Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
52
lượt xem
4
download

Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT về việc ban hành quy định về đăng kiểm tầu biển Việt Nam do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2005/QĐ-BGTVT

 1. B GIAO THÔNG V N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T I c l p - T do - H nh phúc S : 51/2005/Q -BGTVT Hà N i, ngày 12 tháng 10 năm 2005 QUY T NNH BAN HÀNH QUY NNH V ĂNG KI M T U BI N VI T NAM B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 34/2003/N -CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông V n t i; Xét ngh c a V trư ng V Khoa h c công ngh và C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh v ăng ki m t u bi n Vi t Nam”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 01 năm 2006. i u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng các V : Khoa h c công ngh , Pháp ch , V n t i, T ch c cán b , Tài chính, C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam, Giám c các S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính,Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG ào ình Bình QUY T NNH V ĂNG KI M T U BI N VI T NAM (Ban hành theo Quy t nh s 51/2005/Q -BGTVT gày 12 tháng 10 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông V n t i) Chương 1: QUY NNH CHUNG
 2. i u 1. Ph m vi i u ch nh và i tư ng áp d ng 1. Quy nh này quy nh n i dung, nguyên t c, th t c ăng ki m t u bi n Vi t Nam và t u công v Vi t Nam (sau ây g i là t u bi n). T u bi n không quy nh ăng ký trong S ăng ký t u bi n qu c gia c a Vi t Nam (sau ây g i chung là t u bi n c nh ) cũng ph i ư c ăng ki m phù h p v i Quy nh này. 2. Quy nh này áp d ng i v i cơ quan, t ch c, cá nhân liên quan n công tác ăng ki m t u bi n trong qu n lý nhà nư c, qu n lý khai thác, thi t k , óng m i, hoán c i, ph c h i, s a ch a t u bi n. i u 2. Gi i thích t ng Trong Quy nh này, nh ng t ng dư i ây ư c hi u như sau: 1. Ch t u bi n bao g m ch s h u t u, ngư i qu n lý t u, ngư i khai thác t u ho c ngư i thuê t u tr n. 2. Công ư c qu c t bao g m các Công ư c c a T ch c Hàng h i qu c t v an toàn hàng h i, an ninh hàng h i, phòng ng a ô nhi m môi trư ng và o dung tích t u bi n mà C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên. 3. H th ng qu n lý an toàn là h th ng qu n lý ư c xây d ng phù h p v i các quy nh c a B lu t qu c t v qu n lý an toàn. 4. H th ng an ninh là h th ng ư c xây d ng phù h p v i các quy nh c a B lu t qu c t v an ninh t u bi n và c ng bi n. 5. Tài li u hư ng d n là tài li u ư c xây d ng theo quy nh c a quy ph m, tiêu chuNn c a Vi t Nam và Công ư c qu c t nh m ch d n thuy n viên m b o an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng i v i t u bi n. 6. ánh giá là ho t ng mà t ch c ăng ki m ph i th c hi n c p ho c xác nh n hi u l c các gi y ch ng nh n theo quy nh c a B lu t qu c t v qu n lý an toàn và B lu t qu c t v an ninh t u bi n và c ng bi n. 7. Tuy n qu c t là tuy n hành trình c a t u bi n t m t c ng c a Vi t Nam n c ng c a nư c ngoài ho c ngư c l i ho c gi a h i c ng c a nư c ngoài. Chương 2 ĂNG KI M T U BI N i u 3. N i dung công tác ăng ki m t u bi n 1. Xây d ng văn b n quy ph m pháp lu t, quy ph m, tiêu chuNn c a Vi t Nam v an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng làm cơ s cho vi c thi t k , óng m i, hoán c i, ph c h i, s a ch a, qu n lý, khai thác và ăng ki m
 3. t u bi n trình B trư ng B Giao thông V n t i v n t i trình cơ quan nhà nư c có thNm quy n ban hành. 2. Tham gia xây d ng và s a i, b sung Công ư c qu c t . 3. Xây d ng và ban hành theo thNm quy n quy nh v nghi p v ăng ki m, hư ng d n, ph bi n, áp d ng quy nh c a văn b n quy ph m pháp lu t, quy ph m, tiêu chuNn c a Vi t Nam và Công ư c qu c t . 4. Duy t thi t k t u bi n và tài li u hư ng d n: a) Duy t thi t k t u bi n bao g m: thi t k k thu t, thi t k thi công, thi t k hoàn công, các quy trình công ngh trong óng m i, hoán c i, ph c h i, s a ch a t u bi n, trang thi t b l p t trên t u bi n; b) Duy t tài li u hư ng d n. 5. Ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và phân c p t u bi n trong quá trình óng m i, hoán c i, ph c h i và s a ch a theo quy nh c a văn b n quy ph m pháp lu t, quy ph m, tiêu chuNn c a Vi t Nam và Công ư c qu c t , phù h p v i h sơ thi t k ư c duy t. 6. Ki m tra t u bi n trong quá trình ho t ng, bao g m: a) Ki m tra l n u là ki m tra ư c th c hi n sau khi t u bi n hoàn thành óng m i, nh p khNu ho c thay i t ch c ăng ki m, ch ng nh n t u và trang thi t b l p t trên t u th a mãn các quy nh c a văn b n quy ph m pháp lu t, quy ph m, tiêu chuNn c a Vi t Nam, Công ư c qu c t và phù h p v i m c ích s d ng c a t u. b) Ki m tra chu kỳ là ki m tra ư c th c hi n theo chu kỳ xác nh n t u và trang thi t b l p t trên t u ư c b o dư ng và duy trì tr ng thái th a mãn các quy nh c a văn b n quy ph m pháp lu t, quy ph m, tiêu chuNn c a Vi t Nam, Công ư c qu c t và phù h p v i m c ích s d ng c a t u. Ki m tra chu kỳ bao g m: ki m tra hàng năm, ki m tra trung gian, ki m tra trên à và ki m tra nh kỳ. c) Ki m tra b t thư ng ho c ki m tra b sung là ki m tra ư c th c hi n theo yêu c u c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c theo quy nh c a văn b n quy ph m pháp lu t, quy ph m, tiêu chuNn c a Vi t Nam và Công ư c qu c t . 7. C p gi y ch ng nh n phân c p, an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng cho t u bi n theo quy nh c a văn b n quy ph m pháp lu t, quy ph m, tiêu chuNn c a Vi t Nam và Công ư c qu c t sau khi hoàn thành vi c duy t thi t k , tài li u hư ng d n và ki m tra theo quy nh t i kho n 4, 5 và 6 i u này. 8. Ki m tra và c p gi y ch ng nh n ch t lư ng và an toàn k thu t cho v t li u, máy móc và trang thi t b trong quá trình ch t o và nh p khNu s d ng trong óng m i, hoán c i, ph c h i, s a ch a t u bi n.
 4. 9. Ki m tra và c p gi y ch ng nh n ch t lư ng và an toàn k thu t cho công-te-nơ trong quá trình ch t o và s d ng. 10. ánh giá và c p gi y ch ng nh n cho h th ng qu n lý an toàn, h th ng an ninh, duy t k ho ch an ninh t u bi n, ào t o và c p ch ng ch cho cán b qu n lý an toàn, s quan an ninh t u bi n, cán b an ninh công ty theo quy nh c a B lu t qu c t v qu n lý an toàn và B lu t qu c t v an ninh t u bi n và c ng bi n. ánh giá h th ng qu n lý an toàn và h th ng an ninh t u bi n bao g m: ánh giá l n u, ánh giá hàng năm, ánh giá trung gian, ánh giá nh kỳ và ánh giá b sung. 11. o, xác nh và c p gi y ch ng nh n dung tích t u bi n theo quy nh c a văn b n quy ph m pháp lu t, quy ph m, tiêu chuNn c a Vi t Nam ho c Công ư c qu c t . 12. Giám nh k thu t và i u tra xác nh nguyên nhân tai n n, s c liên quan n tr ng thái k thu t c a t u bi n. 13. Xây d ng và duy trì h th ng qu n lý d li u v tr ng thái k thu t t u bi n, hàng năm xu t b n S ăng ký k thu t c a i t u bi n Vi t Nam. i u 4. Nguyên t c ăng ký t u bi n 1. T u bi n ph i ư c ki m tra, phân c p, ánh giá và c p gi y ch ng nh n k thu t v an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng m t cách h th ng, liên t c trong su t quá trình ho t ng nh m m b o luôn có tr ng thái k thu t th a mãn các quy nh c a văn b n quy ph m pháp lu t, quy ph m, tiêu chuNn c a Vi t Nam và Công ư c qu c t . 2. Vi c ki m tra, ánh giá t u bi n ư c th c hi n t i nơi t u bi n óng m i, hoán c i, ph c h i, s a ch a, neo u ho c ang hành trình, k c nư c ngoài. 3. T u bi n không ho t ng tuy n qu c t ư c ki m tra, phân c p và c p gi y ch ng nh n theo quy nh c a văn b n quy ph m pháp lu t, quy ph m, tiêu chuNn c a Vi t Nam. 4. T u bi n ho t ng tuy n qu c t ư c ki m tra, phân c p, ánh giá và c p gi y ch ng nh n theo quy nh c a văn b n quy ph m pháp lu t, quy ph m, tiêu chuNn c a Vi t Nam và Công ư c qu c t liên quan. 5. T u bi n ho t ng tuy n qu c t ư c ki m tra, phân c p theo quy ph m, tiêu chuNn c a t ch c ăng ki m nư c ngoài ư c u quy n, nhưng các yêu c u v ch t lư ng, an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng không ư c th p hơn các yêu c u tương ng c a văn b n quy ph m pháp lu t, quy ph m, tiêu chuNn c a Vi t Nam. Vi c u quy n cho t ch c ăng ki m nư c ngoài, ki m tra, phân c p và c p gi y ch ng nh n ư c th c hi n cho t ng t u bi n, theo m t ho c các n i dung sau ây: a) Ki m tra và c p gi y ch ng nh n phân c p theo quy ph m c a t ch c ăng ki m nư c ngoài ư c u quy n;
 5. b) Ki m tra và c p gi y ch ng nh n k thu t v an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng theo quy nh c a văn b n quy ph m pháp lu t, quy ph m, tiêu chuNn c a Vi t Nam; c) Ki m tra và c p gi y ch ng nh n k thu t v an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng theo quy nh c a Công ư c qu c t . i u 5. Duy t thi t k t u bi n, tài li u hư ng d n 1. H sơ ngh duy t thi t k t u bi n bao g m: a) Gi y ngh duy t thi t k ; b) Nhi m v thư thi t k ; c) H sơ thi t k theo quy nh. 2. H sơ ngh duy t tài li u hư ng d n bao g m: a) Gi y ngh duy t tài li u hư ng d n; b) Tài li u hư ng d n theo quy nh. 3. Ch m nh t hai mươi ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l ngh duy t thi t k , t ch c ăng ki m ph i hoàn thành vi c duy t và c p gi y ch ng nh n duy t thi t k cho t ch c, cá nhân ngh duy t thi t k . Trư ng h p thi t k lo i t u bi n m i ho c ph c t p, th i gian hoàn thành duy t thi t k ư c th c hi n theo th a thu n gi a t ch c ăng ki m v i t ch c, cá nhân ngh duy t thi t k . Ch m nh t ba ngày làm vi c k t khi nh n h sơ h p l ngh duy t tài li u hư ng d n, t ch c ăng ki m ph i hoàn thành vi c duy t và c p gi y ch ng nh n duy t tài li u hư ng d n cho t ch c, cá nhân ngh duy t tài li u hư ng d n. i u 6. Ki m tra, ánh giá, c p h sơ ăng ki m v an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng 1. Khi có nhu c u ki m tra, ánh giá và c p h sơ ăng ki m v an toàn hàng h i, an ninh hàng h i, phòng ng a ô nhi m môi trư ng cho t u bi n, ch t u bi n ho c cơ s óng m i, hoán c i, ph c h i, s a ch a t u bi n ph i g i gi y ngh cho t ch c ăng ki m. 2. Sau khi nh n h sơ h p l ngh ki m tra, t ch c ăng ki m ph i c ăng ki m viên th c hi n ki m tra theo th i gian và a i m ã th a thu n. N u k t qu ki m tra th a mãn các quy nh c a quy ph m, tiêu chuNn c a Vi t Nam và Công ư c qu c t , t ch c ăng ki m ph i c p h sơ ăng ki m theo quy nh cho t ch c, cá nhân ngh ki m tra theo th i h n sau ây k t khi k t thúc ki m tra: a) Ba ngày làm vi c i v i ki m tra l n u và nh kỳ;
 6. b) M t ngày làm vi c i v i ki m tra hàng năm, trên à, trung gian, b t thư ng và b sung. 3. Sau khi nh n h sơ h p l ngh ánh giá, t ch c ăng ki m ph i c ánh giá viên th c hi n ánh giá theo th i gian và a i m ã th a thu n. N u k t qu ánh giá th a mãn các quy nh c a B lu t qu c t v qu n lý an toàn, B lu t qu c t v an ninh t u bi n và c ng bi n, t i a m t ngày làm vi c k t khi k t thúc ánh giá, t ch c ăng ki m ph i c p h sơ ăng ki m theo quy nh cho t ch c, cá nhân ngh ánh giá. 4. Ch t u bi n có nhu c u t ch c ăng ki m nư c ngoài ki m tra, phân c p và c p gi y ch ng nh n k thu t v an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng cho t u bi n, ph i có gi y ngh theo m u quy nh t i Ph l c 1 ban hành kèm theo Quy nh này g i cho cơ quan có thNm quy n. Ch m nh t m t ngày làm vi c k t khi ch p nh n ngh , cơ quan có thNm quy n ph i g i văn b n u quy n theo m u quy nh Ph l c 2 ban hành kèm theo Quy nh này cho t ch c ăng ki m nư c ngoài và ch t u bi n th c hi n. 5. Khi có nhu c u ki m tra, ánh giá b t thư ng ho c b sung nh m duy trì kh năng an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng cho t u bi n, t ch c ăng ki m ph i thông báo n i dung ki m tra, ánh giá và th a thu n v i ch t u bi n v th i gian, a i m th c hi n. 6. Khi t u bi n không th a mãn các quy nh c a văn b n quy ph m pháp lu t, quy ph m, tiêu chuNn c a Vi t Nam và Công ư c qu c t d n n vi c ph i h c p t u, xóa c p t u ho c m t hi u l c c a gi y ch ng nh n, t ch c ăng ki m ph i thông báo b mg văn b n cho ch t u bi n và các cơ quan nhà nư c liên quan. i u 7. H sơ ăng ki m c p cho t u bi n 1. T u bi n không ho t ng tuy n qu c t th a mãn các quy nh c a văn b n quy ph m pháp lu t, quy ph m, tiêu chuNn c a Vi t Nam ư c c p h sơ ăng ki m, bao g m: a) Gi y ch ng nh n phân c p; b) Gi y ch ng nh n dung tích; c) Các gi y ch ng nh n v an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng; d) Gi y ch ng nh n kh năng i bi n; ) Các ph l c ính kèm gi y ch ng nh n, biên b n ki m tra h sơ tài li u liên quan. 2. T u bi n ho t ng tuy n qu c t , ngoài h sơ ăng ki m quy nh t i i m a, b, d và kho n 1 i u này, ư c c p gi y ch ng nh n v an toàn hàng h i, an ninh hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng theo quy nh c a Công ư c qu c t liên quan.
 7. 3. M u h sơ quy nh t i kho n 1 i u này do t ch c ăng ki m quy nh. M u h sơ quy nh t i kho n 2 i u này phù h p v i quy nh c a T ch c Hàng h i qu c t và T ch c Lao ng qu c t . i u 8. ăng ki m t u bi n c nh 1. N i dung ăng ki m t u bi n c nh bao g m: duy t thi t k , tài li u hư ng d n, o dung tích, ki m tra ch t lư ng, an toàn k thu t và phòng ng a ô nhi m môi trư ng trong quá trình óng m i, hoán c i, s a ch a, ph c h i, ki m tra trong quá trình t u ho t ng và c p h sơ ăng ki m. 2. Công tác ăng ki m t u bi n c nh ư c th c hi n theo quy nh t i kho n 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 i u 3; kho n 1, 2, 3 i u 4; i u 5 và kho n 1, 2, 5, 6 i u 6 c a Quy nh này. 3. T u bi n c nh th a mãn các quy nh c a văn b n quy ph m pháp lu t, quy ph m, tiêu chuNn c a Vi t Nam ư c c p h sơ ăng ki m, bao g m: a) S ki m tra k thu t t u ch y ven bi n; b) Gi y ch ng nh n kh năng i bi n; c) Biên b n ki m tra và h sơ tài li u liên quan. 3. M u h sơ quy nh t i kho n 3 i u này do t ch c ăng ki m. Chương 3 T CH C TH C HI N i u 9. T ch c ăng ki m t u bi n 1. C c ăng ki m Vi t Nam th c hi n ch c năng “T ch c ăng ki m Vi t Nam”, có trách nhi m t ch c h th ng ăng ki m th ng nh t trong ph m vi c nư c th c hi n công tác ăng ki m t u bi n theo Quy nh này, ư c thu phí và l phí theo quy nh và có trách nhi m báo cáo B trư ng B Giao thông V n t i nh kỳ 6 tháng, hàng năm. 2. C c trư ng C c ăng ki m Vi t Nam th c hi n vi c y quy n cho t ch c ăng ki m nư c ngoài ki m tra, phân c p và c p gi y ch ng nh n k thu t v an toàn hàng h i, phòng ng a ô nhi m môi trư ng cho t u bi n theo quy nh t i kho n 5 i u 4 và kho n 4 i u 6 c a Quy nh này. i u 10. Trách nhi m c a t ch c ăng ki m nư c ngoài ư c u quy n. 1. Th c hi n ki m tra, phân c p và c p gi y ch ng nh n k thu t v an toàn hàng h i và phòng ng a v an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng theo u quy n cho t u bi n úng quy nh c a pháp lu t Vi t Nam, Công ư c qu c t và ch u trách nhi m v k t qu ki m tra, phân c p và c p gi y ch ng nh n c a mình;
 8. 2. Th c hi n ch trao i thông tin, báo cáo theo th a thu n v i C c ăng ki m Vi t Nam; 3. Ch p hàng các quy nh khác c a pháp lu t Vi t Nam. i u 11. Trách nhi m c a ch t u bi n, cơ s thi t k , óng m i, hoán c i, ph c h i, s a ch a t u bi n và cơ s ch t o, s a ch a, b o dư ng trang thi t b l p t trên t u bi n 1. Ch t u bi n có trách nhi m th c hi n các quy nh v ăng ki m t u bi n nêu trong Quy nh này khi t u bi n ư c óng m i, nh p khNu, hoán c i, ph c h i, s a ch a và trong quá trình t u bi n ho t ng; m b o duy trì tình tr ng an toàn k thu t, an ninh t u bi n và phòng ng a ô nhi m môi trư ng c a t u bi n th a mãn các quy nh c a văn b n quy ph m pháp lu t, quy ph m, tiêu chuNn và Công ư c qu c t liên quan gi a hai kỳ ki m tra, ánh giá. 2. Cơ s thi t k , óng m i, hoán c i, ph c h i, s a ch a t u bi n, cơ s ch t o, s a ch a, b o dư ng trang thi t b l p t trên t u bi n ph i: a) Th c hi n các quy nh v h sơ thi t k và duy t h sơ thi t k ; b) Tuân theo tiêu chuNn ch t lư ng, an toàn k thu t và phòng ng a ô nhi m môi trư ng áp d ng i v i t u bi n và h sơ thi t k ư c duy t; c) Ch u s ki m tra, giám sát c a t ch c ăng ki m v ch t lư ng, an toàn k thu t và phòng ng a ô nhi m môi trư ng trong quá trình thi t k , óng m i, hoán c i, s a ch a, ph c h i t u bi n và trang thi t b l p t trên t u bi n. i u 12. Phí và l phí ăng ki m 1. Ch t u bi n, cơ s thi t k , óng m i, hoán c i, ph c h i, s a ch a t u bi n, cơ s ch t o, s a ch a, b o dư ng trang thi t b l p t trên tàu bi n có trách nhi m tr phí duy t thi t k , duy t tài li u hư ng d n, ki m tra, phân c p, ánh giá và l phí c p gi y ch ng nh n theo quy nh c a Vi t Nam khi t u bi n ch u s ki m tra, phân c p, ánh giá c a C c ăng ki m Vi t Nam. 2. Ch t u bi n, cơ s thi t k , óng m i, hoán c i, ph c h i, s a ch a t u bi n, cơ s ch t o, s a ch a, b o dư ng trang thi t b l p t trên t u bi n có trách nhi m tr phí duy t thi t k , duy t tài li u hư ng d n, ki m tra và phân c p theo quy nh c a t ch c ăng ki m nư c ngoài khi t u bi n ch u s ki m tra, phân c p c a t ch c ó./. B TRƯ NG ào ình Bình
 9. PH L C 1 M u Gi y ngh u quy n cho t ch c ăng ki m nư c ngoài th c hi n ki m tra và c p gi y ch ng nh n cho t u bi n Vi t Nam C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM NAM Independence – Freedom – Happiness c l p – T do - H nh phúc ----------------------- ----------------------- GI Y NGHN Y QUY N CHO T CH C ĂNG KI M NƯ C NGOÀI TH C HI N KI M TRA VÀ C P GI Y CH NG NH N CHO T U BI N VI T NAM APPLICATION FOR AUTHORIZING FOREIGN RECOGNIZED ORGANIZATION TO CARRY OUT SURVEY AND CERTIFICATION FOR VIETNAM SEA-GOING SHIP T ch c, cá nhân ngh (Applicant): ___________________________________________ a ch (Address):__________________________________________________________ i n tho i (Tel):_______________________ Fax:________________________________ S ngh (Ref. No. of Application):________ Ngày (Date):_________________________ Kính g i: C C ĂNG KI M VI T NAM To: VIETNAM REGISTER Căn c B lu t Hàng h i Vi t Nam năm 2005 và Quy t nh s xxxx/2005/Q - BGTVT ngày xx/10/2005 c a B trư ng GTGT ban hành Quy nh v ăng ki m t u bi n Vi t Nam, chúng tôi ngh C c ăng ki m Vi t Nam u quy n cho t ch c ăng ki m: Pursuant to the Vietnam Maritime Code 2005 and Decision No. xxxx/2005/Q - BGTVT dated xx October 2005 of Minister of Transport concerning promulgation of Regulation on registration of Vietnam sea-going ships, we would like to request Vietnam Register to authorize the recognized organization: Th c hi n vi c ki m tra và c p các gi y ch ng nh n v an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng ư c nêu dư i ây cho t u bi n: To carry out necessary surveys and issue the below listed maritime safety and environment protection certificates to the following ship:
 10. Tên t u (Ship’s Name):__________________ C ng ăng ký (Port to Registry):___________ S ăng ký (Registry Number):____________ S IMO (IMO Number):________________ Năm óng (Year of Build):_______________ Hô hi u (Call Sign):____________________ Nơi óng (Place of Build):________________ T ng dung tích (Gross Tonnage):__________ Ch t u (Owner):__________________________________________________________ Ngư i qu n lý/khai thác t u (Manager/Operator):__________________________________ Danh sách các gi y ch ng nh n ngh c p (ghi “X” vào ô thích h p) List of certificates requested to be issued (mark appropriate box with “X”) GCN c p t u GCN M n khô (Cert. Of Classification) (Load Line Cert.) GCN An toàn k t c u t u hàng GCN An toàn trang thi t b t u hàng (Cargo Ship Safety Construction (Cargo Ship Safety Equipment Cert.) Cert.) GCN An toàn vô tuy n i n t u hàng GCN An toàn t u khách (Cargo Ship Safety Radio Cert.) (Passenger Ship Safety Cert.) GCN An toàn t u cao t c GCN Ngăn ng a ô nhi m do d u (High Speed Craft Safety Cert.) (Oil Pollution Prevention Cert.) GCN Ngăn ng a ô nhi m do ch t GCN ch hóa ch t l ng c ch xô (Chemical Cert.) (Noxious Liquid Substance Pollution GCN thi t b nâng hàng Prevention Cert.) (Cargo Gear Certificate) GCN ch khí GCN khác (Gas Cert.) (Other) S ăng ký thi t b nâng hàng (Cargo Gear Register)
 11. T CH C, CÁ NHÂN NGHN (Ký tên óng d u) APPLICANT (Sign and Seal) PH L C 2 M u Văn b n u quy n cho t ch c ăng ki m nư c ngoài th c hi n ki m tra và c p gi y ch ng nh n cho t u bi n Vi t Nam B GIAO THÔNG V N T I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM MINISTRY OF TRANSPORT THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM C C ĂNG KI M VI T NAM c l p - T do - H nh phúc VIETNAM REGISTER Independence – Freedom – Happiness ----------------------- ----------------------- S :__________ a i m Ha Noi Ngày__________ Ref. No. Place Date VĂN B N Y QUY N CHO T CH C ĂNG KI M NƯ C NGOÀI TH C HI N KI M TRA VÀ C P GI Y CH NG NH N HO T U BI N VI T NAM AUTHORIZATION LETTER FOR FOREIGN RECOGNIZED ORGANIZATION TO CARRY OUT SURVEY AND CERTIFICATION FOR VIETNAM SEA-GOING SHIP C C TRƯ NG C C ĂNG KI M VI T NAM GENERAL DIRECTOR OF VIETNAM REGISTER Căn c vào B lu t Hàng h i Vi t Nam 2005, Quy t nh s xxxx/2005/Q -BGTVT ngày xx tháng 10 năm 2005 c a B trư ng B Giao thông V n t i ban hành Quy nh v ăng ki m t u bi n Vi t Nam, Pursuant to the Vietnam Maritime Code 2005, Decision No. xxxx/2005/Q -BGTVT dated xx October 2005 of Minister of Transport concerning promulgation of Regulation on registration of Vietnam sea-going ships, Xét ngh s :________________________ ngày________________________________ Having considered Application No.: dated c a:_________________________________________________________________ ____
 12. of: U QUY N:_____________________________________________________________ AUTHORIZES: Th c hi n vi c ki m tra và c p các gi y ch ng nh n v an toàn hàng h i và phòng ng a ô nhi m môi trư ng ư c nêu dư i ây cho tàu bi n: To carry out necessary survey and issue the below listed maritime safety and environment protection certificate to the following ship: Tên t u (Ship’s Name):__________________ C ng ăng ký (Port of Registry):___________ S ăng ký (Registry Number):____________ S IMO (IMO Number):________________ Hô hi u (Call Sign):_____________________ T ng dung tích (Gross Tonnage):__________ Ch t u (Owner):__________________________________________________________ Ngư i qu n lý/khai thác t u (Manager/Operator):__________________________________ TT Tên gi y ch ng nh n Quy ph m, tiêu chuNn, Công ư c áp d ng No. Name of Certificate Applicable rules, standards, conventions Vi c ki m tra và c p gi y ch ng nh n nói trên ph i ư c th c hi n theo úng các quy nh c a Quy t nh s xxxx/2005/Q -BGTVT ngày xx tháng 10 năm 2005 c a B trư ng GTGT và The above-mentioned survey and certificate shall be carried out in compliance with provisions of Decision No. xxxx/2005/Q -BGT dated xx October 2005 of Minister of Transport and Th a thu n ã ký gi a C C ĂNG KI M VI T NAM và ……… ngày……….
 13. The Agreement signed between VIETNAM REGISTER and on C C TRƯ NG C C ĂNG KI M VI T NAM GENERAL DIRECTOR OF VIETNAM REGISTER
Đồng bộ tài khoản