Quyết định số 51-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
37
lượt xem
1
download

Quyết định số 51-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 51-HĐBT về sắp xếp lại sản xuất, cải tạo và xây dựng một số ngành công nghiệp thực phẩm do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 51-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 51-H BT Hà N i, ngày 22 tháng 3 năm 1984 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 51-H BT NGÀY 22-3-1984 V S P X P L I S N XU T, C I T O VÀ XÂY D NG M T S NGÀNH CÔNG NGHI P TH C PH M. Th c hi n Ngh quy t c a H i ngh Trung ương ng l n th V (khoá V) v phương hư ng, nhi m v k ho ch kinh t - xã h i năm 1984 và m c ph n u năm 1985, Ngh quy t c a B Chính tr s 14 ngày 13-9-1983 và Ngh quy t c a H i ng b trư ng s 127-H BT ngày 1-10-1983 v k ho ch t ch c th c hi n ngh quy t c a B Chính tr v tình hình và nhi m v c i t o xã h i ch nghĩa i v i công thương nghi p tư doanh, Thư ng v H i ng b trư ng, sau khi nghe ng chí B trư ng B Công nghi p th c phNm báo cáo các phương án v s p x p l i s n xu t, c i t o và xây d ng m t s ngành mía ư ng, d u th c v t, thu c lá, chè và rau, qu h p, quy t nh. I. V CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N N NĂM 1985 VÀ 1990 A. NGÀNH MÍA Ư NG 1. M c tiêu ph n u n năm 1985 ph i t t 40 n 50 v n t n ư ng m t, trong ó có 10 v n t n ư ng kính; năm 1990 t 80 v n n m t tri u t n ư ng m t, trong ó có 20 v n t n ư ng kính. B công nghi p th c phNm cùng B Nông nghi p, U ban K ho ch Nhà nư c và các t nh xây d ng quy ho ch và k ho ch phát tri n m nh s n xu t mía ư ng mi n Nam, m r ng s n xu t mi n B c n năm 1985, năm 1990. Cùng v i vi c xây d ng các vùng t p trung chuyên canh cung ng nguyên li u cho các nhà máy ư ng l n, c n chú tr ng phát tri n r ng rãi s n xu t mía trên a bàn huy n v i quy mô di n tích t 300 héc ta n 500 hécta áp ng t i ch nhu c u tiêu dùng c a nhân dân. C ng c và phát tri n s n xu t mía trong khu v c nông trư ng, ng th i r t coi tr ng phát tri n s n xu t mía trong khu v c h p tác xã t o ngu n cung ng nguyên li u ch y u cho các nhà máy ch bi n ư ng. Vi c m r ng di n tích mía ch y u ph i hư ng vào t i, bãi không ư c thu h p di n tích t tr ng lúa. Trư c m t, c n quy ho ch c th vùng s n xu t và thu mua mía cho các nhà máy ư ng hi n có và m t s nhà máy l n m i xây d ng s p ưa vào s n xu t nh m s d ng h t công su t thi t b .
  2. 2. B Công nghi p th c phNm cùng B Cơ khí và luy n kim và các t nh có l c lư ng cơ khí m nh t ch c s hi p tác và phân công ch t o các lo i thi t b ch bi n v i quy mô v a và nh trang b cho t nh, huy n và cơ s . C n ch t o ngay các lo i thi t b quy mô v a và nh trang b cho huy n s m thay th các lò ư ng th công c a tư nhân, tránh lãng phí l n v mía và không b o m tiêu chuNn v sinh th c phNm. Cơ s ch bi n quy mô t 300 n 500 t n mía/ngày tr nên ph i có dây chuy n thi t b luy n ư ng kính s d ng h p lý năng l c s n xu t, năng lư ng và b t v n chuy n ư ng thô n các nhà máy l n tinh luy n. G n li n v i s n xu t ư ng, các cơ s s n xu t có quy mô t 300 t n mía/ ngày tr lên c n có thi t b s d ng t ng h p các nguyên li u ph c a mía s n xu t c n, rư u các lo i, b t gi y ho c gi y. 3. Vi c xây d ng các nhà máy ư ng có công su t l n t 1000 t n mía/ngày tr lên ph i chú tr ng tính toán ng b các khâu quy ho ch vùng nguyên li u, giao thông v n t i, thu l i, i n l c, i ngũ cán b qu n lý. 4. V phân công, phân c p qu n lý s n xu t, xí nghi p có quy mô 1000 t n mía/ngày tr lên do B Công nghi p th c phNm qu n lý, xí nghi p có quy mô dư i 1000 t n mía/ngày tr xu ng do t nh qu n lý, và xí nghi p có quy mô 100 t n mía/ngày tr xu ng do huy n qu n lý. Ph i c bi t chú tr ng liên k t vi c s n xu t, thu mua nguyên li u v i ch bi n cơ s s n xu t. B Công nghi p th c phNm c n ph i h p ch t ch v i U ban nhân dân các a phương t ch c s n xu t, thu mua và qu n lý, nghiên c u chính sách c th nh m i u hoà h p lý các quan h kinh t trong vi c liên k t s n xu t nông nghi p v i công nghi p trong vi c phân công, phân c p qu n lý gi a trung ương và a phương, trình H i ng B trư ng quy t nh. 5. Các xí nghi p s n xu t ư ng qu c doanh, công tư h p doanh ph i giao n p Ny s n phNm cho Nhà nư c. i v i ư ng, m t s n xu t trong khu v c h p tác xã, ngành thương nghi p c n t ch c thu mua (theo h p ng kinh t hai chi u) và ưa v các nhà máy l n luy n ư ng kính. Vi c phân ph i ư ng cho tiêu dùng trong nư c do ngành n i thương m nhi m. Vi c xu t khNu ư ng do các t ch c ư c H i ng b trư ng phân công th c hi n, dư i s hư ng d n và qu n lý c a B Ngo i thương. 6. C n xây d ng k ho ch Ny m nh xu t khNu ư ng t o i u ki n tái s n xu t m r ng, phát tri n nhanh ngành mía ư ng và t cung m t ph n v t tư k thu t, nhiên li u. B. NGÀNH D U TH C V T VÀ TINH D U 1. M c tiêu ph n u n năm 1985 ph i t 3 v n t n d u, trong ó dành cho xu t khNu 1 v n t n. n năm 1990 t 6 v n t n d u, trong ó dành cho xu t khNu 3 v n t n. 2. B Công nghi p th c phNm cùng B Nông nghi p, U ban K ho ch Nhà nư c và các t nh xây d ng quy ho ch và k ho ch phát tri n ngành d u th c v t phía Nam,
  3. vùng Tây Nguyên, mi n Trung và mi n núi phía B c. Chú tr ng quy ho ch các vùng s n xu t t p trung chuyên canh cho m t s lo i cây có giá tr kinh t l n như trNu, d a, th u d u, c d u, l c, tương, i u... 3. Phát tri n s n xu t các cây có d u ch y u ph i d a vào khu v c kinh t t p th và gia ình nông dân; các nông trư ng qu c doanh s n xu t cây có d u có nhi m v ch y u t o gi ng có năng su t, ch t lư ng cao và hư ng d n k thu t cho h p tác xã và nhân dân tr ng tr t, chăm sóc, thu hái. 4. T i các vùng s n xu t nguyên li u, c n xây d ng cơ s s n xu t d u thô ho c cơm d a, ch bi n xơ d a. Vi c tinh luy n d a do các cơ s c a trung ương ph trách, b o m tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm. 5. Nghiên c u s n xu t các lo i tinh d u ph c v vi c ch bi n th c phNm và s n xu t các m t hàng m phNm (xà phòng thơm, nư c hoa, sáp môi...) 6. H p tác v i các nư c ã tr ng nhi u d a, c d u... có năng su t ch t lư ng cao nh m h c t p kinh nghi m và k thu t ng d ng vào s n xu t trong nư c. C. NGÀNH THU C LÁ 1. M c tiêu ph n u n năm 1985 t 1,4 t bao thu c lá, trong ó xu t khNu 1 t bao. Năm 1990 t t 4 n 5 t bao, trong ó xu t khNu t 3 n 4 t bao và t 1 n 2 v n t n thu c lá lá. 2. B Công nghi p th c phNm cùng B Nông nghi p, U ban K ho ch Nhà nư c và các t nh xây d ng quy ho ch và k ho ch phát tri n m nh ngành thu c lá. B Công nghi p th c phNm qu n lý th ng nh t vi c thu mua thu c lá các vùng t p trung chuyên canh. Chú tr ng hư ng d n các h p tác xã v k thu t s y thu c lá. Nhà nư c c n ph n u qu n lý hoàn toàn khâu gi ng, b lo i gi ng lai t p, ch t lư ng x u, năng su t kém. 3. C i t o và m r ng các nhà máy thu c lá hi n có, xây d ng m i m t s nhà máy thu c lá có công su t l n. Th c hi n Nhà nư c th ng nh t qu n lý s n xu t và kinh doanh thu c lá, c m tư nhân s n xu t, kinh doanh thu c lá ch bi n. Ngoài nh ng vùng do trung ương t ch c s n xu t và ch bi n theo quy ho ch k ho ch, a phương nào mu n t ch c ch bi n thu c lá thì ph i ư c Ch t ch H i ng b trư ng cho phép. 4. Nh p thi t b xây d ng nhà máy s n xu t gi y cu n thu c lá, gi y u l c ch ng trong vi c s n xu t thu c lá i u. Trư c m t, nghiên c u s n xu t gi y cu n thu c lá i u tiêu th trong nư c. B Công nghi p th c phNm cùng B Công nghi p nh nghiên c u s n xu t gi y làm bao bì. Ti n t i t gi i quy t thi t b sơ ch , ph tùng thay th và ph li u cho s n xu t thu c lá. 5. H p tác v i Bun-ga-ri, Cu-ba v k thu t tr ng và sơ ch thu c lá. H p tác kinh t - k thu t v i các nư c khác có thu c lá ch bi n phù h p v i th hi u c a ngư i tiêu dùng nư c ngoài (v khNu v và bao bì...). D. NGÀNH CHÈ
  4. 1. M c tiêu ph n u n năm 1985 t 3,5 v n t n chè khô, trong ó dành cho xu t khNu 1,8 v n t n. n năm 1990 t 7 v n t n chè khô, trong ó dành cho xu t khNu 4,5 v n t n. 2. B Công nghi p th c phNm cùng B Nông nghi p, U ban K ho ch Nhà nư c xây d ng quy ho ch và k ho ch phát tri n r ng rãi, tr ng chè c 3 mi n B c, Trung, Nam, hư ng ch y u phát tri n s n xu t chè là khu v c h p tác xã. C n ph n u có s n lư ng chè, bình quân u ngư i 2 kg/năm, áp ng nhu c u tiêu dùng c a nhân dân và t o m t hàng ch l c xu t khNu. H p tác v i Liên Xô xây d ng các vùng t p trung, chuyên canh k t h p v i cơ s ch bi n hi n i có s n phNm t ch t lư ng cao xu t khNu. 3. T ch c ch t o thi t b ch bi n chè v i quy mô s n xu t v a và nh trang b cho các a phương. 4. Vùng chè chuyên canh l n ph n nhi u t p trung mi n núi và trung du; nh ng nơi có i u ki n, c n phát tri n m nh thu i n quy mô v a nh gi i quy t khó khăn v năng lư ng ( i n). E. NGÀNH RAU QU CH BI N, H P VÀ ÔNG L NH 1. M c tiêu ph n u n năm 1985 ph i t 40.000 t n h p, ông l nh và các lo i rau qu ch bi n khác; n năm 1990 ph i t 66.000 t n. B Nông nghi p, B Công nghi p th c phNm, U ban K ho ch Nhà nư c, B Ngo i thương và các t nh xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n m nh các lo i rau, qu thích h p v i t ai, khí h u t ng vùng nh m b o m cung ng nguyên li u ch bi n và xu t tươi theo ch tiêu k ho ch Nhà nư c. t m c tiêu trên, c n khNn trương u tư c i t o gi ng, thâm canh tăng năng su t cây ăn qu các nông trư ng qu c doanh, và m r ng s n xu t theo quy ho ch nh hình i v i t ng nông trư ng. ng th i phát tri n m nh các lo i rau qu trong khu v c kinh t t p th và vư n cây ăn qu c a gia ình nông dân. Trư c m t, c n khNn trương tăng cư ng u tư thâm canh, m r ng di n tích, cung c p nguyên li u cho các nhà máy hi n có và ang xây d ng. 2. Có k ho ch tích c c th c hi n chương trình h p tác v i Liên Xô v rau, qu nh m nhanh chóng m r ng 4 nhà máy ch bi n rau qu , xây d ng xư ng cơ khí ngành rau qu h p, xư ng tráng véc-ni, xư ng các-tông bao bì, 4 xư ng s y rau qu và hai c m công - nông nghi p tr ng và ch bi n rau, qu v i di n tích 10.000 hécta, theo chương trình h p tác ã ký v i Liên Xô. 3. i v i nh ng vùng t p trung chuyên canh ư c quy ho ch cho các cơ s ch bi n rau qu , B Công nghi p th c phNm có trách nhi m t ch c liên k t s n xu t công - nông nghi p t cơ s và tr c ti p qu n lý t khâu u tư phát tri n cây tr ng, n s n phNm cu i cùng và tiêu th theo quy nh c a Nhà nư c. II - C I T O XÃ H I CH NGHĨA
  5. A - NGÀNH MÍA Ư NG 1. C i t o các lò ư ng tư nhân. T i các vùng s n xu t nguyên li u ã ư c quy ho ch, ph c v nhà máy ch bi n qu c doanh trung ương và a phương, các lò ư ng th công, n a cơ gi i c a tư nhân, ho c t h p ph i chuy n sang vùng khác, theo quy ho ch s p x p c a a phương. C n ti n hành c i t o xã h i ch nghĩa các lò ư ng tư nhân theo các hình th c sau ây: Cơ s s n xu t n a cơ gi i có công su t 10 t n mía/ngày tr lên ư c U ban nhân dân t nh ho c huy n mua l i ho c trưng mua trên cơ s tr giá thi t b , máy móc còn l i và t ch c thành xí nghi p qu c doanh ho c công tư h p doanh do t nh ho c huy n qu n lý. Các ch lò ư ng có kh năng k thu t, có kinh nghi m qu n lý, có thái ti p thu c i t o t t, ư c s d ng làm trong các cơ s qu c doanh ho c công tư h p doanh phát huy kh năng c a h . Các cơ s s n xu t mà thi t b ã quá cũ (giá tr s d ng còn l i dư i 30 - 40%) hi u su t thu h i ư ng m t quá th p, thì không cho ti p t c s n xu t. Vi c tr d n ti n mua thi t b , máy móc cho ch lò ư c th c th c hi n như sau: - i v i cơ s mua l i ho c trưng mua cơ s qu c doanh s d ng, thì tr ti n cho ch qua Ngân hàng Nhà nư c, Ngân hàng nhà nư c có trách nhi m qu n lý s ti n này theo chính sách c a Nhà nư c ã quy nh. - i v i xí nghi p công tư h p doanh thì áp d ng chính sách nh lãi (m c lãi hàng năm là 8% trên s v n c a ch lò ưa vào công tư h p doanh). - Các cơ s s n xu t n a cơ gi i ho c ép th công có công su t t 5 n 10 t n mía/ngày thì giao cho h p tác xã nông nghi p ho c t p oàn s n xu t nông nghi p qu n lý. ư ng thô ho c m t làm ra, ngoài ph n l i cho gia ình xã viên tiêu dùng v i m c h p lý, h p tác xã ho c t p oàn s n xu t bán s s n phNm còn l i cho công ty chuyên doanh ư ng m t ho c t ch c thương nghi p qu c doanh a phương. S n phNm bán ra ph i n p thu hàng hoá cho Nhà nư c. Căn c vào các nh m c kinh t k thu t v thu h i ư ng m t trên m t t n mía, công ty mía ư ng ho c công ty thương nghi p huy n bán d u ch y máy và v t tư c n thi t cho s n xu t theo giá c a Nhà nư c quy nh. Nơi nào chưa t ch c h p tác xã ho c t p oàn s n xu t nông nghi p và vùng mía không n m trong vùng quy ho ch cho các nhà máy ư ng qu c doanh thì U ban nhân dân huy n ng ra t ch c các lò ư ng c a tư nhân thành h p tác xã th công nghi p và cho ư c mua nguyên li u trong vùng mía quy nh. Toàn b s n phNm ph i bán cho Nhà nư c. - Các cơ s s n xu t ư ng c s n ( ư ng phèn, ư ng ph i), tuỳ tình hình c th c a a phương, có th thành l p h p tác xã th công nghi p ho c gia ình làm,
  6. n u xét th y t ch c vào h p tác chưa có l i. Cơ s ó ph i ăng ký kinh doanh, ăng ký tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm, giá c , n p thu , bán s n phNm cho công ty chuyên doanh mía ư ng ho c cho thương nghi p qu c doanh. Cơ quan qu n lý s n xu t a phương có nhi m v cung ng nguyên li u cho các cơ s ch bi n này. - Các c i k t tinh, ly tâm ư ng c a tư nhân cũng c n ư c s p x p l i h p lý và c i t o ng th i v i vi c c i t o các lò ư ng tư nhân. Tuỳ theo ch cơ s là tư s n hay ti u ch mà áp d ng các chính sách Nhà nư c ã quy nh, có s phân bi t rõ ràng, mua l i ho c trưng mua chuy n thành cơ s qu c doanh, công tư h p doanh, hay t ch c ti u ch l i thành h p tác xã làm gia công cho Nhà nư c. 2. C i t o nh ng ngư i buôn bán mía ư ng. Trên cơ s Ny m nh s n xu t phát tri n và t p trung s n phNm ư ng vào tay Nhà nư c, c n xoá b kinh doanh c a các ch v a ư ng, m t (tư s n thương nghi p), chuy n h sang s n xu t; có chính sách s d ng v n li ng, các phương ti n kinh doanh và nghi p v c a h . i v i ti u thương buôn bán ư ng, m t, c n t ch c, s p x p, l a ch n s d ng m t b ph n vào làm trong m ng lư i thương nghi p xã h i ch nghĩa, chuy n nh ng ngư i th a trong lĩnh v c lưu thông sang s n xu t, ch bi n. i v i lái mía, thì chuy n h sang s n xu t nông nghi p n u h có ru ng vư n, ho c chuy n sang s n xu t ti u, th công nghi p, ch bi n các m t hàng nông s n c a a phương. Có th l a ch n s d ng m t s ngư i ti n b và có nghi p v vào t ch c thu mua c a xí nghi p qu c doanh ho c công tư h p doanh, nhưng ph i qu n lý h m t cách ch t ch . Tăng cư ng qu n lý v n t i và v t tư ch y u c a ngành mía ư ng... không thNm l u ra ngoài tr thành món hàng u cơ, mua i bán l i trên th trư ng t do. B. NGÀNH D U TH C V T 1. C i t o các cơ s tư nhân ch bi n d u th c v t. i ôi v i vi c c ng c và phát tri n l c lư ng qu c doanh ch bi n d u, c n ti n hành c i t o xã h i ch nghĩa i v i các cơ s tư nhân ch bi n d u theo các hình th c và chính sách như sau: a. Các cơ s nh , công su t trên dư i 1 t n s n phNm/ngày ư c t ch c thành các h p tác xã ti u, th công nghi p, làm gia công cho Nhà nư c ho c ư c phép i thu mua nguyên li u nh ng vùng s n xu t phân tán v s n xu t và bán toàn b s n phNm cho Nhà nư c. b. Các cơ s có công su t trên dư i 2 t n s n phNm/ngày tr lên thì tuỳ theo i tư ng Nhà nư c mua l i ho c trưng mua t ch c thành qu c doanh ho c công tư h p doanh. Cơ s có công su t 500 t n s n phNm/năm do huy n, qu n qu n lý, cơ s trên 500 t n s n phNm/năm tr lên do t nh, thành ph qu n lý.
  7. c. nh ng vùng t p trung nhi u cơ s ép d u nh có th t ch c l i thành xí nghi p công tư h p doanh hay h p tác xã ngành ép d u và do cơ quan qu n lý s n xu t cây có d u a phương qu n lý. d. thành ph H Chí Minh các cơ s ép d u thi t b còn tương i t t, Nhà nư c c n căn c vào tình hình c th c a t ng cơ s chuy n thành qu c doanh ho c công tư h p doanh và có th b sung thêm thi t b nâng cao kh năng s n xu t và nâng cao hi u su t thu h i d u. Các cơ s ép d u lâu nay v n d a vào nguyên li u c a các a phương khác, thì tuỳ t ng i tư ng c th Nhà nư c mua l i ho c trưng mua thi t b và giao cho các a phương qu n lý theo quy ho ch, ngư i ch c a các cơ s y có th ư c s d ng vào vi c t ch c thu mua, cung ng nguyên li u ho c chuy n h vào các cơ s công nghi p khác. e. Các cơ s s n xu t xà phòng tư nhân cũng c n ư c t ch c thành các xí nghi p công tư h p doanh ho c qu c doanh. Không cho phép tư nhân và h p tác xã s n xu t xà phòng ánh răng và xà phòng thơm, b o m t t tiêu chuNn v sinh cho ngư i tiêu dùng. g. i v i các cơ s s n xu t các m t hàng m phNm truy n th ng ư c ti p t c s n xu t, ph i ăng ký kinh doanh, nh n h p ng gia công cho cơ quan kinh t c a Nhà nư c, ho c h p ng mua nguyên li u, bán s n phNm cho Nhà nư c. 2. C i t o nh ng ngư i buôn bán nguyên li u d u th c v t và d u ăn. a. V thu mua d a, cơm d a. T p trung vi c thu mua vào cơ quan chuyên doanh d a c a t nh, huy n; xoá b tình tr ng nhi u ngành; nhi u t ch c tranh nhau thu mua, Ny giá lên cao. nh ng nơi có s n lư ng d a l n, có th phân vùng cho liên hi p các xí nghi p d u th c v t tr c ti p t ch c thu mua nguyên li u theo phương th c h p ng kinh t hai chi u v i h p tác xã, t p oàn s n xu t và h nông dân cá th . b. i v i thương lái (tư s n) chuyên mua các nguyên li u ép d u thì không ư c ti p t c kinh doanh. C n s d ng v n, phương ti n kinh doanh và kh năng nghi p v c a h vào vi c thu mua cho Nhà nư c. i v i ti u thương, thì t ch c s p x p, s d ng h vào m ng lư i thu mua cho Nhà nư c (dư i hình th c u thác thu mua) hay chuy n sang các ngành, ngh s n xu t ho c d ch v . Thương nghi p xã h i ch nghĩa t ch c m ng lư i bán l d u ăn cho nhân dân và m t s nhu c u c n thi t như các nhà tu hành, nh ng ngư i có b nh không ăn ư c m ng v t. c. i v i nh ng ngư i buôn bán nh các lo i d u ăn, thương nghi p xã h i ch nghĩa s d ng m t s làm i lý bán l , chuy n s ngư i còn l i sang các ngành s n xu t ch bi n ho c d ch v ; C. NGÀNH THU C LÁ
  8. 1. Nhà nư c th ng nh t qu n lý s n xu t và thu mua toàn b thu c lá nguyên li u, k c trong và ngoài vùng quy ho ch. Các nông trư ng qu c doanh ư c giao nhi m v tr ng thu c lá có nghĩa v giao n p toàn b s n phNm cho các nhà máy trung ương (sau khi ã sơ ch ). Các h p tác xã và t p oàn s n xu t nông nghi p tr ng thu c lá ph i bán toàn b s n phNm cho Nhà nư c theo h p ng kinh t hai chi u và n p thu nông nghi p b ng hi n v t. Nh ng h nông dân tr ng thu c lá ư c phép l i m t ph n s n phNm tiêu dùng (m c l i do ch t ch U ban nhân dân t nh, thành ph quy nh, sau khi th ng nh t v i B Công nghi p th c phNm), ph n còn l i ph i bán toàn b cho Nhà nư c. 2. Vi c phân ph i thu c lá do thương nghi p qu c doanh m nhi m. Thu c lá bao là lo i s n phNm không d tr ư c lâu, các xí nghi p s n xu t thu c lá ư c phép giao th ng cho thương nghi p c p II theo ch tiêu k ho ch phân ph i c a B N i thương. Ngành thương nghi p c n ch n ch nh h th ng kinh doanh bán l thu c lá ph c v thu n ti n cho ngư i tiêu dùng. 3. Nghiêm c m m i cá nhân và t ch c buôn bán l u, thu c lá và ph li u gi y cu n, u l c, hương li u... s n xu t và kinh doanh thu c lá. 4. Vi c xu t khNu thu c lá ư c th ng nh t vào cơ quan chuyên doanh c a Nhà nư c. C m nh p khNu và buôn bán l u các lo i thu c lá c a nư c ngoài. III. TĂNG CƯ NG LÃNH O, CH OT CH C TH C HI N 1. Trên cơ s quy ho ch các vùng t p trung chuyên canh i v i m i cây công nghi p th c phNm và v n d ng t t phương châm thu c lá và nhân dân cùng làm, trung ương và a phương cùng làm B Công nghi p th c phNm c n nghiên c u, ki n ngh các chính sách v : - u tư ban u cho khai hoang, tr ng m i các vùng t p trung chuyên canh (v n, gi ng, lương th c, lao ng, phân bón, xăng d u, thu l i, giao thông, i n). - Thâm canh tăng năng su t, m r ng di n tích và thu mua s n phNm hàng năm theo ch trương, chính sách và k ho ch Nhà nư c (giá c , b o m hàng i lưu v lương th c, v t tư nông nghi p, hàng tiêu dùng thi t y u... thư ng cho a phương và ngư i tr ng cây công nghi p giao n p s n phNm vư t k ho ch...). Các hình th c t ch c liên k t và cơ ch gi i quy t các m i quan h kinh t gi a xí nghi p qu c doanh v i nông dân t p th . 2. V t ch c, c n thành l p các Liên hi p xí nghi p công - nông nghi p qu n lý t tr ng tr t n khâu ch bi n ra s n phNm cu i cùng và giao n p s n phNm theo ch tiêu k ho ch Nhà nư c. - Các liên hi p xí nghi p có kh i lư ng s n phNm xu t khNu l n c n t ch c các công ty xu t nh p khNu chuyên lo vi c s n xu t các m t hàng phù h p v i th hi u th trư ng th gi i, tham gia các h i ch tri n lãm qu c t gi i thi u m t hàng và ti p
  9. c n v i th trư ng và nghiên c u k thu t s n xu t tiên ti n, tìm ngu n nh p khNu nguyên li u, v t tư, thi t b chuyên dùng cho ngành s n xu t c a mình. - B có t ng công ty xu t nh p khNu bao g m các thành viên là công ty xu t nh p khNu c a các liên hi p xí nghi p, có trách nhi m qu n lý chung vi c xu t nh p khNu c a toàn ngành công nghi p th c phNm. - các t nh có s n lư ng l n v các cây công nghi p nói trên, có th t ch c ho c liên hi p xí nghi p ho c công ty chuyên doanh (mía, ư ng, d u th c v t, chè) tr c thu c U ban nhân dân t nh. - i sâu vào khoa h c - k thu t chuyên ngành, m i liên hi p xí nghi p l n c n t ch c m t s cơ s nghiên c u, thí nghi m v i nhi m v t o gi ng cây tr ng có năng su t, ch t lư ng cao, hư ng d n k thu t tr ng, chăm sóc, thu hái cho nông trư ng, h p tác xã, và c i ti n công ngh , thi t b , ch bi n t o ra nhi u m t hàng m i, có giá tr dinh dư ng và kinh t cao, nghiên c u các nguyên v t li u thay th hàng nh p khNu, v v... Ph n u m i ngành s n xu t t trang tr i ư c các nhu c u cơ b n cho s n xu t, và có ph n óng góp ngày càng cao vào ngân sách Nhà nư c. N u ph i nh p nguyên li u, v t tư thì ch y u là t o i u ki n v t ch t Ny m nh xu t khNu v i hi u qu l n hơn. - nâng cao hi u qu kinh t c a s n xu t và tăng cư ng qu n lý k thu t theo hư ng trên ây, c n s p x p l i m t s cơ s s n xu t t s n phNm nông nghi p, cung c p nguyên li u cho công nghi p th c phNm, và kinh doanh c a ngo i thương cho h p lý theo nguyên t c qu n lý chuyên ngành kinh t k thu t. 3. V t ch c ch o th c hi n. U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu có trách nhi m ch o toàn di n công tác c i t o và xây d ng các ngành công thương nghi p g n v i c i t o và phát tri n nông nghi p và công nghi p th c phNm a phương. Sau khi ti n hành i u tra cơ b n c n phân lo i các h tư s n, ti u ch , ti u thương, trên cơ s ó l p phương án c i t o c th i v i t ng lo i i tư ng trong t ng ngành. C n h t s c coi tr ng k t h p c i t o v i s p x p l i s n xu t, nh m phát tri n s n xu t, nâng cao hi u qu kinh t . T p trung l c lư ng ti n hành trư c các vùng có quy mô s n xu t l n và t p trung. C n ti n hành g n i v i t ng ngành. B Công nghi p th c phNm ch u trách nhi m xây d ng nh ng tiêu chuNn h p lý v phNm ch t s n phNm, nh m c kinh t k thu t và hư ng d n các a phương t ch c qu n lý s n xu t và kinh doanh. Các liên hi p xí nghi p, xí nghi p liên h p ư c phân công ph trách t ng khu v c có trách nhi m cùng v i a phương ti n hành i u tra cơ b n tình hình và xây d ng phương án ti n hành c i t o xã h i ch nghĩa i v i các cơ s tư nhân s n xu t kinh doanh mía ư ng, d u th c v t, thu c lá.
  10. Các B Công nghi p th c phNm, Cơ khí và luy n kim, N i thương, Ngo i thương, Nông nghi p, Lương th c, N i v , Tài chính, Ngân hàng nhà nư c, U ban K ho ch Nhà nư c, U ban V t giá Nhà nư c và U ban nhân dân các t nh và thành ph ch u trách nhi m thi hành quy t nh này. T H u ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản