Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND về việc thực hiện trình tự đầu tư xây dựng các dự án có quy mô đơn giản và có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
79
lượt xem
11
download

Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND về việc thực hiện trình tự đầu tư xây dựng các dự án có quy mô đơn giản và có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND về việc thực hiện trình tự đầu tư xây dựng các dự án có quy mô đơn giản và có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2008/QĐ-UBND về việc thực hiện trình tự đầu tư xây dựng các dự án có quy mô đơn giản và có tổng mức đầu tư dưới 500 triệu đồng sử dụng vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Lào Cai do Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH LÀO CAI c l p – T do – H nh phúc ------- -------------- S : 46/2008/Q -UBND Lào Cai, ngày 07 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C TH C HI N TRÌNH T U TƯ XÂY D NG CÁC D ÁN CÓ QUY MÔ ƠN GI N VÀ CÓ T NG M C U TƯ DƯ I 500 TRI U NG S D NG V N NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C DO NA PHƯƠNG QU N LÝ TRÊN NA BÀN T NH LÀO CAI Y BAN NHÂN DÂN T NH LÀO CAI Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Xây d ng ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t u th u ban hành ngày 29/11/2005; Căn c Lu t u tư ban hành ngày 29/11/2005; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005 c a Chính ph v qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 112/2006/N -CP ngày 29/9/2006 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07/02/2005; Căn c Ngh nh s 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 03/2008/N -CP ngày 07/01/2008 c a Chính ph v vi c s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh 99/2007/N -CP ngày 13/6/2007 c a Chính ph v qu n lý chi phí u tư xây d ng công trình; Căn c Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t u tư; Căn c Ngh nh s 58/2008/N -CP ngày 05/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u theo Lu t Xây d ng; Xét ngh c a S Xây d ng t nh Lào Cai t i T trình s : 105/TTr-SXD ngày 25/9/2008 và Biên b n liên ngành ngày 23/9/2008 gi a các s : Xây d ng, K ho ch và T, Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Nay Quy nh trình t th c hi n u tư xây d ng các d án quy mô nh ơn gi n và có t ng m c u tư dư i 500 tri u ng s d ng v n ngân sách Nhà nư c do a phương qu n lý th c hi n như sau: 1. Các d án có quy mô nh , ơn gi n và có t ng m c u tư dư i 500 tri u ng không ph i l p nhi m v thi t k . Khi có ch trương u tư, ch u tư ti n hành ch nh th u tư v n kh o sát thi t k cho nhà th u có i u ki n năng l c th c hi n, không ph i l p và phê duy t k ho ch u th u tư v n kh o sát thi t k ; 2. Ch u tư ch ng trình phê duy t g p Báo cáo kinh t k thu t và k ho ch u th u xây l p ngư i quy t nh u tư phê duy t Báo cáo kinh t k thu t ng th i v i phê duy t k ho ch u th u. Khi th c hi n n i dung này ch u tư ph i trình c p quy t nh u tư k ho ch v n ư c giao c a d án và cam k t c a ch u tư v gi i phóng m t b ng (n u có); 3. Vi c l p, thNm nh, phê duy t Báo cáo kinh t k thu t th c hi n theo quy nh t i i u 11 Quy t nh s 18/2008/Q -UBND ngày 10/6/2008 c a UBND t nh Lào Cai v vi c ban hành quy nh m t s i m c th v qu n lý quy ho ch, qu n lý d án u tư xây d ng công trình và qu n lý ch t lư ng công trình trên a bàn t nh Lào Cai.
  2. 4. i v i d án có giá tr nh hơn 150 tri u ng, UBND t nh y quy n cho ch u tư t quy t nh u tư và ch u trách nhi m v k t qu phê duy t c a mình. Khi d án hoàn thành, ch u tư l p h sơ quy t toán v n u tư g i cơ quan Tài chính ( i v i các ch u tư thu c c p t nh g i h sơ S Tài chính; i v i các ch u tư c p huy n g i h sơ phòng Tài chính – K ho ch) thNm tra quy t toán v n u tư d án hoàn thành, căn c vào k t qu thNm tra ch u tư ra quy t nh phê duy t quy t toán v n u tư công trình hoàn thành theo quy nh. 5. Vi c l a ch n nhà th u th c hi n theo quy nh t i i u 17 Quy t nh s 18/2008/Q -UBND. Riêng i v i các gói th u có giá tr dư i 150 tri u ng th c hi n theo quy nh t i kho n 10 i u 41 Ngh nh 58/2008/N -CP ngày 5/5/2008 c a Chính ph hư ng d n thi hành Lu t u th u và l a ch n nhà th u theo Lu t xây d ng. i u 2. Giao Giám c S Xây d ng ch trì ph i h p v i S K ho ch và u tư; S Tài chính và các s có xây d ng chuyên ngành, y ban nhân dân (UBND) các huy n, thành ph hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n quy t nh này. i u 3. Chánh văn phòng y ban nhân dân t nh; Th trư ng các s , ban, ngành; Ch t ch UBND các huy n, thành ph ; các t ch c, cá nhân có liên quan n ho t ng xây d ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH CH TNCH Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - B Xây d ng, B Tài chính; - B K ho ch & u tư; - C c Ki m tra VBQPPL – B Tư pháp; - oàn i bi u QH t nh Lào Cai; Nguy n H u V n - TTTU, H ND, UBND t nh; - Ban Pháp ch H ND t nh; - TT H ND, UBND các huy n, thành ph ; - Các cơ quan chuyên môn; - Các trư ng chuyên nghi p; - Như i u 3 Q ; - Lưu : VT-TH-XDCB.
Đồng bộ tài khoản