Quyết định số 47/2003/QĐ-BCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
47
lượt xem
5
download

Quyết định số 47/2003/QĐ-BCN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 47/2003/QĐ-BCN về việc ban hành Quy chế Quản lý, sử dụng xe ôtô của cơ quan Bộ Công nghiệp do Bộ trưởng Bộ công nghiệp ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 47/2003/QĐ-BCN

  1. B CÔNG NGHI P C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 47/2003/Q -BCN Hà N i, ngày 07 tháng 04 năm 2003 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ, S D NG XE ÔTÔ C A CƠ QUAN B CÔNG NGHI P B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Căn c Ngh nh s 74/CP ngày 01-11-1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Công nghi p; tăng cư ng công tác qu n lý, s d ng xe ôtô c a cơ quan B ; Theo ngh c a Chánh Văn phòng B , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch Qu n lý, s d ng ôtô c a cơ quan B Công nghi p. Đi u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u bãi b . Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , các V trư ng và Th trư ng các cơ quan ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B CÔNG NGHI P Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như i u 2, - B trư ng ( báo cáo), - Lưu VT. Bùi Xuân Khu QUY CH V VI C QU N LÝ, S D NG XE ÔTÔ C A CƠ QUAN B CÔNG NGHI P (Ban hành kèm theo Quy t nh s 07Q -BCN ngày 07 tháng 4 năm 2003 c a B trư ng B Công nghi p)
  2. Chương 1: NH NG QUY Đ NH CHUNG Đi u 1. Quy ch này ư c áp d ng i v i vi c qu n lý, s d ng, b o dư ng và s a ch a xe ôtô c a cơ quan B Công nghi p. Xe ôtô c a cơ quan B Công nghi p là các xe ôtô ư c mua t ngân sách nhà nư c c p cho B ho c xe c a các cơ quan ơn v khác chuy n giao cho B qu n lý. i u 2. Văn phòng B có trách nhi m qu n lý, i u ph i xe ph c v công tác cho cơ quan B và các oàn khách c a B , theo úng tiêu chuNn, nh m c trong các cơ quan hành chính s nghi p nhà nư c (theo Quy t nh s 122/1999/Q -TTg ngày 10-5- 1999 c a Th tư ng Chính ph ) và hàng năm báo cáo tình hình qu n lý s d ng phương ti n v i Lãnh o B . Chương 2: CÔNG TÁC QU N LÝ, S D NG XE ÔTÔ i u 3. Qu n lý xe ôtô 1. M i xe ôtô khi lưu hành ph i có y các lo i gi y t sau: a) L nh i u xe ôtô. b) Gi y phép lái xe c a ngư i i u khi n phương ti n. c) Gi y phép lưu hành xe ôtô (còn giá tr ). d) Gi y ch ng nh n tham gia b o hi m trách nhi m dân s cho ngư i i u khi n phương ti n. 2. M i xe có lý l ch xe, s theo dõi ho t ng, biên b n ki m tra k thu t xe hàng năm, l nh s a ch a, do i trư ng i xe c p nh t y và qu n lý. 3. Xe ôtô ư c giao cho lái xe nh n, b o qu n, gi gìn và ph c v . 4. i trư ng i xe có trách nhi m xây d ng k ho ch b o dư ng, s a ch a, l p d toán kinh phí cho năm sau, báo cáo Lãnh o Văn phòng B duy t trư c ngày 30-10 hàng năm. i u 4. Công tác qu n lý k thu t 1. i xe t ch c th c hi n b o dư ng s a ch a theo úng quy nh v qu n lý k thu t c a nhà nư c và k ho ch ã ư c Lãnh o Văn phòng B duy t i v i t ng phương ti n. T ch c ki m tra nh kỳ hàng năm, l p biên b n tình tr ng k thu t c a t ng xe.
  3. 2. Hàng ngày trư c khi xe i công tác, lái xe ki m tra tình tr ng k thu t c a xe (xăng, d u, nư c...), b o m xe ho t ng an toàn và s ch s ngăn n p, trong trư ng h p có v n v k thu t lái xe ph i báo cáo v i lãnh o i xe gi i quy t. i u 5. Công tác qu n lý xăng, d u, v t tư, tài chính 1. nh m c xăng, d u ư c tính cho t ng lo i xe do Chánh Văn phòng B quy nh, căn c vào quy nh c a nhà ch t o và ch t lư ng c a t ng xe. 2. Xăng, d u và các lo i phí ư c thanh toán theo km th c t xe ch y, căn c vào l nh i u xe có xác nh n c a ngư i s d ng phương ti n. 3. Phòng K toán Tài s n c p t m ng: xăng, d u, công tác phí theo ngh c a i xe và quy t toán theo t ng l nh i u xe, i chi u thanh toán v i c a hàng bán xăng, d u căn c vào xăng, d u tiêu hao th c t theo l nh i u xe. 4. V t tư s a ch a nh , xăng, d u b o dư ng nh kỳ, ư c thanh toán theo km th c t n kỳ b o dư ng và tình tr ng k thu t c a xe. V t tư, xăng, d u s a ch a v a và l n ư c thanh toán theo h p ng s a ch a căn c vào biên b n ki m tra tình tr ng k thu t c a t ng xe, l nh s a ch a. i u 6. i u ng và s d ng 1. i trư ng i xe (ho c i phó ư c u quy n) căn c vào k ho ch xe i công tác ã ư c duy t, l p k ho ch i u ng xe ph c v , vi t l nh i u xe, thông báo cho lái xe và oàn i công tác. 2. Lãnh o Văn phòng B ký l nh i u xe i công tác ngo i t nh, i trong Thành ph Hà N i t hai ngày tr lên. i xe ư c ký l nh i u xe i công tác trong khu v c Thành ph Hà N i trong th i gian m t ngày. 3. Trong trư ng h p khNn c p (c p c u, vi c hi u c a cán b , công ch c, viên ch c trong cơ quan B ) ho c t xu t, i trư ng, i phó i xe ư c i u ng xe theo ngh c a các ơn v , sau ó báo cáo l i cho Lãnh o Văn phòng B . 4. Khi có l nh i u ng xe ôtô, ngư i lái xe và ôtô ph i có m t trư c 15 phút t i nơi ư c tho thu n v i ngư i s d ng xe. Lái xe ph i có tác phong, thái ph c v chu áo, úng m c. Khi tham gia giao thông ph i tuy t i ch p hành Lu t an toàn giao thông ư ng b , lái xe theo yêu c u c a ngư i s d ng xe căn c vào l nh i u xe. 5. Khi ang ho t ng trên ư ng, n u x y ra m t an toàn v ngư i và phương ti n, ngư i lái xe ph i x lý theo úng Lu t an toàn giao thông ư ng b và báo cáo ngay v i lãnh o i xe xin ý ki n ch o k p th i. 6. Sau khi hoàn thành chuy n công tác, lái xe ph i ghi y n i dung c a l nh i u xe có xác nh n c a ngư i s d ng phương ti n. Không ư c lái xe ra kh i cơ quan khi chưa có l nh i u xe. i u 7. ăng ký xe i công tác
  4. 1. Các ơn v có nhu c u i công tác b ng xe ôtô, ăng ký xe vào m u in s n do các V trư ng và c p tương ương (ho c c p phó) ư c u quy n ký. a) i công tác trong khu v c Thành ph Hà N i, th i gian m t ngày: ăng ký vào s ghi y n i dung và g i n i xe Văn phòng B chi u hôm trư c ( i sáng hôm sau), bu i sáng ( i bu i chi u cùng ngày). b) i công tác ngo i t nh, trong Thành ph Hà N i t hai ngày tr lên: ghi y n i dung vào m u in s n, g i n Lãnh o Văn phòng B ký và chuy n xu ng i xe vào sáng th sáu (n u i sáng th hai) và vào chi u th hai (cho k ho ch c tu n). N u i công tác t xu t theo l nh c a Lãnh o B , ăng ký vào m u in s n g i n Lãnh o Văn phòng B ký và chuy n xu ng i xe th c hi n. 2. Trong trư ng h p nhu c u i công tác vư t quá kh năng ph c v , ho c các ơn v n cùng m t a i m, i xe báo cáo Lãnh o Văn phòng B cho ý ki n ch o và thông báo l i cho các ơn v m b o vi c ph c v k p th i, chu áo. i u 8. Tiêu chu n s d ng xe ôtô ph c v công tác. 1. B trư ng, Th trư ng có xe ôtô ph c v chuyên trách ưa ón làm vi c, công tác. 2. Lãnh o c p V và tương ương i công tác ư c b trí xe ưa ón t i nhà riêng ho c cơ quan. Các chuyên viên i công tác ư c b trí xe ưa ón t i cơ quan (54 Hai Bà Trưng). 3. Các oàn công tác Liên B , Liên Ngành, các oàn khách trong nư c và qu c t ư c b trí xe ph c v theo yêu c u c a Lãnh o Văn phòng B . 4. Các oàn công tác i làm vi c t i các t nh phía Nam, do Văn phòng i di n t i Thành ph H Chí Minh ph c v . 5. Cán b , công ch c trong cơ quan B ư c Lãnh o Văn phòng B ng ý b trí xe ph c v vi c riêng, ph i t lo xăng d u, l phí, ăn cho ngư i lái xe. Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 9. Cán b , công ch c các V , Thanh tra B , Văn phòng B , và các Văn phòng Chương trình có trách nhi m thi hành Quy ch này. ơn v , cá nhân nào vi ph m Quy ch này s b x lý k lu t. Trư ng h p gây thi t h i v t ch t ph i b i thư ng theo quy nh c a pháp lu t. i u 10. Chánh Văn phòng B có trách nhi m ch trì, ph i h p v i Th trư ng ơn v có liên quan ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. Trong trư ng h p c n s a i, b sung, Chánh Văn phòng B nghiên c u trình Lãnh o B quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản