Quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
51
lượt xem
6
download

Quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 40/2006/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51/2008/QĐ-BGDĐT

  1. B GIÁO D C VÀ ÀO T O C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----- NAM c l p - T do - H nh phúc ------- S : 51/2008/Q -BGD T Hà N i, ngày 15 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH S A I, B SUNG M T S I U C A QUY CH ÁNH GIÁ, X P LO I H C SINH TRUNG H C CƠ S VÀ H C SINH TRUNG H C PH THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 40/2006/Q -BGD T NGÀY 05 THÁNG 10 NĂM 2006 C A B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O B TRƯ NG B GIÁO D C VÀ ÀO T O Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 32/2008/N -CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giáo d c và ào t o; Căn c Quy t nh s 07/2007/Q -BGD T ngày 02 tháng 4 năm 2007 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o ban hành i u l trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông và trư ng ph thông có nhi u c p h c; Theo ngh c a V trư ng V Giáo d c Trung h c, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy ch ánh giá, x p lo i h c sinh trung h c cơ s và h c sinh trung h c ph thông ban hành kèm theo Quy t nh s 40/2006/Q -BGD T ngày 05 tháng 10 năm 2006 c a B trư ng B Giáo d c và ào t o như sau: 1. Kho n 1 i u 6 ư c s a i như sau: "1. Hình th c ánh giá, các lo i i m trung bình, nh n xét k t qu h c t p: a) Ki m tra và cho i m các bài ki m tra; nh n xét k t qu h c t p: Giám c S Giáo d c và ào t o l a ch n quy t nh áp d ng m t trong hai hình th c ánh giá: b ng i m ho c b ng nh n xét k t qu h c t p i v i các môn h c Âm nh c, M thu t c p THCS, môn Th d c c p THCS và c p THPT; n u ánh giá b ng nh n xét k t qu h c t p thì v n x p thành 5 lo i như quy nh t i kho n 2 i u 5 Quy ch này. b) Tính i m trung bình môn h c và tính i m trung bình các môn h c; nh n xét k t qu h c t p sau m t h c kỳ, m t năm h c:
  2. - i v i các môn h c Âm nh c, M thu t c p THCS và Th d c c c p THCS và c p THPT, trong trư ng h p ánh giá b ng nh n xét k t qu h c t p thì v n x p lo i trung bình môn h c và x p thành 5 lo i như quy nh t i kho n 2 i u 5 Quy ch này; k t qu x p lo i trung bình môn h c ư c l y tham gia x p lo i h c l c m i h c kỳ và c năm h c; - Các môn h c còn l i ư c ánh giá b ng i m, tính i m trung bình môn h c và tham gia tính i m trung bình các môn h c sau m t h c kỳ, m t năm h c". 2. i u 9 ư c s a i như sau: " i u 9. H s i m môn h c khi tham gia tính i m trung bình các môn h c kỳ và c năm h c 1. i v i THCS: a) H s 2: môn Toán, môn Ng văn; b) H s 1: các môn còn l i, tr các môn ánh giá b ng nh n xét k t qu h c t p nói t i i u 6 Quy ch này. 2. i v i THPT: a) Ban Khoa h c t nhiên (KHTN): - H s 2: các môn Toán, V t lí, Hoá h c, Sinh h c; - H s 1: các môn còn l i, tr môn Th d c n u ánh giá b ng nh n xét k t qu h c t p nói t i i u 6 Quy ch này. b) Ban Khoa h c xã h i và Nhân văn (KHXH-NV): - H s 2: các môn Ng văn, L ch s , a lí, Ngo i ng th nh t; - H s 1: các môn còn l i, tr môn Th d c n u ánh giá b ng nh n xét k t qu h c t p nói t i i u 6 Quy ch này. c) Ban Cơ b n: - H s 2 tính theo quy nh dư i ây: N u h c 3 ho c 2 môn h c nâng cao (h c theo sách giáo khoa nâng cao ho c theo sách giáo khoa biên so n theo chương trình chuNn cùng v i ch t ch n nâng cao c a môn h c ó) thì tính cho c 3 ho c 2 môn h c nâng cao ó; N u ch h c 1 môn nâng cao là Toán ho c Ng văn thì tính thêm cho môn còn l i trong 2 môn Toán, Ng văn; n u h c 1 môn nâng cao mà môn ó không ph i là Toán ho c Ng văn thì tính thêm cho 1 trong 2 môn Toán, Ng văn; N u không h c môn nâng cao nào thì tính cho 2 môn Toán và Ng văn.
  3. - H s 1: các môn còn l i, tr môn Th d c n u ánh giá b ng nh n xét k t qu h c t p nói t i i u 6 Quy ch này. 3. i v i h c sinh THPT chuyên: a) H s 3: môn chuyên; b) H s 2: n u h c ban KHTN và ban KHXH-NV thì tính cho các môn h c nâng cao, tr môn chuyên; n u h c ban Cơ b n thì th c hi n theo quy nh t i i m c kho n 2 i u này, tr môn chuyên; c) H s 1: các môn còn l i, tr môn Th d c n u ánh giá b ng nh n xét k t qu h c t p nói t i i u 6 Quy ch này. 4. i v i h c sinh THPT k thu t, i m h s 2: các môn Toán, K thu t ngh ; i m h s 1: các môn còn l i, tr môn Th d c n u ánh giá b ng nh n xét k t qu h c t p nói t i i u 6 Quy ch này”. 3. i u 11 ư c s a i như sau: " i u 11. i m trung bình môn h c, x p lo i trung bình môn h c 1. i m trung bình môn c a h c kỳ, c năm h c i v i các môn h c ánh giá b ng i m: a) i m trung bình môn c a h c kỳ ( TBmhk) là trung bình c ng c a i m các bài KTtx, KT k và KThk v i các h s quy nh t i i u 7 c a Quy ch này: KTtx + 2 x KT k + 3 x KThk TBmhk = T ng các h s b) i m trung bình môn c a c năm ( TBmcn) là trung bình c ng c a TBmhkI v i TBmhkII, trong ó TBmhkII tính theo h s 2: TBmhkI + 2 x TBmhkII TBmcn = 3 2. X p lo i trung bình môn h c c a h c kỳ, c năm h c i v i các môn h c ánh giá b ng nh n xét: X p lo i trung bình môn h c c a h c kỳ, c a c năm h c là m c ánh giá chung k t qu c a c quá trình h c t p, m c ánh giá chung ư c xác nh t k t qu nh n xét các bài KTtx, KT k, KThk và xem xét m c ti n b t ư c v ki n th c, k năng, thái h c t p c a h c sinh trong c h c kỳ ho c c năm h c".
  4. 4. i u 13 ư c s a i như sau: " i u 13. Tiêu chu n x p lo i h c kỳ và x p lo i c năm 1. Lo i gi i, n u có các tiêu chuNn dư i ây: a) i m trung bình các môn h c t 8,0 tr lên, trong ó: i v i h c sinh THPT chuyên thì i m môn chuyên t 8,0 tr lên; i v i h c sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán, Ng văn t 8,0 tr lên; b) Không có môn h c nào i m trung bình dư i 6,5 ho c nh n xét dư i lo i K. 2. Lo i khá, n u có các tiêu chuNn dư i ây: a) i m trung bình các môn h c t 6,5 tr lên, trong ó: i v i h c sinh THPT chuyên thì i m môn chuyên t 6,5 tr lên; i v i h c sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán, Ng văn t 6,5 tr lên; b) Không có môn h c nào i m trung bình dư i 5,0 ho c nh n xét dư i lo i Tb. 3. Lo i trung bình, n u có các tiêu chuNn dư i ây: a) i m trung bình các môn h c t 5,0 tr lên, trong ó: i v i h c sinh THPT chuyên thì i m môn chuyên t 5,0 tr lên; i v i h c sinh THCS và THPT không chuyên thì có 1 trong 2 môn Toán, Ng văn t 5,0 tr lên; b) Không có môn h c nào i m trung bình dư i 3,5 ho c nh n xét lo i Y. 4. Lo i y u: i m trung bình các môn h c t 3,5 tr lên, không có môn h c nào i m trung bình dư i 2,0 ho c nh n xét lo i kém. 5. Lo i kém: các trư ng h p còn l i. 6. N u TBhk ho c TBcn t m c quy nh cho t ng lo i nói t i các kho n 1, 2, 3 i u này, nhưng do TB ho c nh n xét c a 1 môn h c th p hơn m c quy nh cho lo i ó cho nên h c l c b x p th p xu ng thì ư c i u ch nh như sau: a) N u TBhk ho c TBcn t m c lo i G nhưng do TB ho c nh n xét c a 1 môn h c ph i xu ng lo i Tb thì ư c i u ch nh x p lo i K; b) N u TBhk ho c TBcn t m c lo i G nhưng do TB ho c nh n xét c a 1 môn h c ph i xu ng lo i Y ho c kém thì ư c i u ch nh x p lo i Tb; c) N u TBhk ho c TBcn t m c lo i K nhưng do TB ho c nh n xét c a 1 môn h c ph i xu ng lo i Y thì ư c i u ch nh x p lo i Tb; d) N u TBhk ho c TBcn t m c lo i K nhưng do TB ho c nh n xét c a 1 môn h c ph i xu ng lo i kém thì ư c i u ch nh x p lo i Y;
  5. ) N u TBhk ho c TBcn t m c lo i Tb nhưng do TB ho c nh n xét c a 1 môn h c ph i xu ng lo i kém thì x p lo i kém, không i u ch nh x p lo i”. 5. i m c kho n 2 i u 14 ư c s a i như sau: "c) Sau khi ã ư c ki m tra l i m t s môn h c có i m trung bình dư i 5,0 ho c nh n xét lo i dư i trung bình x p lo i l i h c l c c năm nhưng v n không t lo i trung bình." 6. i u 15 ư c s a i như sau: " i u 15. Ki m tra l i các môn h c H c sinh x p lo i h nh ki m c năm h c t trung bình tr lên nhưng h c l c c năm h c x p lo i lo i y u, ư c ch n m t s trong các môn h c có i m trung bình c năm h c dư i 5,0 ho c nh n xét dư i trung bình ki m tra l i. i m ki m tra l i ho c nh n xét k t qu ki m tra l i ư c l y thay th cho i m trung bình c năm h c ho c nh n xét k t qu c năm h c c a môn h c ó tính l i i m trung bình các môn c năm h c và x p lo i l i v h c l c; n u t lo i trung bình thì ư c lên l p". i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các quy nh trư c ây trái v i Quy t nh này u b bãi b . i u 3. Chánh Văn phòng, V trư ng V Giáo d c Trung h c, Th trư ng các ơn v có liên quan c a B Giáo d c và ào t o, Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c trung ương, Giám c s giáo d c và ào t o, Hi u trư ng các trư ng trung h c cơ s , trư ng trung h c ph thông, trư ng ph thông có nhi u c p h c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Văn phòng Chính ph ; - Ban Tuyên giáo TƯ ng; - UB VHGDTNTNN c a Qu c h i; - B Tư pháp (C c KTVBQPPL); - Công báo; Nguy n Thi n Nhân - Website Chính ph ; - Website B GD T; - Như i u 3; - Lưu: VT, V GDTrH, V PC.
Đồng bộ tài khoản