intTypePromotion=1

Quyết định số 508/2006/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty Khai Sơn (TNHH) thuê để xây dựng Nhà máy sản xuất nước uống đóng chai, đồ điện dân dụng và làm đường giao thông tại Khu sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại và căn hộ cho thuê Xuân Lâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
1
download

Quyết định số 508/2006/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty Khai Sơn (TNHH) thuê để xây dựng Nhà máy sản xuất nước uống đóng chai, đồ điện dân dụng và làm đường giao thông tại Khu sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại và căn hộ cho thuê Xuân Lâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 508/2006/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty Khai Sơn (TNHH) thuê để xây dựng Nhà máy sản xuất nước uống đóng chai, đồ điện dân dụng và làm đường giao thông tại Khu sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại và căn hộ cho thuê Xuân Lâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 508/2006/QĐ-UBND về việc thu hồi đất và giao đất cho Công ty Khai Sơn (TNHH) thuê để xây dựng Nhà máy sản xuất nước uống đóng chai, đồ điện dân dụng và làm đường giao thông tại Khu sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại và căn hộ cho thuê Xuân Lâm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh Bắc Ninh ban hành

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 508/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 06 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC THU HỒI ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY KHAI SƠN (TNHH) THUÊ ĐỂ XÂY DỰNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI, ĐỒ ĐIỆN DÂN DỤNG VÀ LÀM ĐƯỜNG GIAO THÔNG TẠI KHU SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP, DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ CĂN HỘ CHO THUÊ XUÂN LÂM CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Căn cứ Quyết định số 476/QÐ-TTg ngày 19/6/2002 và số 1214/QÐ-TTg ngày 07/11/2003 của Thủ tướng chính phủ về việc phê duyệt và phê duyệt bổ sung kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2001-2005) tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của: Công ty Khai Sơn (TNHH) tại don xin thuê đất ngày 03/02/2006, UBND xã Xuân Lâm tại công văn số 02/CV-UB ngày 21/02/2006; Ban quản lý các dự án xây dựng huyện Thuận Thành tại công văn số 13/CV-BQL ngày 20/02/2006; UBND huyện Thuận Thành tại công văn số 58/CV-UB ngày 21/02/2006; Sở Xây dựng tại chứng chỉ quy hoạch số 46/CCQH ngày 30/3/2005; Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 32/TT-QHKH ngày 06/3/2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Thu hồi 112.478,8m2 đất, gồm: Ðất nông nghiệp 60.506,7m2, đất chuyên dùng 6.762,2m2, đất ở 656,9m2, đất dã thu hồi để xây dựng hạ tầng Cụm công nghiệp Xuân Lâm 44.553,0m2 tại xã Xuân Lâm - huyện Thuận Thành (Khu sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại và căn hộ cho thuê Xuân Lâm thuộc khu mở rộng Cụm công nghiệp Xuân Lâm) và giao đất thu hồi này cho Công ty Khai Sơn (TNHH) thuê để xây dựng Nhà máy sản xuất nước uống đóng chai và đồ điện dân dụng 71.299,5m2, đường giao thông (quy hoạch) 41.179,3m2; Thời gian thuê: 50 (Năm mươi) năm. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ tỉ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ đất đính kèm. Ðiều 2. Công ty Khai Sơn (TNHH) có trách nhiệm đóng góp kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu sản xuất công nghiệp, dịch vụ thương mại và căn hộ cho thuê Xuân Lâm; giao Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường cùng UBND huyện Thuận Thành theo chức năng hướng dẫn Công ty Khai Sơn trình duyệt thu hồi đất của các hộ gia đình,
  2. thực hiện bồi thường khi thu hồi đất, ký hợp đồng thuê đất và tổ chức bàn giao mốc giới khu đất trên thực địa theo quy định. Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Thuận Thành, Công ty Khai Sơn (TNHH), UBND xã Xuân Lâm và các hộ có đất thu hồi căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản