Quyết định số 4790/QĐ-BCT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
6
download

Quyết định số 4790/QĐ-BCT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 4790/QĐ-BCT về việc thành lập Tổ thẩm định “Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025” do Bộ Công thương ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 4790/QĐ-BCT

  1. BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM --------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 4790/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2008 QUYẾT ĐNNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP TỔ THẨM ĐNN H “QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN HỆ THỐN G DỰ TRỮ DẦU MỎ VÀ CÁC SẢN PHẨM DẦU MỎ CỦA VIỆT N AM ĐẾN 2015, ĐNN H HƯỚN G ĐẾN N ĂM 2025” BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27 tháng 12 năm 2007 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công thương; Căn cứ Quyết định số 0827/QĐ-BCT ngày 01 tháng 2 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Công thương về việc phê duyệt đề cường dự toán đề án “Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025”; Căn cứ vào công văn của cán bộ của các Bộ: Khoa học và Công nghệ (số 1875/BKHCN-DTG), Giao thông vận tải (số 5825/BGTVT-KHĐT); Tài nguyên và Môi trường (số 2896/BTNMT-VP), Quốc phòng (số 1892/Tg1-QC), Công an (2248/A17(P3)), Tư pháp (số 2429/BTP-TCCB), Xây dựng (số 251/BXD-VP), Tài chính (9977/BTC-TCCB), Tập đoàn dầu khí Việt Nam (số 6457/DKVN-PTTT); Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam (số 1265/XD-TGD); Xét công văn số 1283/VDKVN-KT&QLDK ngày 18 tháng 7 năm 2008 của Viện Dầu khí Việt Nam về việc trình “Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu mỏ và các sản phẩm dầu mỏ của Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến năm 2025”; Xét đề nghị của Vụ trưởng Năng lượng, QUYẾT ĐNNH: Điều 1. Thành lập Tổ thNm định “Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu mỏ và các sản phNm dầu mỏ của Việt N am đến năm 2015, định hướng đến năm 2025”, gồm các thành viên sau: 1. Ông Đỗ Hữu Hào, Thứ trưởng Bộ Công thương, Tổ trưởng; 2. Ông N guyễn Xuân Dịnh, Phó Vụ trưởng Vụ N ăng lượng, Bộ Công thương, Tổ phó; 3. Ông Trần Thanh Tùng, Chuyên viên Vụ N ăng lượng, Bộ Công thương, Thư ký; 4. Ông Vũ N gọc Quyền, Chuyên viên Vụ N ăng lượng, Bộ Công thương; 5. Ông N guyễn Mạnh Hùng, Chuyên viên Vụ N ăng lượng, Bộ Công thương, Thành viên;
  2. 6. Bà Hoàng Thị Minh N guyệt, Chuyên viên chính, Vụ Kế hoạch, Bộ Công thương, Thành viên; 7. Ông N guyễn Văn Dũng, Chuyên viên Vụ Tài chính, Bộ Công thương, Thành viên; 8. Ông Lê Đình Bá, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công thương, Thành viên; 9. Ông N guyễn Quốc Thủy, Chuyên viên chính Vụ Khoa học Công nghệ, Bộ Công thương, Thành viên; 10. Ông Đỗ Mạnh Tuấn, Chuyên viên chính Vụ Kinh tế ngành, Văn phòng Chính phủ, Thành viên; 11. Ông Vũ Tùng Quân, Chuyên viên Vụ Kinh tế Công nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Thành viên; 12. Ông Phạm Tân, Trưởng phòng Quân chủng, Cục Tác chiến, Bộ Quốc phòng, Thành viên; 13. Ông Vũ Quang Tiến, Chuyên viên Vụ Quản lý hoạt động xây dựng, Bộ Xây dựng, Thành viên; 14. Ông N guyễn Anh Tuấn, Chuyên viên Vụ Đánh Giá, ThNm định và Giám định Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Thành viên; 15. Ông N guyễn Mai Quân, Chánh Văn phòng Hội đồng Đánh giá trữ lượng khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thành viên; 16. Ông Dương Đặng Huệ, Vụ trưởng Vụ Pháp luật dân sự, Bộ Tư pháp, Thành viên; 17. Ông Vũ Mạnh Dũng, Phó trưởng Phòng Vụ Đầu tư, Bộ Tài chính, Thành viên; 18. Ông Phạm Mạnh Cường, Chuyên viên Vụ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Giao thông vận tải, Thành viên; 19. Ông Phan Kiến Anh, Phó trưởng Ban Phát triển Thị trường, Tập đoàn Dầu khí Việt N am, Thành viên; 20. Ông Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Chế biến Dầu khí, Tập đoàn Dầu khí Việt N am, Thành viên; 21. Ông Trần Văn Thịnh, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Xăng dầu Việt N am, Thành viên. Điều 2. Tổ thNm định có trách nhiệm triển khai tổ chức thNm định, báo cáo Bộ kết quả thNm định và hoàn thành dự thảo Tờ trình Thủ tướng Chính phủ về “Quy hoạch phát triển hệ thống dự trữ dầu mỏ và các sản phNm dầu mỏ của Việt N am đến năm 2015, định hướng đến năm 2025”.
  3. Tổ thNm định được phép mời thêm các nhà khoa học, chuyên gia kỹ thuật, kinh tế tài chính trong quá trình thNm định nếu thấy cần thiết. Kinh phí phục vụ công tác thNm định của Tổ thNm định lấy từ kinh phí thNm định theo dự toán đã được Bộ phê duyệt. Tổ thNm định tự động giải thể sau khi kết thúc nhiệm vụ. Điều 3. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ: N ăng lượng, Khoa học Công nghệ; Kế hoạch, Tài chính, Pháp chế và các thành viên có tên trong danh sách Tổ thNm định nói trên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - N hư Điều 3 - Viện Dầu khí Việt N am (để t/hiện); - Công ty tư vấn xây dựng Petrolimex (để t/hiện); - Lưu: VT, N L. Bùi Xuân Khu
Đồng bộ tài khoản