Quyết định số 510/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
25
lượt xem
2
download

Quyết định số 510/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'quyết định số 510/2006/qđ-ubnd', văn bản luật, bất động sản phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 510/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 510/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 07 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHO CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC LEADERTEK TẠI KHU CÔNG NGHIỆP TIÊN SƠN CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật Ðất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Quyết định số 24/2004/QÐ-BTNMT ngày 01/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 23TT - TNMT ngày 28/3/2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Cơ khí chính xác Leadertek thuê lại đất của Công ty Ðầu tư phát triển hạ tầng theo hợp đồng số 15/CTHT- HÐKT ngày 12/8/2005, như sau: + Diện tích đất: 6.847,0m2 (Sáu nghìn, tám trăm bốn mươi bẩy m2 ). + Mục dích sử dụng: Xây dựng nhà máy sản xuất sản phẩm cơ khí chính xác. + Ðịa điểm: Tại Khu công nghiệp Tiên Sơn. + Thời hạn sử dụng: Ðến ngày 22/12/2049. Ðiều 2. Sau khi Công ty Cơ khí chính xác Leadertek nộp xong thuế trước bạ, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Công ty TNHH Cơ khí chính xác Leadertek; dồng thời chỉnh lý biến dộng về diện tích trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho Công ty Ðầu tư phát triển hạ tầng theo quy định. Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Từ Sơn, UBND xã Tưong Giang, Công ty Ðầu tư phát triển hạ tầng và Công ty TNHH Cơ khí chính xác Leadertek căn cứ Quyết định thi hành./.
  2. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản