intTypePromotion=1

Quyết định số 513/QĐ-UBND

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 513/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 513/QĐ-UBND

  1. CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------- --------------- Bạc Liêu, ngày 19 tháng 3 năm 2012 Số: 513/QĐ-UBND QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại một số nghị định của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại; Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 14/TTr-SCT ngày 02 tháng 3 năm 2012 và Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này là 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi giải quyết của Sở Công thương. Điều 2. Giao Sở Công Thương tổ chức thực hiện theo phạm vi, chức năng; thông báo 06 thủ tục hành chính bị bãi bỏ đến sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện. Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Công thương và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Lê Thanh Dũng
  2. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH BẠC LIÊU (Ban hành kèm theo Quyết định số 513/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu) DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ BÃI BỎ THUỘC PHẠM VI GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG Tên thủ tục hành chính TT Ghi chú Lĩnh vực: Thương mại Số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục hành chính: T-BLI- 137138-TT Chấp thuận đăng ký hoạt động nhượng quyền 01 thương mại trong nước Bãi bỏ theo Điều 3, Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ Số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục hành chính: T-BLI- 137150-TT Chấp thuận đăng ký lại hoạt động nhượng quyền 02 thương mại trong nước Bãi bỏ theo Điều 3, Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ Số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục hành chính: T-BLI- 137166-TT Thay đổi đăng ký hoạt động nhượng quyền 03 thương mại trong nước Bãi bỏ theo Điều 3, Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ Số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục hành chính: T-BLI- 137180-TT Cấp giấy chứng nhận đăng ký dấu nghiệp vụ 04 giám định thương mại Bãi bỏ theo Điều 4, Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ Số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục hành chính: T-BLI- 137204-TT Cấp giấy chứng nhận đăng ký lại dấu nghiệp vụ 05 giám định thương mại Bãi bỏ theo Điều 4, Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ Số, ký hiệu của hồ sơ thủ tục hành chính: T-BLI- 137225-TT Đăng ký bổ sung, sửa đổi dấu nghiệp vụ giám 06 định thương mại Bãi bỏ theo Điều 4, Nghị định số 120/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản