intTypePromotion=1

Quyết định số 460/QĐ-UBND

Chia sẻ: Mua Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 460/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO CHO CÁC LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08/3/1993; Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24/8/2000; Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tuần...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 460/QĐ-UBND

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- ---------------- Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2013 Số: 460/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THÙ LAO CHO CÁC LỰC LƯỢNG LÀM NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002; Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 08/3/1993; Pháp lệnh bổ sung, sửa đổi một số điều của Pháp lệnh Phòng, chống lụt, bão ngày 24/8/2000; Căn cứ Thông tư số 01/2009/TT-BNN ngày 06/01/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tuần tra, canh gác bảo vệ đê điều trong mùa lũ; Căn cứ Thông tư số 92/2009/TT-BTC ngày 12/5/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc thanh toán kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa; Căn cứ Thông tư số 08/2005/TTLT/BNV-BTC ngày 05/01/2005 của liên Bộ: Nội vụ - Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức; Căn cứ Quyết định số 1479/QĐ-BTC ngày 28/3/2011 của UBND Thành phố về việc ban hành quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Chỉ huy phòng, chống lụt, bão Thành phố Hà Nội; Căn cứ Công văn số 375/HĐND-KTNS ngày 21/9/2012 của Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố về việc điều chỉnh mức thù lao cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn; Xét đề nghị của liên sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Tài chính – Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 119/LS:NN&PTNT-TC-LĐTB&XH ngày 02/8/2012 và Sở Tài chính tại Tờ trình số 6755/STC-GTĐT ngày 28/12/2012, QUYẾT ĐỊNH
  2. Điều 1. Quy định mức thù lao cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn như sau: 1. Đối với lực lượng tuần tra, canh gác đê (thuộc đối tượng không hưởng lương từ ngân sách nhà nước): TT Đối tượng hưởng chế độ Mức thu lao (Tính theo hệ số mức lương tối thiểu chung/ca trực) Trực ban ngày Trực ban đêm Điếm trưởng 1 0,062 0,08 Điếm phó 2 0,058 0,077 Điếm viên 3 0,056 0,072 2. Đối với lực lượng là cán bộ công chức, viên chức (hưởng lương từ nguồn ngân sách nhà nước), được huy động tham gia công tác t ìm kiếm cứu nạn: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/2005/TTLT/BNV-BTC ngày 05/01/2005 của liên Bộ: Nội vụ - Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức. 3. Nguồn kinh phí chi thù lao cho các đối tượng nêu trên được bố trí trong dự toán ngân sách của Ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp. Điều 2. Tổ chức thực hiện: - Mức chi thù lao đối với lực lượng tuần tra canh gác đê, lực lượng xung kích tập trung, lực lượng huy động ứng cứu độ đê (thuộc diện không hưởng lương từ ngân sách nhà nước) được tính trên cơ sở hệ số theo từng đối tượng nêu trên nhân với mức lương tối thiểu hiện hành do Chính phủ quy định. - Mức chi thù lao quy định tại Điều 1 Quyết định này được áp dụng thực hiện từ thời gian trực phòng chống lụt bão năm 2013 (từ ngày 05/5/2013). - Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các cấp có trách nhiệm tổ chức phân công người trực, chi thù lao cho các đối tượng theo chế độ quy định; quản lý, sử dụng kinh phí bảo đảm đúng đối tượng, đúng chế độ và thanh quyết toán theo chế độ quản lý tài chính hiện hành. Điều 3. Quyết định này thay thế Quyết định số 2491/QĐ-UBND ngày 26/5/2009 của UBND Thành phố quy định mức bồi dưỡng cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống lụt, bão, úng và tìm kiếm cứu nạn. Điều 4. Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Trưởng ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn Thành phố; Giám đốc các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển
  3. nông thôn, Lao động Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Trưởng ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nơi nhận: - N hư Điều 4; - TT HĐND TP; (để b/c) - Đ /c Chủ tịch UBND TP; (để b/c) - Các đ/c PCT UBND TP; - Các đ/c PVP, NN, VX, KT, TH; - Lưu: VT Nguyễn Huy Tưởng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2