Quyết định số 517/2006/QĐ-TTg

Chia sẻ: Lưu Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
67
lượt xem
5
download

Quyết định số 517/2006/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 517/2006/QĐ-TTg về việc thành lập Ban thi đua – Khen thưởng thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 517/2006/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 517/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 05 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG THUỘC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 30/2003/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan thuộc Chính phủ; Căn cứ Nghị định số 122/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 10 năm 2005 của Chính phủ quy định tổ chức làm công tác thi đua, khen thưởng; Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Nội vụ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập Ban Thi đua - Khen thưởng thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam Điều 2. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và bộ máy tổ chức của Ban Thi đua - Khen thưởng. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Nội vụ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Phan Văn Khải
Đồng bộ tài khoản