intTypePromotion=1

Quyết định số 493/2006/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
66
lượt xem
4
download

Quyết định số 493/2006/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 493/2006/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 493/2006/QĐ-TTg về việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 493/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN DỆT – MAY VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Quyết định số 316/2005/QĐ-TTg ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ; Xét Tờ trình của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp tại văn bản số 1054/BCN-TT ngày 01 tháng 3 năm 2006; của Bộ trưởng Bộ Nội vụ tại văn bản số 735/TTr-BNV ngày 23 tháng 3 năm 2006, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam như sau: 1. Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Dệt – May Việt Nam, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam. 2. Ông Vũ Đức Thịnh, Uỷ viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt – May Việt Nam, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam; đồng ý để Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam bổ nhiệm ông Vũ Đức Thịnh giữ chức Tổng Giám đốc. 3. Bà Thạch Thị Phong Huyền, quyền Tổng Giám đốc Công ty Dệt Thắng Lợi, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị kiêm trưởng Ban Kiểm soát Tập đoàn Dệt – May Việt Nam. 4. Ông Vũ Đức Giang, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Dệt may Việt Nam, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam. 5. Ông Trần Quang Nghị, Tổng Giám đốc Công ty Dệt Phong Phú, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam. 6. Ông Nguyễn Khánh Sơn, Tổng Giám đốc Công ty Dệt May Hà Nội, giữ chức Uỷ viên Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam.
  2. 7. Ông Phan Chí Dũng, Vụ trưởng Vụ Công nghiệp Tiêu dùng và Thực phẩm, Bộ Công nghiệp, giữ chức Uỷ viên kiêm nhiệm Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt – May Việt Nam. Điều 2. Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Dệt May Việt Nam và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. KT. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: PHÓ THỦ TƯỚNG - Như Điều 2, - Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP, - VPCP: BTCN, PCN Phạm Viết Muôn, các Vụ ĐMDN, CN, TCCB, - Lưu: VT, VPBCN (2), H25. Nguyễn Tấn Dũng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản