Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND-ĐNg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
74
lượt xem
8
download

Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND-ĐNg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND-ĐNg về việc quy định về một số biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành để huỷ bỏ Quyết định số 52/2005/QĐ-UB ngày 28 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành Quy định về một số biện pháp kiềm chế tai nạn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 48/2006/QĐ-UBND-ĐNg

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH À N NG NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 48/2006/Q -UBND- Ng Hà N i, ngày 23 tháng 5 năm 2006 QUY T NNH HU B QUY T Đ NH S 52/2005/QĐ-UB NGÀY 28 THÁNG 4 NĂM 2005 C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH ĐÀ N NG BAN HÀNH QUY Đ NH V M T S BI N PHÁP KI M CH TAI N N GIAO THÔNG ĐƯ NG B TRÊN Đ A BÀN THÀNH PH ĐÀ N NG Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH À N NG Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 135/2003/N -CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 c a Chính ph v ki m tra và x lý văn b n quy ph m pháp lu t; Theo ngh c a Giám c S Giao thông Công chính t i Công văn s 738/CV- SGTCC ngày 10 tháng 5 năm 2006, QUY T NNH: i u 1. Hu b Quy t nh s 52/2005/Q -UB ngày 28 tháng 4 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph à N ng ban hành Quy nh v m t s bi n pháp ki m ch tai n n giao thông ư ng b trên a bàn thành ph à N ng. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 10 ngày k t ngày ký. i u 3. Trư ng ban Ban An toàn giao thông thành ph ; Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph ; Giám c Công an thành ph ; Giám c các S : Giao thông Công chính, Giáo d c - ào t o, Xây d ng, Tư pháp, Văn hoá -Thông tin; Ch t ch y ban nhân dân qu n, huy n, Th trư ng các cơ quan, ơn v liên quan căn c Quy t nh thi hành./. TM. Y BAN NHÂN DÂN Nơi nh n: KT. CH TNCH - Như i u 3; - VPCP, B TP (b/c); PHÓ CH TNCH - TVTU, TTH ND TP (b/c); - oàn BQH TP (b/c); - CT, các PCT UBND TP; - C c Ki m tra VBQPPL; - S TP; - Các PVP UBND TP; - Lưu: VT, QL Th, TH, NCPC. Tr n Văn Minh
Đồng bộ tài khoản