Quyết định số 5082/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
32
lượt xem
1
download

Quyết định số 5082/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5082/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục lái xe Trường An do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5082/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 5082/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 12 tháng 11 năm 2007 QUY T NNH V CHO PHÉP THÀNH L P TRUNG TÂM D Y NGH TƯ TH C LÁI XE TRƯ NG AN. CH TNCH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t D y ngh ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn c Ngh nh s 139/2006/N -CP ngày 20 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t Giáo d c và B Lu t Lao ng v d y ngh ; Căn c Quy t nh s 05/2006/Q -BL TBXH ngày 10 tháng 7 năm 2006, Quy t nh s 06/2006/Q -BL TBXH ngày 02 tháng 8 năm 2006 c a B Trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i ban hành quy nh v th t c thành l p và ăng ký ho t ng d y ngh ; Xét ơn xin thành l p Trung tâm d y ngh tư th c lái xe Trư ng An c a Công ty TNHH V n t i và u tư a c Tico; ngh c a Giám c S Lao ng - Thương binh và Xã h i t i Công văn s 4548/L TBXH-DN ngày 17 tháng 9 năm 2007 và c a Giám c S N i v t i T trình s 754/TTr-SNV ngày 29 tháng 10 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Nay cho phép thành l p Trung tâm d y ngh tư th c lái xe Trư ng An. Trung tâm d y ngh tư th c lái xe Trư ng An là ơn v d y ngh ngoài công l p, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Ngân hàng theo quy nh c a Nhà nư c. Trung tâm d y ngh tư th c lái xe Trư ng An ch u s qu n lý Nhà nư c theo ngành c a S Lao ng - Thương binh và Xã h i. Tr s t t i 18E p Dân Th ng 2 xã Tân Th i Nhì, huy n Hóc Môn, thành ph H Chí minh. i u 2. Trung tâm d y ngh tư th c lái xe Trư ng An có nhi m v : 1. ào t o sát h ch c p gi y phép lái xe h ng B1, B2, C, D.
  2. 2. T ch c và ho t ng theo úng Quy ch Trung tâm D y ngh ban hành kèm theo Quy t nh s 13/2007/Q -BL TBXH ngày 14 tháng 5 năm 2007 c a B trư ng B Lao ng - Thương binh và Xã h i. 3. Xây d ng cơ s v t ch t trư ng, l p b o m theo úng quy chuNn do B Lao ng - Thương binh và Xã h i quy nh i v i Trung tâm d y ngh . i u 3. Trung tâm d y ngh tư th c lái xe Trư ng An do Giám c ph trách và có t 01 n 02 Phó Giám c giúp vi c theo lĩnh v c công tác ư c Giám c phân công. y quy n cho Giám c Lao ng - Thương binh và Xã h i xem xét, công nh n Giám c, Phó Giám c Trung tâm d y ngh tư th c lái xe Trư ng An trên cơ s tiêu chuNn, ch c danh theo quy nh c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i. i u 4. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 5. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Lao ng-Thương binh và Xã h i, Th trư ng các s - ngành thành ph có liên quan, Giám c Công ty TNHH V n t i và u tư a c Tico và Giám c Trung tâm d y ngh tư th c lái xe Trư ng An có trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Nơi nh n: - Như i u 5; - Thư ng tr c Thành y; - TT.H ND TP và Ban VHXH; - TTUB : CT, PCT/TT, VX; - Ban Tuyên giáo Thành y; - Ban VHXH-H ND/TP; Nguy n Th Thu Hà - S TC, S KH- T, S N i v (2b); - Ngân hàng Nhà nư c thành ph - Công an TP (PC.13); - VPH -UB: PVP/VX; Phòng VX; - Lưu : VT, (VX/Nh) D.
Đồng bộ tài khoản