Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND về điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng và trợ cấp trang phục hàng năm đối với lực lượng dân quân trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 46/2009/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 7 năm 2009 QUY T NNH V I U CH NH M C TR C P HÀNG THÁNG VÀ TR C P TRANG PH C HÀNG NĂM I V I L C LƯ NG DÂN QUÂN TRÊN NA BÀN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Pháp l nh Dân quân t v ngày 29 tháng 4 năm 2004; Căn c Ngh nh s 184/2004/N -CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Dân quân t v ; Thông tư liên t ch s 46/2005/TTLT-BQP-BKH T-BTC-BL TBXH ngày 20 tháng 4 năm 2005 c a B Qu c phòng, B K ho ch và u tư, B Tài chính và B Lao ng - Thương binh và Xã h i hư ng d n m t s i u c a Ngh nh s 184/2004/N -CP ngày 02 tháng 11 năm 2004 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh Dân quân t v ; Căn c Quy t nh s 412/2006/Q -UBND-M ngày 22 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v quy nh s lư ng và ch chính sách i v i l c lư ng Dân quân trinh sát thành ph , dân quân thư ng tr c qu n - huy n và l c lư ng Dân quân thư ng tr c phư ng - xã, th tr n; Xét ngh c a B Ch huy Quân s thành ph t i Công văn s 307/BCH-DQTV ngày 04 tháng 3 năm 2009; c a S Tài chính t i Công văn s 3696/STC-QHPX ngày 06 tháng 5 năm 2009 và c a Giám c S N i v t i T trình s 757/TTr-SNV ngày 22 tháng 5 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. i u ch nh m c tr c p hàng tháng và tr c p trang ph c hàng năm i v i l c lư ng Dân quân trên a bàn thành ph như sau: 1. i u ch nh m c tr c p hàng tháng bao g m tr c p ti n ăn và sinh ho t phí i v i l c lư ng Dân quân trinh sát thành ph , Dân quân thư ng tr c qu n - huy n và Dân quân thư ng tr c phư ng - xã, th tr n t 900.000 ng/tháng lên 1.200.000 ng/tháng. 2. i u ch nh m c tr c p trang ph c hàng năm i v i l c lư ng Dân quân trinh sát thành ph , Dân quân thư ng tr c qu n - huy n, Dân quân thư ng tr c phư ng - xã, th tr n, cán b Ban Ch huy Quân s và nhân viên th ng kê phư ng -xã, th tr n t 740.000 ng/ngư i/năm lên 915.000 ng/ngư i/năm. 3. Th i gian áp d ng các ch nêu trên t ngày 01 tháng 5 năm 2009. i u 2. S Tài chính phân b kinh phí hàng năm t ngân sách thành ph cho B Ch huy Quân s thành ph th c hi n các ch chính sách i v i l c lư ng Dân quân trinh sát thành ph , l c lư ng Dân quân thư ng tr c qu n - huy n nêu trên và hư ng d n B Ch huy Quân s thành ph l p d toán, quy t toán kinh phí theo quy nh. y ban nhân dân qu n - huy n s d ng ngân sách a phương th c hi n các ch , chính sách i v i cán b Ban Ch huy Quân s , nhân viên th ng kê và l c lư ng Dân quân thư ng tr c phư ng - xã, th tr n theo i u 1 c a Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày, k t ngày ký. Bãi b kho n 1, 2 i u 1 Quy t nh s 23/2008/Q -UBND ngày 27 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph v i u ch nh m c tr c p hàng tháng và tr c p trang ph c hàng năm i v i l c lư ng Dân quân trên a bàn thành ph .
  2. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Ch huy trư ng B Ch huy Quân s thành ph , Giám c S Tài chính, Th trư ng các s - ngành liên quan, Ch t ch y ban nhân dân qu n - huy n, Ch t ch y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản