Quyết định số 46/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
51
lượt xem
1
download

Quyết định số 46/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2001/QĐ-UB về việc các tuyến đường bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe máy tham gia giao thông đường bộ tại Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 46/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C CÁC TUY N Ư NG B T BU C I MŨ B O HI M KHI I XE MÔ TÔ, XE MÁY THAM GIA GIAO THÔNG Ư NG B T I THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 29/5/1995 c a Chính ph v vi c b o m tr t t an toàn giao thông ư ng b và tr t t an toàn giao thông ô th ; Căn c Ch th s 08/2001/CT-TTg ngày 27/4/2001 c a Th tư ng Chính ph v vi ct p trung th c hi n m t s bi n pháp nh m h n ch tai n n giao thông và kh c ph c tình tr ng ùn t c giao thông; Công văn s 407/CP-CN ngày 15/5/2001 c a Chính ph v vi c b t bu c i mũ b o hi m khi i mô tô, xe máy; Căn c Thông tư s 08/2001/TT/BGTVT ngày 16/5/2001 Hư ng d n i mũ b o hi m khi i mô tô, xe máy; Xét ngh c a Giám c S Giao thông công chánh thành ph (công văn s 92/GT- GT ngày 28/5/2001) v vi c c m ranh gi i ph m vi n i thành, n i th ; QUY T NNH i u 1. Nay phê duy t 14 tuy n ư ng thu c a ph n Thành ph H Chí Minh b t bu c i mũ b o hi m khi i mô tô, xe máy tham gia lưu thông ư ng b theo qui nh c a Chính ph ( ính kèm danh sách các tuy n ư ng). i u 2. Giám c S Giao thông công chánh thành ph ch u trách nhi m ch o th c hi n c m các bi n báo hi u ch rõ các tuy n ư ng b t bu c i mũ b o hi m khi i mô tô, xe máy. Bi n báo hi u ph i rõ ràng, d hi u, truy n t y thông tin, úng qui nh v giao thông ư ng b và hư ng d n th c hi n c a ngành giao thông. Giám c S Giao thông công chánh thành ph và Giám c Công an thành ph ph i h p thông báo trên các phương ti n thông tin, t ch c th c hi n và x ph t các trư ng h p vi ph m theo úng qui nh c a Chính ph . Giám c S Văn hóa và Thông tin ch u trách nhi m th c hi n các chương trình tuyên truy n, v n ng m i ngư i th c hi n úng quy nh c a Chính ph và n i dung quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký.
  2. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các Qu n – Huy n, Th trư ng các S ban ngành thành ph , Th trư ng các ơn v , oàn th , doanh nghi p trên a bàn thành ph và các cá nhân tham gia lưu thông ư ng b t i Thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH - Như i u 4 PH - Văn phòng Chính ph - B Giao thông V n t i KT. CH TNCH - TT/TU, TT/H ND TP PHÓ CH TNCH - TTUBND TP - UB MTTQVN TP - Các Báo, ài ( tuyên truy n) - VPUB : các PVP, các t NCTH - Lưu ( T) Vũ Hùng Vi t
Đồng bộ tài khoản