Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chia sẻ: Sang Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
88
lượt xem
20
download

Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 46/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động bán hàng rong trên địa bàn Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH HÀ N I NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 46/2009/Q -UBND Hà N i, ngày 15 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V QU N LÝ HO T NG BÁN HÀNG RONG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và U ban Nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng nhân dân, U ban nhân dân năm 2004; Căn c Lu t Thương m i ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh Quy t s 15/2008/QH12 ngày 29/5/2008 c a Qu c h i khoá XII v i u ch nh a gi i hành chính Hà N i và m t s t nh liên quan; Căn c Ngh nh s 13/2008/N -CP ngày 04/02/2008 c a Chính ph Quy nh t ch c các cơ quan chuyên môn thu c U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Căn c Ngh nh s 39/2007/N -CP ngày 16 tháng 03 năm 2007 c a Chính ph v cá nhân ho t ng thương m i m t cách c l p, thư ng xuyên không ph i ăng ký kinh doanh; Xét ngh c a Giám c S Công Thương Hà N i t i T trình s 1704/TTr-SCT ngày 29 tháng 12 năm 2008 v vi c Quy t nh Ban hành "Quy nh v qu n lý ho t ng bán hàng rong trên a bàn Thành ph Hà N i", QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy nh v qu n lý ho t ng bán hàng rong trên a bàn Thành ph Hà N i". i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. Quy t nh này thay th Quy t nh 02/2008/Q -UBND ngày 09/01/2008 c a U ban nhân dân Thành ph ban hành "Quy nh v qu n lý ho t ng bán hàng rong trên a bàn Thành ph Hà N i" i u 3. Chánh Văn phòng U ban nhân dân Thành ph , Giám c các S , Ban, Ngành; Ch t ch UBND Thành ph Hà ông, Sơn Tây và các Qu n, Huy n; Ch t ch UBND các phư ng, xã, th tr n; các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m th hành Quy t nh này./. TM. U BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH
 2. PHÓ CH TNCH Nguy n Huy Tư ng QUY NNH V QU N LÝ HO T NG BÁN HÀNG RONG TRÊN NA BÀN THÀNH PH HÀ N I (Ban hành kèm theo Quy t nh s 46/2009/Q -UBND ngày 15 tháng 01 năm 2009 c a UBND Thành ph Hà N i v qu n lý ho t ng bán hàng rong trên a bàn Thành ph Hà N i) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. i tư ng và ph m vi áp d ng 1. i tư ng áp d ng: áp d ng i v i cá nhân bán hàng rong ho t ng thương m i m t cách c l p, thư ng xuyên, không có a i m kinh doanh c nh trên a bàn thành ph Hà N i (sau ây g i t t là ngư i bán hàng rong). 2. Ph m vi áp d ng: áp d ng i v i các hành vi bán hàng rong và trách nhi m c a các cơ quan qu n lý Nhà nư c Thành ph Hà N i i v i ho t ng bán hàng rong trên m t s khu v c thu c a bàn Thành ph Hà N i do UBND Thành ph quy nh (có ph l c kèm theo). i u 2. Gi i thích t ng 1. Ngư i bán hàng rong là cá nhân ho t ng thương m i m t cách c l p, thư ng xuyên, không ph i ăng ký kinh doanh, không có a i m kinh doanh c nh và không g i là " thương nhân" theo quy nh c a Lu t Thương m i. 2. Bán rong (buôn bán d o) là các ho t ng bán rong không có a i m c nh, bao g m c vi c mua nh n sách báo, t p chí, văn hoá phNm c a các thương nhân ư c phép kinh doanh các s n phNm này theo quy nh c a pháp lu t bán rong. Chương II PH M VI HO T NG C A NGƯ I BÁN HÀNG RONG i u 3. Ph m vi v hàng hoá, d ch v kinh doanh c a ngư i bán rong
 3. Ngư i bán hàng rong ư c phép kinh doanh các lo i hàng hoá, d ch v tr các lo i hàng hoá, d ch v sau ây: a) Hàng hoá, d ch v thu c danh m c hàng hoá, d ch v c m kinh doanh, h n ch kinh doanh và kinh doanh có i u ki n theo ph l c I, II, III ban hành kèm theo Ngh nh s 59/2006/N -CP ngày 12/6/2006 c a Chính Ph ; b) Hàng l u, hàng gi , hàng không rõ xu t x , hàng quá th i h n s d ng, hàng không m b o i u ki n v sinh an toàn th c phNm theo quy nh c a pháp lu t; hàng không m b o ch t lư ng, bao g m hàng m t phNm ch t, hàng kém ch t lư ng, hàng nhi m c và ng th c v t b d ch b nh. i u 4. Ph m vi, khu v c kinh doanh c a ngư i bán rong Nh ng khu v c c m kinh doanh: 1. Khu v c thu c các di tích l ch s , văn hoá ã ư c x p h ng, các danh lam th ng c nh khác; 2. Khu v c các cơ quan nhà nư c Trung ương và Thành ph Hà N i, cơ quan ngo i giao, các t ch c qu c t , 3. Khu v c vành ai an toàn kho n dư c, v t li u n , nhà máy s n xu t n dư c, v t li u n , doanh tr i quân i nhân dân Vi t Nam trên a bàn Thành ph Hà N i; 4. Khu v c thu c c ng hàng không, sân ga, b n t u, b n xe, b n phà, b n ò và trên các phương ti n v n chuy n; 5. Khu v c trư ng h c, b nh vi n, cơ s tôn giáo, tín ngư ng; 6. Khu v c t m d ng, c a phương ti n giao thông ang tham gia giao thông, bao g m c ư ng b và ư ng thu ; 7. ư ng qu c l , lòng ư ng, hè ph ư ng ô th , ư ng huy n, ư ng trong các khu t p th ch dùng cho m c ích giao thông. 8. Khu v sinh công c ng, bãi ch a rác th i, nơi s n xu t có th i nhi u b i, ch t c h i d lây nhi m b nh, nơi b ng nư c và các ch t ô nhi m khác. i u 5. Trách nhi m và nghĩa v c a ngư i ngư i bán rong trong quá trình ho t ng thương m i 1. Ngư i bán hàng rong có trách nhi m th c hi n các quy nh sau: a) Các quy nh v n p s ng văn minh, v sinh phòng b nh, môi trư ng, phòng cháy, ch a cháy, phòng ch ng thiên tai và giao thông v n t i; b) Ph i t, các phương ti n di chuy n, thi t b , d ng c bán hàng và hàng hoá ngăn n p, tr t t ; ph i có d ng c ng rác và ch t th i phù h p;
 4. c) Trư ng h p kinh doanh th c phNm và d ch v ăn u ng, ngư i bán hàng rong ph i mb o các i u ki n theo quy nh c a pháp lu t v v sinh an toàn th c phNm i v i vi c kinh doanh các lo i hàng hoá, d ch v này; d) Khai báo v i U ban nhân dân phư ng, xã, th tr n nơi t m trú theo hư ng d n c a cơ quan qu n lý nhà nư c a phương. 2. Nghiêm c m ngư i bán hàng rong th c hi n các hành vi sau ây: a) Th c hi n vi c bán hàng x y ra gây r i tr t t nh hư ng x u n môi trư ng, s c kho , an toàn và phúc l i chung c a c ng ng; b) eo bám, nài ép, chèo kéo, tranh giành, gây phi n hà cho khách và có l i nói ho c c ch thô t c, thi u l ch s v i khách, l i d ng ho t ng bán hàng rong xin ăn; c) T t p ông ngư i ho c dùng loa phóng thanh, chiêng, ch ng, còi, kèn và các phương ti n tăng âm khác c ng, qu ng cáo cho ho t ng kinh doanh lưu ng mà chưa ư c phép c a các cơ quan ch c năng; d) Rao bán ho c dùng các thi t b âm thanh rao bán rong gây n t i nơi công c ng và nh hư ng n s yên tĩnh chung trong kho ng th i gian t 22 gi n 5 gi sáng hôm sau; ) In, v , vi t lên tư ng; treo (chăng, d ng) c , băng rôn, panô, áp phích, bi n hi u, bi n qu ng cáo trái quy nh c a pháp lu t, không phù h p v i thu n phong m t c và nh hư ng x u n m quan thành ph ; e) S d ng các phương ti n di chuy n, thi t b , d ng c th c hi n các ho t ng mua bán không m b o tiêu chuNn k thu t, an toàn v sinh nh hư ng x u n m quan chung; g) Gian l n trong cân, ong, o, m và các thông tin sai l ch, d i trá ho c d gây hi u l m v ch t lư ng c a hàng hoá, d ch v mà mình cung c p; h) Phóng u b a bãi; v t ho c các phương ti n di chuy n, phương ti n bán hàng, thi t b , bao bì và d ng c gói, gi y, rác, hàng hoá và các v t khác ra ư ng giao thông, xu ng sông, c ng rãnh ho c b t kỳ khu v c nào gây ô nhi m môi trư ng, làm c n tr giao thông, gây b t ti n cho c ng ng; i) N u ăn, ng , ngh hè ph , lòng ư ng dành cho ngư i và phương ti n tham gia giao thông, h m ư ng b , g m c u; c u vư t, l i i, chi u ngh c u thang nhà chung cư; nhà ch xe buýt; nơi ho t ng văn hoá, gi i trí, vui chơi công c ng làm nh hư ng x u n m quan thành ph và tr t t an toàn xã h i trên a bàn Thành ph Hà N i. 3. Nghiêm c m ngư i bán hàng rong chi m d ng trái phép, t ý xây d ng, l p t cơ s , thi t b , d ng c th c hi n các ho t ng mua bán hàng hoá và trưng bày hàng hoá b t kỳ a i m nào trên ư ng giao thông và nơi công c ng; l i ra vào l i thoát hi m ho c b t kỳ khu v c nào làm c n tr giao thông, gây b t ti n cho c ng ng và làm m t m quan chung.
 5. 4. Ngư i bán hàng rong ch ư c th c hi n vi c mua, bán hàng hoá các khu v c, tuy n ư ng, ph n v a hè ư ng b , ngõ h m ư c U ban nhân dân Thành ph , U ban nhân dân Qu n, Huy n cho phép s d ng t m th i theo phân c p qu n lý. 5. Ngư i bán hàng rong ph i di chuy n hàng hoá, phương ti n, thi t b , d ng c th c hi n các ho t ng mua bán hàng hoá theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n tránh làm c n tr ho c t c ngh n giao thông trong trư ng h p khNn c p ho c vì lý do an ninh ho c nh hư ng các ho t ng xã h i khác theo quy nh c a pháp lu t. Chương III TRÁCH NHI M C A CÁC CƠ QUAN CH C NĂNG I V I HO T NG BÁN HÀNG RONG i u 6. Trách nhi m c a các S , Ban, Ngành Thành ph 1. S Công thương: Ch trì, ph i h p v i các S , ngành liên quan; U ban nhân dân Thành ph Hà ông, Sơn Tây và U ban nhân dân các Qu n, Huy n tuyên truy n, ph bi n và ki m tra th c hi n quy nh này; t ng h p tình hình k t qu th c hi n nh kỳ báo cáo v i U ban nhân dân Thành ph ; nghiên c u, xu t các chính sách, gi i pháp trong công tác qu n lý các ho t ng bán hàng rong trên a bàn Thành ph . 2. S Giao thông v n t i: a) Ch trì và ph i h p v i Công an;Thành ph , U ban nhân dân Thành ph Hà ông, Sơn Tây và U ban nhân dân các Qu n, Huy n quy ho ch và cho phép ngư i bán hàng rong s d ng t m th i các khu v c, tuy n ư ng, ph n v a hè ư ng b , ngõ h m trên a bàn th c hi n các ho t ng thương m i nhưng không làm nh hư ng n tr t t an toàn giao thông trình U ban nhân dân Thành ph phê duy t; b) Ph i h p v i U ban nhân dân Thành ph Hà ông, Sơn Tây và U ban nhân dân các Qu n, Huy n l p t bi n báo quy nh v th i gian ư c phép ho t ng bán hàng rong và bi n c m ngư i bán hàng rong ho t ng thương m i t i các khu v c tuy n ư ng, a i m theo i u 4 c a Quy nh này; c) Ch o các l c lư ng thu c ngành gi i to các t i m buôn bán hàng rong sai quy nh, gây ô nhi m môi trư ng, l n chi m v a hè, lòng ư ng, nh ng nơi công c ng, x lý nh ng hành vi vi ph m pháp lu t theo thNm quy n. 3. Công an Thành ph : a) Ph i h p v i S Giao thông Công chính, U ban nhân dân Thành ph Hà ông, Sơn Tây và U ban nhân dân các Qu n, Huy n xem xét các khu v c cho phép ngư i bán hàng rong s d ng t m th i th c hi n các ho t ng thương m i.
 6. b) Ch o l c lư ng c nh sát tr t t , c nh sát giao thông và các l c lư ng trong ngành ph i h p v i U ban nhân dân Thành ph Hà ông, Sơn Tây và U ban nhân dân các Qu n, Huy n x lý k p th i các vi ph m quy nh này. 4. S Văn hoá, Th thao và Du l ch: a) T ch c tuyên truy n, ph bi n n i dung quy nh này trên các phương ti n thông tin; b) Ph i h p v i U ban nhân dân Thành ph Hà ông, Sơn Tây và U ban nhân dân các Qu n, Huy n t ch c th c hi n các quy nh c a ngành i v i ho t ng bán hàng rong; Ch o các l c lư ng thu c s x lý k p th i các vi ph m theo quy nh hi n hành. 5. S Y t : Ch u trách nhi m ch o l c lư ng thu c s ph i h p v i U ban nhân dân Thành ph Hà ông, Sơn Tây và U ban nhân dân các Qu n, Huy n hư ng d n, ki m tra, ki m soát v sinh an toàn th c phNm và các quy nh c a ngành i v i ho t ng bán hàng rong, x lý k p th i các vi ph m theo quy nh hi n hành. 6. S Lao ng Thương binh và xã h i: a) Ph i h p v i U ban nhân dân Thành ph Hà ông, Sơn Tây và UBND các Qu n, Huy n th c hi n vi c t p trung ngư i lang thang xin ăn k c ngư i l i d ng bán hàng rong xin ăn; b) Ch o vi c ti p nh n, t ch c nuôi dư ng giáo d c và chuy n tr ngư i lang thang xin ăn v gia ình, a phương theo quy nh. 7. ngh H i ph n Thành ph , M t Tr n T Qu c, oàn Thanh niên Thành ph Hà N i: Ph i h p v i U ban nhân dân Thành ph Hà ông, Sơn Tây và U ban nhân dân các Qu n, Huy n t ch c tuyên truy n, v n ng ngư i bán hàng rong th c hi n các quy nh t i Quy t nh này. i u 7. Trách nhi m c a U ban nhân dân Thành ph Hà ông, Sơn Tây và U ban nhân dân các Qu n, Huy n 1. Có trách nhi m l p quy ho ch các khu v c, tuy n ư ng, ph n v a hè ư ng b , ngõ h m cho phép s d ng t m th i t ch c ho t ng bán hàng rong nhưng không ư c c n tr giao thông và không nh hư ng n ph n v a hè dành cho ngư i i b ; ph i h p v i S Giao thông v n t i, Công an Thành ph trình U ban nhân dân Thành ph phê duy t các a i m do Thành ph qu n lý; phê duy t các a i m ã ư c phân c p cho Thành ph Hà ông, Sơn Tây và các Qu n, Huy n qu n lý. 2. Ch o, hư ng d n và ôn c, ki m tra U ban nhân dân các Phư ng, Xã, Th tr n trong vi c th c hi n các quy nh v qu n lý ho t ng thương m i c a ngư i bán hàng rong trên a bàn.
 7. 3. Xây d ng k ho ch, phân công trách nhi m, phân c p qu n lý ho t ng thương m i c a ngư i bán hàng rong trên a bàn. 4. Ch o các phòng, ban thu c U ban nhân dân Thành ph Hà ông, Sơn Tây và U ban nhân dân Qu n, Huy n th c hi n ch c năng qu n lý theo thNm quy n. 5. K p th i ưa ra các gi i pháp t ch c ho t ng thương m i và hình th c qu n lý phù h p, m b o ho t ng bình thư ng c a các khu v c, tuy n ư ng, a i m c m ho c cho phép ngư i bán hàng rong th c hi n các ho t ng thương m i, 6. Ki m tra, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i bán hàng rong theo thNm quy n. 7. nh kỳ ho c t xu t t ng h p, báo cáo k t qu theo yêu c u c a các S , Ban, Ngành có liên quan v tình hình t ch c, qu n lý và ho t ng c a ngư i bán hàng rong t i a bàn; ki n ngh các v n liên quan n vi c qu n lý ho t ng c a các i tư ng này. i u 8. Trách nhi m c a UBND các Phư ng, Xã, Th tr n 1. Có s theo dõi ngư i bán hàng rong trên a bàn qu n lý (bao g m ngư i bán hàng rong cư trú trên a bàn và ngư i bán hàng rong nơi khác thư ng xuyên n a bàn qu n lý ho t ng thương m i) và tình hình ho t ng, ch p hành quy nh c a i tư ng này. 2. Tuyên truy n, ph bi n ch trương, chính sách và quy nh pháp lu t có liên quan v qu n lý ngư i bán hàng rong t i i tư ng tr c ti p th c hi n, cán b qu n lý và toàn th nhân dân trên a bàn. 3. Ph i h p ch t ch v i các cơ quan qu n lý, các t ch c, cá nhân có thNm quy n và trách nhi m trong vi c qu n lý ngư i bán hàng rong trên a bàn. 4. Tri n khai th c hi n k ho ch và phân công trách nhi m qu n lý ho t ng thương m i c th c a ngư i bán hàng rong trên a bàn theo hư ng d n và phân c p c a các S , Ngành Thành ph có liên quan, U ban nhân dân Thành ph Hà ông, Sơn Tây và U ban nhân dân các Qu n, Huy n. 5. Thông báo công khai, r ng rãi các khu v c, tuy n ư ng, a i m c m ho c cho phép ngư i bán hàng rong th c hi n các ho t ng thương m i thông qua các phương ti n như ài phát thanh Phư ng, Xã, Th tr n, dán các quy nh v bán hàng rong t i nơi công c ng ngư i bán hàng rong ư c bi t và th c hi n úng quy nh. 6. Tri n khai th c hi n các gi i pháp t ch c ho t ng thương m i và hình th c qu n lý phù h p, b o m ho t ng bình thư ng c a các khu v c, tuy n ư ng cho phép ngư i bán hàng rong th c hi n các ho t ng thương m i ã ư c c p có thNm quy n phê duy t, b o m cho ngư i bán hàng rong tuân th úng các quy nh v ph m vi ho t ng trong quy nh này; b o m an ninh, an toàn cho các ho t ng h p pháp c a ngư i bán hàng rong trên a bàn qu n lý.
 8. 7. Ki m tra, x lý các hành vi vi ph m pháp lu t c a ngư i bán hàng rong theo thNm quy n. 8. nh kỳ ho c t xu t t ng h p, báo cáo theo yêu c u c a các cơ quan qu n lý c p trên v tình hình t ch c, qu n lý và ho t ng c a ngư i bán hàng rong trên a bàn Thành ph và ki n ngh các v n liên quan n vi c qu n lý ho t ng c a ngư i bán hàng rong. Chương IV X LÝ VI PH M VÀ I U KHO N THI HÀNH i u 9. X lý vi ph m v i ngư i bán hàng rong Ngư i bán hàng rong có hành vi vi ph m các quy nh t i Quy nh này tuỳ theo tính ch t, m c vi ph m mà x lý vi ph m hành chính theo quy nh c a pháp l nh x lý vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s ; n u gây thi t h i thì ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. Khen thư ng, k lu t T ch c, cá nhân có thành tích xu t s c trong vi c th c hi n Quy nh này ư c xem xét khen thư ng theo quy nh. Cán b , công ch c ư c giao nhi m v n u x y ra sai ph m, tuỳ theo m c sai ph m s b x lý theo Pháp l nh Công ch c. i u 11. S a i, b sung quy nh Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, S Công thương có trách nhi m th ng nh t v i các S , Ngành liên quan, U ban nhân dân Thành ph Hà ông, Sơn Tây và UBND Qu n, Huy n nh ng n i dung c n s a i, b sung ho c thay th , báo cáo UBND Thành ph xem xét, quy t nh./. PH L C DANH M C 63 TUY N PH KHÔNG Ư C BÁN HÀNG RONG (Kèm theo Quy t nh s 46/2009/Q -UBND ngày 15/01/2009 c a UBND Thành ph Hà N i) TT Tên ph Ghi chú I QU N HOÀN KI M: 16 TUY N PH 1 inh Tiên Hoàng 2 Lê Lai 3 Lê Th ch 4 Lê Thái T
 9. 5 Bà Tri u Th c hi n c tuy n ph trên a bàn qu n Hoàn Ki m và qu n Hai Bà Trưng 6 Tràng Ti n 7 Hàng Khay 8 Tràng Thi 9 Hàng Lư c 10 Ch Cá 11 Hàng Cân 12 Lương Văn Can 13 Hàng Bông 14 Hàng Gai 15 Hàng Bài 16 Nhà Chung II QU N BA ÌNH: 26 TUY N PH 17 Kim Mã 18 Nguy n Thái H c 19 Chu Văn An 20 cL p 21 Hùng Vương 22 Phan ình Phùng 23 Nguy n Tri Phương 24 i n Biên Ph 25 Lê H ng Phong 26 Tr n Phú 27 Chùa M t C t 28 Ông ích Khiêm 29 Bà Huy n Thanh Quan 30 Lê Tr c 31 Sơn Tây 32 Thanh Niên 33 Hoàng Di u 34 Hoàng Văn Th 35 B c Sơn
 10. 36 Mai Xuân Thư ng 37 Nguy n Chí Thanh 38 V n Phúc 39 Li u Giai 40 Văn Cao 41 Phan Huy ích 42 V nB o III QU N NG A: 12 TUY N PH 43 Cát Linh 44 Tôn c Th ng 45 Nguy n Lương B ng 46 Tây Sơn 47 Trư ng Chinh 48 Tôn Th t Tùng 49 Ph m Ng c Th ch 50 ào Duy Anh 51 Chùa B c 52 Thái Hà 53 Khâm Thiên 54 ê La Thành IV QUÂN HAI BÀ TRƯNG: 3 TUY N PH 55 B ch Mai 56 Ph Hu Th c hi n c tuy n ph trên a bàn qu n Hai Bà Trưng và qu n Hoàn Ki m 57 Trương nh V QU N C U GI Y: 3 TUY N PH 58 Xuân Thu 59 C u Gi y 60 Tr n Duy Hưng VI QU N THANH XUÂN: 2 TUY N PH 61 Nguy n Huy Tư ng 62 Khương Trung VI THÀNH PH HÀ ÔNG: 1 TUY N PH
 11. 63 ư ng Phùng Khoang i Ba La Thu c Qu c l 6 o n qua a ph n Hà ông (Km 9+200-Km 14+00)
Đồng bộ tài khoản