Quyết định số 514/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Truong Chi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 514/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 514/2006/QĐ-UBND về hỗ trợ xây dựng cơ sở giết mổ gia cầm do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 514/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 514/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 10 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH V/V HỖ TRỢ XÂY DỰNG CƠ SỞ GIẾT MỔ GIA CẦM CHỦ TỊCH UBND TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002; Căn cứ Quyết định số 1318/QÐ-TTg ngày 13.12.2005 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ giết mổ tập trung, chế biến sản phẩm gia cầm; Xét đề nghị của Liên Sở: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại tờ trình số 51/LN-TC-NN&PTNT ngày 31.3.2006, QUYẾT ÐỊNH : Ðiều 1. Hỗ trợ kinh phí từ nguồn phát triển công nghiệp dịch vụ đã bố trí trong dự toán Ngân sách tỉnh năm 2006: 2.511 triệu đồng (Hai tỷ, năm trăm mười một triệu đồng) cho Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh để xây dựng Nhà máy chế biến thịt gia súc gia cầm xuất khẩu; cụ thể như sau: 1. Kinh phí đền bù thiệt hại về đất: 1.387 triệu đồng. 2. Kinh phí đền bù tài sản trên đất: 409 triệu đồng. 3. Kinh phí đền bù hoa mầu: 304 triệu đồng. 4. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp khi thu hồi đất: 411 triệu đồng. Ðiều 2. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng phối hợp với đơn vị được hỗ trợ kinh phí quản lý việc sử dụng kinh phí dúng mục đích, theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nuớc Bắc Ninh và Giám đốc Công ty Cổ phần Nông sản Bắc Ninh căn cứ Quyết định thi hành./. CHỦ TỊCH
  2. Nguyễn Công Ngọ
Đồng bộ tài khoản