƯ NG CÁC ƯU ĐÃI THEO HI P Đ NH Đ I TÁC KINH T TOÀN DI N ASEAN - NH T B N B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Hi p đ nh đ i tác kinh t toàn di n ASEAN - Nh t B n đư c ký k t theo hình th c luân phiên gi a các nư c ASEAN và Nh t B n và đã đư c Vi t Nam ký t i Hà N i ngày 01 tháng 4 năm 2008; Căn c Ngh đ nh s 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh đ nh s 19/2006/NĐ-CP ngày 20 tháng 02 năm 2006 c a Chính ph quy đ nh chi ti t Lu t Thương m i v xu t x hàng hóa; Theo đ ngh c a V trư ng V Xu t Nh p kh u, QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch c p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa M u AJ đ hư ng các ưu đãi theo Hi p đ nh đ i tác kinh t toàn di n ASEAN - Nh t B n đư c ký k t theo hình th c luân phiên gi a các nư c ASEAN và Nh t B n và đã đư c Vi t Nam ký t i Hà N i ngày 01 tháng 4 năm 2008 (trong Quy ch và các Ph l c đính kèm g i t t là Quy ch c p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa M u AJ). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Văn phòng B , V Xu t Nh p kh u và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 3; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; Nguy n Thành Biên - Website B Công Thương; - T ng c c H i quan; - Các Phòng qu n lý xu t nh p kh u khu v c thu c B Công Thương (15 phòng); - B trư ng, các Th trư ng và các đơn v tr c thu c B Công Thương; - V Pháp ch (đ ki m tra); - Lưu: VT, XNK(14). QUY CH C P GI Y CH NG NH N XU T X HÀNG HÓA M U AJ (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 44/2008/QĐ-BCT ngày 08 tháng 12 năm 2008 c a B trư ng B Công Thương) Chương I QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Gi i thích t ng
  2. 1. Hi p đ nh đ i tác kinh t toàn di n ASEAN - Nh t B n là Hi p đ nh đư c ký k t theo hình th c luân phiên gi a các nư c ASEAN và Nh t B n và đã đư c Vi t Nam ký t i Hà N i ngày 01 tháng 4 năm 2008 (trong Quy ch này g i t t là Hi p đ nh AJCEP). 2. Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa M u AJ (trong Quy ch này g i t t là C/O) là C/O do T ch c c p C/O c p cho hàng hoá xu t kh u tho mãn các quy đ nh c a Quy ch này đ hư ng ưu đãi thu quan theo Hi p đ nh AJCEP. 3. T ch c c p C/O M u AJ c a Vi t Nam (trong Quy ch này g i t t là T ch c c p C/O) là các Phòng qu n lý xu t nh p kh u thu c B Công Thương. Danh sách các T ch c c p C/O đư c quy đ nh t i Ph l c 13 và có th đư c B Công Thương s a đ i, b sung theo t ng th i đi m c th . 4. Ngư i đ ngh c p C/O M u AJ (trong Quy ch này g i t t là ngư i đ ngh c p C/O) bao g m ngư i xu t kh u, nhà s n xu t, ngư i đ i di n có gi y y quy n h p pháp c a ngư i xu t kh u ho c nhà s n xu t. 5. H th ng eCOSys là h th ng qu n lý và c p ch ng nh n xu t x đi n t c a Vi t Nam có đ a ch t i: http://www.ecosys.gov.vn. Đi u 2. Hàng hoá đư c c p C/O Hàng hoá đư c c p C/O là hàng hoá đáp ng đư c đ y đ các đi u ki n v xu t x quy đ nh t i Quy ch này. Đi u 3. Trách nhi m c a ngư i đ ngh c p C/O Ngư i đ ngh c p C/O có trách nhi m: 1. Đăng ký h sơ thương nhân v i T ch c c p C/O theo quy đ nh t i Đi u 5 c a Quy ch này; 2. N p h sơ đ ngh c p C/O cho T ch c c p C/O; 3. Ch ng minh hàng hoá xu t kh u đáp ng các quy đ nh v xu t x và t o đi u ki n thu n l i cho T ch c c p C/O trong vi c xác minh xu t x hàng hoá; 4. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác, trung th c đ i v i nh ng khai báo liên quan đ n vi c đ ngh c p C/O, k c trong trư ng h p đư c ngư i xu t kh u u quy n; 5. Báo cáo k p th i cho T ch c c p C/O t i nơi thương nhân đã đ ngh c p v nh ng C/O b nư c nh p kh u t ch i công nh n C/O do các T ch c c p C/O c a Vi t Nam c p (n u có); 6. T o đi u ki n cho T ch c c p C/O ki m tra th c t cơ s s n xu t ho c nơi nuôi, tr ng, thu ho ch và ch bi n hàng hóa xu t kh u; 7. Ch ng minh tính xác th c v xu t x c a hàng hoá đã xu t kh u khi có yêu c u c a B Công Thương, T ch c c p C/O, cơ quan H i quan trong nư c và cơ quan H i quan nư c nh p kh u. Đi u 4. Trách nhi m c a T ch c c p C/O T ch c c p C/O có trách nhi m: 1. Hư ng d n ngư i đ ngh c p C/O n u đư c yêu c u; 2. Ti p nh n, ki m tra h sơ thương nhân và h sơ đ ngh c p C/O; 3. Xác minh th c t xu t x c a s n ph m khi c n thi t; 4. C p C/O khi hàng hóa đáp ng các quy đ nh v xu t x c a Quy ch này và ngư i đ ngh c p C/O tuân th các quy đ nh t i Đi u 3 c a Quy ch này; 5. G i m u ch ký c a nh ng ngư i đư c y quy n ký C/O và con d u c a T ch c c p C/O cho B Công Thương (V Xu t Nh p kh u) theo quy đ nh c a B Công Thương đ đăng ký v i cơ quan H i quan c a nư c nh p kh u; 6. Gi i quy t các khi u n i liên quan đ n vi c c p C/O theo th m quy n; 7. Xác minh l i xu t x c a hàng hoá đã xu t kh u theo yêu c u c a B Công Thương và cơ quan H i quan nư c nh p kh u; 8. Trao đ i các thông tin có liên quan đ n vi c c p C/O v i các T ch c c p C/O khác; 9. Th c hi n ch đ báo cáo và các yêu c u khác theo quy đ nh c a B Công Thương.
  3. Chương II TH T C C P C/O Đi u 5. Đăng ký h sơ thương nhân 1. Ngư i đ ngh c p C/O ch đư c xem xét c p C/O t i nơi đã đăng ký h sơ thương nhân sau khi đã hoàn thành th t c đăng ký h sơ thương nhân. H sơ thương nhân bao g m: a) Đăng ký m u ch ký c a ngư i đư c y quy n ký Đơn đ ngh c p C/O và con d u c a thương nhân (Ph l c 12); b) Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh c a thương nhân (b n sao có d u sao y b n chính); c) Gi y ch ng nh n đăng ký mã s thu (b n sao có d u sao y b n chính); d) Danh m c các cơ s s n xu t (n u có) c a thương nhân (Ph l c 11). 2. M i s thay đ i trong h sơ thương nhân ph i đư c thông báo cho T ch c c p C/O nơi đã đăng ký trư c khi đ ngh c p C/O. H sơ thương nhân v n ph i đư c c p nh t hai (02) năm m t l n. 3. Trong trư ng h p mu n đư c c p C/O t i nơi c p khác v i nơi đã đăng ký h sơ thương nhân trư c đây do b t kh kháng ho c có lý do chính đáng, ngư i đ ngh c p C/O ph i cung c p nh ng lý do thích h p b ng văn b n nêu rõ lý do không đ ngh c p C/O t i nơi đã đăng ký h sơ thương nhân trư c đó và ph i đăng ký h sơ thương nhân t i T ch c c p C/O m i đó. Đi u 6. H sơ đ ngh c p C/O 1. H sơ đ ngh c p C/O bao g m: a) Đơn đ ngh c p C/O (Ph l c 10) đã đư c kê khai hoàn ch nh và h p l ; b) M u C/O (Ph l c 7) đã đư c khai hoàn ch nh; c) T khai h i quan xu t kh u đã hoàn thành th t c h i quan (các trư ng h p hàng xu t kh u không ph i khai báo T khai h i quan xu t kh u theo quy đ nh c a pháp lu t s không ph i n p T khai h i quan xu t kh u); d) Hoá đơn thương m i; đ) V n t i đơn; Trong trư ng h p chưa có T khai h i quan xu t kh u đã hoàn thành th t c h i quan và v n t i đơn (ho c ch ng t tương đương v n t i đơn), ngư i đ ngh c p C/O có th đư c n các ch ng t này nhưng không quá mư i lăm (15) ngày làm vi c k t ngày đư c c p C/O. 2. N u xét th y c n thi t, T ch c c p C/O có th yêu c u ngư i đ ngh c p C/O cung c p thêm các ch ng t liên quan đ n s n ph m xu t kh u như: T khai h i quan nh p kh u nguyên li u, ph li u; gi y phép xu t kh u (n u có); h p đ ng mua bán; hóa đơn giá tr gia tăng mua bán nguyên li u, ph li u trong nư c; m u nguyên li u, ph li u ho c m u s n ph m xu t kh u; b n mô t quy trình s n xu t ra s n ph m v i chi ti t mã HS c a nguyên li u đ u vào và chi ti t mã HS c a s n ph m (đ i v i tiêu chí chuy n đ i mã s hàng hóa ho c tiêu chí công đo n gia công ch bi n c th ); b n tính toán hàm lư ng giá tr khu v c (đ i v i tiêu chí hàm lư ng giá tr khu v c); và các ch ng t khác đ ch ng minh xu t x c a s n ph m xu t kh u. 3. Các lo i gi y t quy đ nh t i các đi m c, d, đ c a kho n 1 và quy đ nh t i kho n 2 có th là b n sao có ch ký và đóng d u xác nh n sao y b n chính c a ngư i đ ng đ u ho c ngư i đư c y quy n c a đơn v hay t ch c, ho c có ch ký và đóng d u c a cơ quan công ch ng, đ ng th i có kèm theo b n chính đ đ i chi u. 4. Đ i v i các thương nhân tham gia eCOSys, ngư i đư c y quy n ký Đơn đ ngh c p C/O s kê khai các d li u qua h th ng eCOSys, ký đi n t và truy n t đ ng t i T ch c c p C/O. Sau khi ki m tra h sơ trên h th ng eCOSys, n u ch p thu n c p C/O, T ch c c p C/O s thông báo qua h th ng eCOSys cho thương nhân đ n n p h sơ đ y đ b ng gi y cho T ch c c p C/O đ đ i chi u trư c khi c p C/O. Đi u 7. Ti p nh n h sơ đ ngh c p C/O Khi ngư i đ ngh c p C/O n p h sơ, cán b ti p nh n có trách nhi m ti p nh n h sơ. Cán b ti p nh n ph i thông báo c th yêu c u b ng văn b n, l p gi y biên nh n h sơ và giao cho ngư i đ ngh c p m t b n khi T ch c c p C/O yêu c u xu t trình thêm nh ng ch ng t quy đ nh t i kho n 2, Đi u 6 c a Quy ch
  4. này ho c khi ngư i đ ngh c p C/O yêu c u. Đ i v i trư ng h p ph i xác minh thêm thì c n nêu rõ th i h n theo quy đ nh t i kho n 2, Đi u 8 c a Quy ch này. Đi u 8. C p C/O 1. C/O ph i đư c c p s m nh t trong th i h n không quá ba (03) ngày làm vi c k t th i đi m ngư i đ ngh c p C/O n p h sơ đ y đ và h p l , tr trư ng h p đư c quy đ nh t i kho n 2 c a đi u này. 2. T ch c c p C/O có th ti n hành ki m tra t i nơi s n xu t trong trư ng h p nh n th y vi c ki m tra trên h sơ là chưa đ căn c đ c p C/O ho c phát hi n có d u hi u vi ph m pháp lu t đ i v i các C/O đã c p trư c đó. Cán b ki m tra c a T ch c c p C/O s l p biên b n v k t qu ki m tra này và yêu c u ngư i đ ngh c p C/O và/ho c ngư i xu t kh u cùng ký vào biên b n. Trong trư ng h p ngư i đ ngh c p C/O và/ho c ngư i xu t kh u t ch i ký, cán b ki m tra ph i ghi rõ lý do t ch i đó và ký xác nh n vào biên b n. Th i h n x lý vi c c p C/O đ i v i trư ng h p này không quá năm (05) ngày làm vi c k t ngày ngư i đ ngh c p n p h sơ đ y đ . 3. Th i h n xác minh không đư c làm c n tr vi c giao hàng ho c thanh toán c a ngư i xu t kh u, tr trư ng h p do l i c a ngư i xu t kh u. Đi u 9. T ch i c p C/O 1. T ch c c p C/O có quy n t ch i c p C/O trong các trư ng h p sau: a) Ngư i đ ngh c p C/O chưa th c hi n vi c đăng ký h sơ thương nhân theo quy đ nh t i Đi u 5 c a Quy ch này; b) H sơ đ ngh c p C/O không chính xác, không đ y đ như quy đ nh t i Đi u 6 c a Quy ch này; c) Ngư i đ ngh c p C/O chưa n p ch ng t n theo quy đ nh t i Đi u 6; d) H sơ có mâu thu n v n i dung; đ) N p h sơ đ ngh c p C/O không đúng nơi đã đăng ký h sơ thương nhân; e) M u C/O khai b ng ch vi t tay, ho c b t y xóa, ho c m không đ c đư c, ho c đư c in b ng nhi u màu m c; g) Có căn c h p pháp ch ng minh s n ph m không có xu t x theo quy đ nh c a Quy ch này ho c ngư i đ ngh c p C/O có hành vi gian d i, thi u trung th c trong vi c ch ng minh ngu n g c xu t x c a s n ph m. 2. Khi t ch i c p C/O, T ch c c p C/O ph i thông báo rõ lý do b ng văn b n cho ngư i đ ngh c p C/O bi t trong th i h n ba (03) ngày làm vi c k t ngày t ch i. Đi u 10. Thu h i C/O đã c p T ch c c p C/O s thu h i C/O đã c p trong nh ng trư ng h p sau: 1. Ngư i xu t kh u, ngư i đ ngh c p C/O gi m o b t kỳ ch ng t nào trong h sơ đã n p. Ngoài ra, T ch c c p C/O s đưa tên ngư i xu t kh u, ngư i đ ngh c p C/O đã gi m o ch ng t , l i khai vào Danh sách c n áp d ng các bi n pháp ki m tra ch t ch hơn khi c p C/O, đ ng th i thông báo cho các cơ quan có th m quy n x lý hành vi gi m o ch ng t ; 2. C/O đư c c p không phù h p các tiêu chu n xu t x . Chương III T CH C QU N LÝ VI C C P C/O Đi u 11. Th m quy n ký C/O Ch nh ng ngư i đã hoàn thành th t c đăng ký m u ch ký v i B Công Thương đ chuy n đ n Ban Thư ký ASEAN m i đư c quy n ký c p C/O. Đi u 12. Cơ quan đ u m i B Công Thương (V Xu t Nh p kh u) là cơ quan đ u m i th c hi n nh ng công vi c sau: 1. Hư ng d n, ki m tra vi c c p C/O;
  5. 2. Th c hi n các th t c đăng ký m u ch ký c a ngư i có th m quy n ký c p C/O và m u con d u c a các T ch c c p C/O c a Vi t Nam v i Ban Thư ký c a ASEAN và chuy n m u ch ký c a ngư i có th m quy n ký c p C/O và m u con d u c a các T ch c c p C/O c a các nư c thành viên thu c Hi p đ nh AJCEP cho B Tài chính (T ng c c H i quan); 3. Giúp B trư ng B Công Thương gi i quy t nh ng v n đ có liên quan đ n vi c th c hi n Quy ch c p C/O M u AJ. Đi u 13. Ch đ báo cáo 1. T ch c c p C/O đã tham gia k t n i h th ng eCOSys ph i th c hi n ch đ c p nh t thông tin hàng ngày (k c trư ng h p không c p đư c C/O nào trong ngày) v tình hình c p C/O. Vi c c p nh t thông tin tuân theo chu n do B Công Thương quy đ nh. 2. Nh ng T ch c c p C/O chưa tham gia k t n i h th ng eCOSys ph i th c hi n ch đ báo cáo hàng tháng. Báo cáo đư c g i v B Công Thương ch m nh t vào ngày mùng 5 tháng sau, tính theo d u bưu đi n ho c theo ngày g i thư đi n t . Hình th c và các bi u m u báo cáo s do B Công Thương hư ng d n c th . 3. Trong trư ng h p sau năm (05) ngày làm vi c k t ngày báo cáo g n nh t, n u chưa nh n đư c báo cáo nói trên, B Công Thương s có công văn nh c nh l n th nh t. Trong th i h n mư i (10) ngày làm vi c k t ngày báo cáo g n nh t, n u v n chưa nh n đư c báo cáo nói trên, B Công Thương s có văn b n nh c nh l n th hai. Sau mư i lăm (15) ngày làm vi c k t ngày báo cáo g n nh t, n u v n không nh n đư c báo cáo nói trên, B Công Thương s ra quy t đ nh đình ch vi c c p C/O c a t ch c đó và công khai trên trang thông tin đi n t c a B Công Thương. Đi u 14. L phí c p C/O Ngư i đ ngh c p C/O n p l phí c p C/O cho T ch c c p C/O. L phí c p C/O do T ch c c p C/O quy đ nh theo ch đ hi n hành c a B Tài chính v phí và l phí. Các m c l phí c p C/O ph i đư c niêm y t công khai t i nơi c p. Chương IV GI I QUY T KHI U N I VÀ X LÝ VI PH M Đi u 15. Cơ quan gi i quy t khi u n i Ngư i xu t kh u, ngư i đ ngh c p C/O có quy n khi u n i lên chính t ch c đã c p C/O. T ch c c p C/O đó ph i tr l i trong th i h n ba (03) ngày làm vi c. Trong trư ng h p không th a mãn v i tr l i nói trên, ngư i đ ngh c p C/O có quy n khi u n i lên B trư ng B Công Thương ho c kh i ki n ra Tòa án Hành chính theo quy đ nh c a pháp lu t v khi u n i và t cáo. Đi u 16. X lý vi ph m M i hành vi gian l n v C/O s b x lý theo quy đ nh c a Ngh đ nh s 06/2008/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh v x ph t vi ph m hành chính trong ho t đ ng thương m i, các văn b n s a đ i, b sung và các văn b n hư ng d n liên quan. N u gây ra nh ng h u qu nghiêm tr ng, tuỳ theo tính ch t và m c đ , s b truy c u trách nhi m hình s . Trong trư ng h p vi c vi ph m gây thi t h i đ n l i ích c a Nhà nư c ho c c a cơ quan, t ch c, cá nhân thì ph i b i thư ng thi t h i theo quy đ nh c a pháp lu t. Trư ng h p phát hi n sai ph m trong ho t đ ng c a các T ch c c p C/O, tuỳ theo m c đ , B Công Thương s x lý theo quy đ nh c a pháp lu t và có th đình ch ho t đ ng c p C/O c a T ch c c p C/O đó. Đi u 17. Th c hi n Quy ch Trong quá trình th c hi n, n u có phát sinh vư ng m c, các t ch c, cá nhân ph n ánh k p th i v B Công Thương đ gi i quy t theo đ a ch : V Xu t Nh p kh u, B Công Thương 54 Hai Bà Trưng, Hoàn Ki m, Hà N i Đi n tho i: 04.22205444 Fax: 04.22202525 Email: co@moit.gov.vn
  6. FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO VĂN B N Phu luc
Đồng bộ tài khoản