Quyết định Số: 4544 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam

Chia sẻ: Halenhu Quynh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
135
lượt xem
8
download

Quyết định Số: 4544 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng Dự án: Khu quy hoạch đô thị Nam tuyến đường ĐT 609 (Giai đoạn III) Địa điểm: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 4544 /QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam

  1. 1 UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TỈNH QUẢNG NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 4544 /QĐ-UBND Tam Kỳ, ngày 31 tháng 12 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng Dự án: Khu quy hoạch đô thị Nam tuyến đường ĐT 609 (Giai đoạn III) Địa điểm: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại đất đai; Căn cứ Quyết định số 29/2008/QĐ-UBND ngày 26/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Căn cứ Quyết định số 57/2007/QĐ-UBND ngày 18/12/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định phương pháp xác định giá đất và giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Quyết định số 19/2005/QĐ-UB ngày 18/03/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành quy định hạn mức giao, hạn mức công nhận quyền sử dụng các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Căn cứ Quyết định số 3079/QĐ-UBND ngày 30/12/2006 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/2000 xây dựng khu đô thị Nam tuyến ĐT 609 tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc; Quyết định số 763/QĐ-UBND ngày 13/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng (1/2000) Khu đô thị Nam tuyến ĐT 609 đoạn qua thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc; Căn cứ Quyết định số 249/QĐ-UBND ngày 16/01/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chuyển đổi chủ đầu tư dự án Khu đô thị Nam tuyến ĐT 609, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc; Căn cứ Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt phương án tổng thể về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT 609 và quy hoạch khu đô thị Nam tuyến đường ĐT 609, tại thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam;
  2. 2 Căn cứ Quyết định số 3728/QĐ-UBND ngày 12/11/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thu hồi đất, giao đất cho UBND huyện Đại Lộc thực hiện dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật Khu đô thị Nam tuyến đường ĐT 609, huyện Đại Lộc; Xét Tờ trình số 84/TTr-BBT ngày 1/12/2008 của Ban bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng và tái định cư huyện Đại Lộc về việc phê duyệt phương án đền bù thiệt hại, giải phóng mặt bằng thuộc Khu quy hoạch đô thị Nam tuyến đường ĐT 609 (giai đoạn III), thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc; Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng tỉnh Quảng Nam tại Tờ trình số 867/TTr-HĐTĐ ngày 29 / 12/2008, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ để giải phóng mặt bằng xây dựng dự án khu quy hoạch đô thị Nam tuyến đường ĐT 609 (giai đoạn III), thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, với các nội dung chính như sau: 1. Tên dự án: Khu quy hoạch đô thị Nam tuyến đường ĐT 609 2. Địa điểm: Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc 3. Chủ đầu tư: UBND huyện Đại Lộc 4. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách huyện Đại Lộc 5. Tổng số bị ảnh hưởng: 44 hộ 6. Tổng diện tích đất bị thu hồi: 10.505,91m2, Trong đó: Đất ở : 9.529,51 m2 Đất do UBND xã quản lý : 976,40 m2 7.Tổng kinh phí dự toán được duyệt (làm tròn): 10.179.591.000 đồng (Bằng chữ: Mười tỷ, một trăm bảy mươi chín triệu, năm trăm chín mươi mốt nghìn đồng chẵn).Trong đó: 7.1 Chi phí bồi thường, hỗ trợ trực tiếp: 9.979.991.455 đồng - Về đất đai: 5.089.767.900 đồng - Về nhà cửa, VKT, mồ mả: 4.115.022.460 đồng - Về cây cối, hoa màu: 117.201.095 đồng - Về các khoản hỗ trợ, khen thưởng (dự kiến): 658.000.000 đồng 7.2 Chi phí phục vụ công tác giải phóng mặt 199.600.000 đồng bằng: - Chi phí thực hiện công tác giải phóng mặt bằng: 179.640.000 đồng - Chi phí thẩm định của Hội đồng thẩm định: 14.970.000 đồng
  3. 3 - Chi phí hoạt động của Ban chỉ đạo tỉnh: 4.990.000 đồng Điều 2. Uỷ ban nhân dân huyện Đại Lộc (chủ đầu tư) đảm bảo nguồn kinh phí để chi trả theo phương án được duyệt; Chỉ đạo Ban bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng & tái định cư huyện Đại Lộc, kiểm tra cụ thể, chính xác hồ sơ pháp lý có liên quan để triển khai thực hiện chi trả đúng đối tượng; Thanh, quyết toán tiền bồi thường theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc nhà nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Đại Lộc, Trưởng Ban bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng & tái định cư huyện Đại Lộc, Chủ tịch UBND thị trấn Ái Nghĩa và thủ trưởng các cơ quan có liên quan căn cứ quyết định thi hành. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ./. Nơi nhận: TM. UỶ BAN NHÂN DÂN - Như Điều 3; KT.CHỦ TỊCH - CPVP; PHÓ CHỦ TỊCH - HĐTĐ tỉnh (TTTVTC & GC); - Lưu VT, KTN, KTTH. Đã ký Lê Phước Thanh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản