Quyết định số 50/1998/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
45
lượt xem
1
download

Quyết định số 50/1998/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 50/1998/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh và bổ sung quy hoạch hệ thống cảng Thị Vải - Vũng Tàu do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 50/1998/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 50/1998/Q -TTg Hà N i, ngày 28 tháng 02 năm 1998 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T I U CH NH VÀ B SUNG QUY HO CH H TH NG C NG THN V I - VŨNG TÀU TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 09 năm 1992; Xét ngh c a B Giao thông v n t i (Công văn s 1911/KH T ngày 03-09-1997), ý ki n c a y ban Nhân dân t nh Bà R a - Vũng Tàu (Công văn s 760-CV/UBT ngày 11-11-1997) và ý ki n th m nh c a B K ho ch và u tư (Công văn s 6807- BKH/VPT ngày 27-10-1997), QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh và b sung quy ho ch h th ng c ng Th V i - Vũng Tàu ( ã ư c phê duy t t i Quy t nh s 55-TTg ngày 05-11-1992 c a Th tư ng Chính ph ) v i các n i dung ch y u sau ây: 1. Quy ho ch phân b các khu c ng: H th ng c ng Th V i - Vũng Tàu ư c quy ho ch thành 5 khu v c v i quy mô và ch c năng như sau: a) Khu c ng Gò D u: b trí các c ng chuyên dùng, c ng thương m i t ng h p và container cho t u có tr ng t i t i 15.000 DWT. b) Khu c ng Phư c An (h u ng n sông Th V i): b trí các c ng thương m i t ng h p và container cho t u t i tr ng t i 30.000 DWT. c) Khu c ng Phú M (t r ch Mương n thư ng lưu r ch Bàn Th ch): b trí các c ng thương m i t ng h p và chuyên dùng cho t u có tr ng t i t i 30.000 DWT. khu v c này ho ch nh c ng t ng h p Th V i có chi u dài 2000m là c ng qu c gia do B Giao thông v n t i qu n lý và t ch c chuNn b u tư. d) Khu c ng Cái Mép, bao g m: - Khu thư ng lưu r ch Ngã Tư: b trí c ng lương th c, c ng s n phNm d u, các c ng thương m i t ng h p và container.
  2. - Khu h lưu r ch Ngã Tư (có chi u dài kho ng 2000m): là khu v c duy nh t trong h th ng c ng Th V i - Vũng Tàu có kh năng ón nh n t u t i tr ng l n (60.000 n 70.000 DWT) ph i dành ưu tiên xây d ng c ng thương m i quy mô l n có th c p t u c l n k c lo i t u container th h m i tr ng t i l n ( n 60.000 DWT). e) Khu c ng Vũng Tàu, bao g m: - Khu B n ình - Sao Mai: b trí c ng qu c t Vũng Tàu ( ã ư c Nhà nư c c p gi y phép u tư theo phương th c BOT), các c ng Vietsovpetro và c ng d ch v k thu t d u khí (PTSC) hi n có. - Khu Sông Dinh: b trí các c ng thương m i t ng h p, c ng chuyên dùng và các công trình d ch v hàng h i cho t u tr ng t i n 10.000 DWT. - Khu Long Sơn: b trí các c ng chuyên dùng cho t u d u và khí, c t u tr ng t i n 30.000 DWT. 2. Nh ng v n v qu n lý quy ho ch và u tư Khu v c Th V i - Vũng Tàu là khu v c có nh ng thu n l i c bi t xây d ng và phát tri n h th ng c ng bi n ( c bi t là các c ng nư c sâu cho t u tr ng t i l n), c n ph i t ch c qu n lý ch t ch v m t quy ho ch và tri n khai u tư. Vi c xây d ng c ng ph i h p lý v tr ng t i cũng như công su t nh m t n d ng h t ti m năng thiên nhiên s n có, không lãng phí chi u sâu vùng nư c cũng như m t ti n sông. Qu t d c b sông có chi u r ng t 300 - 500 m tính t mép nư c tr vào ph i ư c dành ưu tiên xây d ng c ng, trư c h t là c ng thương m i t ng h p có kh i lư ng hàng thông qua l n, c ng container có công ngh b c x p cao r i m i n c ng chuyên dùng. Song song v i vi c xây d ng c ng c n ti n hành xây d ng cơ s h t ng như ư ng b , ư ng s t, c p thoát nư c, c p i n, thông tin liên l c… áp ng nhu c u ho t ng c a h th ng c ng và phù h p v i quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i, quy ho ch phát tri n ô th và quy ho ch giao thông c a vùng tr ng i m kinh t phía Nam và c a a phương. Ngoài ngu n v n ngân sách nhà nư c, cho phép a phương và các ơn v trong nư c t b v n ho c liên doanh v i nư c ngoài u tư xây d ng theo quy ho ch và quy ch hi n hành. c bi t khuy n khích nh ng công trình s d ng v n trong nư c, huy ng ư c v n nhàn r i trong dân. 3. T ch c th c hi n. Giao B Giao thông v n t i c ng c và tăng cư ng hi u l c ho t ng c a Ban Qu n lý quy ho ch h th ng c ng Th V i - Vũng Tàu do B trư ng B Giao thông v n t i quy t nh thành l p, ng th i ch trì ph i h p v i y ban Nhân dân các t nh ng Nai, Bà R a - Vũng Tàu và các cơ quan có liên quan t ch c vi c qu n lý và giám sát vi c tri n khai quy ho ch này theo quy nh hi n hành.
  3. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh t i Quy t nh s 55-TTg ngày 05-11-1992 c a Th tư ng Chính ph trái v i Quy t nh này u bãi b . i u 3. B trư ng các B , Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph có liên quan, Ch t ch y ban Nhân dân các t nh Bà R a - Vũng Tàu và t nh ng Nai ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Ngô Xuân L c
Đồng bộ tài khoản