Quyết định Số: 449/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Danh Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
5
download

Quyết định Số: 449/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: XỬ LÝ TÀI SẢN THU HỒI TỪ DỰ ÁN KẾT THÚC BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 449/QĐ-BGTVT

  1. BỘ GIAO THÔNG VẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TẢI NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 449/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC: XỬ LÝ TÀI SẢN THU HỒI TỪ DỰ ÁN KẾT THÚC BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22/4/2008 của Chính phủ về việc qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải; Căn cứ văn bản số 1645/BTC- QLCS ngày 04/02/2010 của Bộ Tài chính về việc xử lý tài sản thu hồi từ dự án xây dựng cầu Bãi Cháy và dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10; Xét đề nghị của Ban quản lý dự án 2 tại các Văn bản số 3319/BQLDA2-TCKT ngày 4/11/2009, Văn bản số 3326/BQLDA2-TCKT và Văn bản số 3227/BQLDA2-TCKT ngày 29/10/2009, Văn bản số 3412/BQLDA2-TCKT ngày 13/11/2009; đề nghị của Cục Y tế Giao thông vận tải tại Văn bản số 668/CYT-KHTC ngày 25/12/2009; đề nghị của Bệnh viện GTVT Yên Bái tại Văn bản số 62/BVYB-TCKT ngày 24/12/2009; đề nghị của Bệnh viện GTVT thành phố Hồ Chí Minh tại Văn bản số 579/CV-BV ngày 16/12/2009; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tài chính, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thực hiện xử lý tài sản thu hồi từ dự án cầu Bãi Cháy, dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10 do Ban quản lý dự án 2- Cục Đường bộ Việt Nam quản lý như sau: - Điều chuyển 01 xe ô tô Toyota Landcruiser, biển kiểm soát 31A-6247 cho Ban quản lý dự án 2 để quản lý và sử dụng phục vụ công tác quản lý và điều hành dự án WB4. Kết thúc dự án WB4, Ban quản lý dự án 2 có trách nhiệm thu hồi và báo cáo Bộ xử lý theo quy định. - Điều chuyển 01 xe ô tô Toyota Zace, biển kiểm soát 31A-5945 cho Bệnh viện giao thông vận tải Yên Bái để phục vụ công tác khám chữa bệnh. - Điều chuyển 01 xe ô tô Toyota Corolla, biển kiểm soát 16A-0839 cho Bệnh viện giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác khám chữa bệnh. - Điều chuyển 01 xe ô tô Toyota Camry, biển kiểm soát 18B-1477 cho Cục Y tế giao thông vận tải để phục vụ công tác. Điều 2. Ban Quản lý dự án 2 có trách nhiệm tổ chức chuyển giao tài sản nêu tại Điều 1 của Quyết định này cho các đơn vị theo quy định tại Thông tư số 43 TC/QLCS ngày 31/7/1996, Thông tư số 122/2007/TT-BTC ngày 18/10/2007 và Thông tư số 116/2005/TT-BTC ngày 19/12/2005 của Bộ Tài chính.
  2. Các đơn vị được nhận tài sản có trách nhiệm hạch toán tăng tài sản cố định, nguồn hình thành tài sản cố định và quản lý, sử dụng tài sản được điều chuyển theo đúng quy định của nhà nước. Điều 3. Các ông Vụ trưởng Vụ Tài chính, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng Cục Y tế giao thông vận tải, Tổng giám đốc Ban quản lý dự án 2, Giám đốc Bệnh viện giao thông vận tải Yên Bái, Giám đốc Bệnh viện giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như điều 3; - Bộ trưởng (để b/c); - TTr Ngô Thịnh Đức; - TTr Lê Mạnh Hùng; Nguyễn Hồng Trường - Bộ Tài chính; - Lưu: VT, TC. 5
Đồng bộ tài khoản