Quyết định số 5073/QĐ-BCT về việc thành lập phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Lào Cai do Bộ Công thương ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
4
download

Quyết định số 5073/QĐ-BCT về việc thành lập phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Lào Cai do Bộ Công thương ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 5073/qđ-bct về việc thành lập phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực lào cai do bộ công thương ban hành', văn bản luật, tiền tệ - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5073/QĐ-BCT về việc thành lập phòng quản lý xuất nhập khẩu khu vực Lào Cai do Bộ Công thương ban hành

  1. B CÔNG THƯƠNG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 5073/Q -BCT Hà N i, ngày 17 tháng 09 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P PHÒNG QU N LÝ XU T NH P KH U KHU V C LÀO CAI B TRƯ NG B CÔNG THƯƠNG Căn c Ngh nh s 189/2007/N -CP c a Chính ph ngày 27 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Công Thương; Căn c Ngh nh s 12/2006/N -CP c a Chính ph ngày 23 tháng 01 năm 2006 Quy nh chi ti t thi hành Lu t Thương m i v ho t ng mua bán hàng hóa qu c t và các ho t ng i lý mua, bán, gia công và quá c nh hàng hóa v i nư c ngoài; Căn c Ngh nh s 19/2006/N -CP c a Chính ph ngày 20 tháng 2 năm 2006 quy nh chi ti t Lu t Thương m i v xu t x hàng hóa; Theo ngh c a V trư ng V Xu t Nh p kh u, QUY T NNH: i u 1. Thành l p Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c Lào Cai tr c thu c V Xu t nh p khNu, t t i thành ph Lào Cai, t nh Lào Cai. i u 2. Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c Lào Cai có nhi m v c p Gi y ch ng nh n xu t x hàng hóa (C/O) cho hàng hóa xu t khNu ho c Gi y ch ng nh n xu t khNu, nh p khNu hàng hóa theo y quy n c a Lãnh o B Công Thương. i u 3. Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c Lào Cai ư c s d ng con d u riêng theo quy nh c a pháp lu t th c hi n nhi m v ư c giao. i u 4. Các ch c danh Trư ng phòng, Phó Trư ng phòng c a Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c Lào Cai do B trư ng B Công Thương b nhi m ho c mi n nhi m theo ngh c a V trư ng V T ch c Cán b và V trư ng V Xu t Nh p khNu. i u 5. V trư ng V Xu t Nh p khNu có trách nhi m: - Ch trì cùng v i các ơn v liên quan thu c B Công Thương, ph i h p làm vi c v i a phương v tr s làm vi c, b trí cán b và các i u ki n làm vi c Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c Lào Cai s m i vào ho t ng; - Quy nh nhi m v c th c a Phòng Qu n lý xu t nh p khNu khu v c Lào Cai và thông báo cho a phương, các t ch c, cá nhân liên quan bi t th c hi n.
  2. i u 6. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 7. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V Xu t Nh p khNu và th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 7; - y ban nhân dân t nh Lào Cai; - B Tài chính; - T ng C c H i quan; - Các Phòng qu n lý xu t nh p khNu khu v c thu c B Công Thương; - S Công thương Lào Cai; Nguy n Thành Biên - B trư ng, các Th trư ng và các ơn v tr c thu c B Công Thương; - Lưu: VT, XNK (10)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản