Quyết định số 518/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
48
lượt xem
6
download

Quyết định số 518/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 518/QĐ-UBND về duyệt quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của huyện Nhà Bè do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 518/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p – T do – H nh phúc --------- S : 518/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 10 tháng 02 năm 2009 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A HUY N NHÀ BÈ Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân huy n Nhà Bè t i T trình s 33/TTr-UBND ngày 16 tháng 01 năm 2009 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 502/TTr-TNMT-KH ngày 19 tháng 01 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a huy n Nhà Bè v i các n i dung ch y u như sau: 1. N i dung phương án quy ho ch s d ng t n năm 2010: a) Di n tích và cơ c u các lo i t: ơn v : ha Th t Ch tiêu Mã Hi n tr ng năm Quy ho ch n Tăng (+), gi m (-) 2005 năm 2010 so v i hi n tr ng Di n tích Cơ Di n tích Cơ Di n T l (ha) c u (ha) c u tích (%) (%) (%) (ha) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(6)- (9)=(7)- (4) (5) T NG DI N TÍCH 10.055,59 100,0 10.055,59 100,0 - - T T NHIÊN A1 T NNP 5.179,59 51,51 3.379,56 33,61 - -17,90 NÔNG 1.800,03 NGHI P
 2. 1.1 ts n SXN 4.320,74 42,97 2.707,06 26,92 - -16,05 xu t 1.613,68 nông nghi p 1.1.1 t CHN 3.251,38 32,33 1.832,06 18,22 - -14,11 tr ng 1.419,32 cây hàng năm 1.1.1.1 t LUA 3.116,28 30,99 - - - -30,99 tr ng lúa 3.116,28 1.1.1.1.1 t LUC 3.116,28 30,99 - - - -30,99 chuyên 3.116,28 tr ng lúa nư c 1.1.1.1.2 t LUK - - - - - - tr ng lúa nư c còn l i 1.1.1.2 t HNC(a) 135,10 1,34 1.832,06 18,22 1.696,96 16,88 tr ng cây hàng năm còn l i 1.1.2 t CLN 1.069,35 10,63 874,99 8,70 -194,36 -1,93 tr ng cây lâu năm 1.2 t lâm LNP - - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS 846,35 8,42 660,00 6,56 -186,35 -1,85 tr ng th y s n 1.4 t làm LMU - - - - - - mu i 1.5 t NKH 12,50 0,12 12,50 0,12 - - nông nghi p khác 2 T PNN 4.833,82 48,07 6.636,57 66,00 1.802,75 17,93 PHI NÔNG NGHI P 2.1 t OTC 764,36 7,60 1.151,92 11,46 387,56 3,85
 3. 2.1.1 t t i ONT 620,33 6,17 963,36 9,58 343,04 3,41 nông thôn 2.1.2 t t i ODT 144,03 1,43 188,56 1,88 44,52 0,44 ô th 2.2 t CDG 1.594,05 15,85 2.970,06 29,54 1.376,01 13,68 chuyên dùng 2.2.1 t tr CTS 7,07 0,07 10,64 0,11 3,56 0,04 s cơ quan, CTSN A 2.2.2 t qu c CQA 94,91 0,94 127,59 1,27 32,68 0,33 phòng, an ninh 2.2.3 ts n CSK 1.203,53 11,97 1.539,11 15,31 335,58 3,34 xu t, kinh doanh phi NN 2.2.3.1 t khu SKK 713,59 7,10 756,96 7,53 43,37 0,43 công nghi p 2.2.3.2 t cơ SKC 489,94 4,87 782,15 7,78 292,21 2,91 s s n xu t, kinh doanh 2.2.3.3 t cho SKS - - - - - - ho t ng khoáng s n 2.2.3.4 ts n SKX - - - - - - xu t v t li u XD, g ms 2.2.4 t có CCC 288,54 2,87 1.292,72 12,86 1.004,18 9,99 m c ích công c ng 2.2.4.1 t giao DGT 223,86 2,23 684,78 6,81 460,92 4,58 thông
 4. 2.2.4.2 t th y DTL 3,27 0,03 3,07 0,03 -0,20 0,00 l i 2.2.4.3 t DNT 27,72 0,28 28,62 0,28 0,90 0,01 chuy n d n năng lư ng, TT 2.2.4.4 t cơ DVH 5,88 0,06 149,52 1,49 143,64 1,43 s văn hóa 2.2.4.5 t cơ DYT 1,66 0,02 2,12 0,02 0,46 0,00 s yt 2.2.4.6 t cơ DGD 23,50 0,23 86,39 0,86 62,89 0,63 s giáo d c- ào t o 2.2.4.7 t cơ DTT 1,41 0,01 244,99 2,44 243,58 2,42 s th d c - th thao 2.2.4.8 t ch DCH 1,24 0,01 1,29 0,01 0,05 0,00 2.2.4.9 t có di LDT - - - - - - tích, danh th ng A t bãi RAC 0,01 0,00 91,94 0,91 91,93 0,91 2.2.4.10 th i, x lý ch t th i 2.3 t tôn TTN 7,62 0,08 7,40 0,07 -0,22 0,00 giáo, tín ngư ng 2.4 t NTD 25,74 0,26 25,78 0,26 0,04 0,00 nghĩa trang, nghĩa a 2.5 t sông SMN 2.442,04 24,29 2.455,83 24,42 13,79 0,14 su i và m t nư c CD 2.6 t phi PNK - - 25,58 0,25 25,58 0,25 nông nghi p
 5. khác 3 T CSD 42,18 0,42 39,46 0,39 -2,72 -0,03 CHƯA S D NG 3.1 t b ng BCS 42,18 0,42 39,46 0,39 -2,72 -0,03 chưa s d ng b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t n năm 2010: ơn v tính: ha STT Lo i t Ký hi u DT. chuy n m c ích 2006 - 2010 1 t nông nghi p chuy n sang NNP/PNN 1.802,75 phi nông nghi p 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN/PNN 1.615,20 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN/PNN 1.298,79 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN/PNN 316,41 1.2 t nuôi tr ng th y s n NTS/PNN 187,55 2 Chuy n i cơ c u s d ng 118,15 t trong n i b t nông nghi p 2.1 t chuyên tr ng lúa nư c LUC/CLN 109,19 chuy n sang t tr ng cây lâu năm 2.2 t chuyên tr ng lúa nư c LUC/NTS 8,97 chuy n sang t NTTS 3 t phi nông nghi p không PN0(a)/PN1(a) 5,02 thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t có m c ích công c ng CC0(a)/PN1(a) 4,73 không thu ti n s d ng t 3.2 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/PN1(a) 0,29 4 t phi nông nghi p không PKT(a) 9,11 ph i t chuy n sang t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 8,00 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình CTS/OTC 0,04
 6. s nghi p 4.1.2 t s n xu t, kinh doanh phi CSK/OTC 1,70 nông nghi p 4.1.3 t có m c ích công c ng CCC/OTC 6,26 4.2 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 1,11 c) Di n tích t ph i thu h i n năm 2010: ơn v tính: ha Th t LO I T PH I THU H I Mã C th i kỳ 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 1.802,75 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN 1.615,20 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN 1.298,79 Trong ó: t tr ng lúa nư c LUC 1.286,99 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN 316,41 1.2 t lâm nghi p LNP - 1.3 t nuôi tr ng th y s n NTS 187,55 1.4 t làm mu i LMU - 1.5 t nông nghi p khác NKH - 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN 139,40 2.1 t OTC 115,30 2.1.1 t t i nông thôn ONT 112,32 2.1.2 t t i ô th ODT 2,98 2.2 t chuyên dùng CDG 18,94 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình CTS 0,41 SN 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA - 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi CSK 6,42 NN 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 12,12 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,22 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 4,93 2.5 t sông su i và m t nư c SMN - CD
 7. 2.6 t phi nông nghi p khác PNK - d) Di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng cho các m c ích n năm 2010: ơn v tính: ha Th t M C ÍCH S D NG Mã C th i kỳ 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4) 1 T NÔNG NGHI P NNP 2,72 1.1 t s n xu t nông nghi p SXN 2,72 1.1.1 t tr ng cây hàng năm CHN 2,72 - Trong ó: t tr ng lúa LUA 1,72 1.1.2 t tr ng cây lâu năm CLN - 2 T PHI NÔNG NGHI P NKN - 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i ư c xác nh theo B n quy ho ch s d ng t n năm 2010, t l 1/10.000 và Báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t 5 năm (2006-2010) huy n Nhà Bè - thành ph H Chí Minh do y ban nhân dân huy n Nhà Bè l p ngày 16 tháng 01 năm 2009. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t 5 năm (2006 - 2010) huy n Nhà Bè v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Th t Ch Mã Hi n Th c hi n K ho ch năm tiêu tr ng Năm Năm Năm Năm Năm năm 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) T NG DI N 10.055,59 10.055,59 10.055,59 10.055,59 10.055,59 10.055,59 TÍCH TT NHIÊN 1 T NNP 5.179,59 5.179,58 5.166,06 4.997,01 4.581,97 3.379,56 NÔNG NGHI P 1.2 ts n SXN 4.320,74 4.320,73 4.308,57 4.148,60 3.783,47 2.707,06 xu t
 8. nông nghi p 1.1.1 t CHN 3.251,38 3.232,96 3.146,75 3.027,29 2.727,71 1.832,06 tr ng cây hàng năm 1.1.1.1 t LUA 3.116,28 3.097,86 3.011,78 2.892,96 2.596,35 - tr ng lúa 1.1.1.2 t HNC(a) 135,10 135,10 134,98 134,34 131,36 1.832,06 tr ng cây hàng năm còn l i 1.1.2 t CLN 1.069,35 1.087,76 1.161,81 1.121,30 1.055,76 874,99 tr ng cây lâu năm 1.3 t nuôi NTS 846,35 846,35 845,00 835,91 786,00 660,00 tr ng th y s n 1.4 t NKH 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 12,50 nông nghi p khác 2 T PNN 4.833,82 4.833,83 4.847,37 5.016,73 5.433,16 6.636,57 PHI NÔNG NGHI P 2.1 t OTC 764,36 764,37 770,54 811,35 952,39 1.151,92 2.1.1 t t i ONT 620,33 620,34 626,15 662,21 783,28 963,36 nông thôn 2.1.2 t t i ODT 144,03 144,03 144,38 149,14 169,11 188,56 ô th 2.2 t CDG 1.594,05 1.594,05 1.601,54 1.726,10 1.992,47 2.970,06 chuyên dùng 2.2.1 t tr CTS 7,07 7,07 7,07 8,13 9,80 10,64 s cơ quan, CTSN 2.2.2 t qu c CQA 94,91 94,91 94,91 105,22 105,22 127,59 phòng,
 9. an ninh 2.2.3 ts n CSK 1.203,53 1.203,53 1.203,96 1.235,96 1.256,15 1.539,11 xu t, kinh doanh phi NN 2.2.3.1 t khu SKK 713,59 713,59 713,59 732,94 732,94 756,96 công nghi p 2.2.3.2 t cơ SKC 489,94 489,94 490,37 503,02 523,20 782,15 s s n xu t, kinh doanh 2.2.3.3 ts n SKX - - - - - - xu t VLXD, g ms 2.2.4 t có CCC 288,54 288,54 295,61 376,80 621,31 1.292,72 m c ích công c ng 2.2.4.1 t giao DGT 223,86 223,86 225,90 285,96 413,37 684,78 thông 2.2.4.2 t th y DTL 3,27 3,27 3,07 3,07 3,07 3,07 l i 2.2.4.3 t DNT 27,72 27,72 28,04 28,04 28,04 28,62 chuy n d n năng lư ng, TT 2.2.4.4 t cơ DVH 5,88 5,88 5,55 6,44 34,59 149,52 s văn hóa 2.2.4.5 t cơ DYT 1,66 1,66 1,66 1,66 1,66 2,12 s yt 2.2.4.6 t cơ DGD 23,50 23,50 28,73 48,96 69,73 86,39 s giáo d c- ào t o 2.2.4.7 t cơ DTT 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 244,99 s th d c - th
 10. thao 2.2.4.8 t ch DCH 1,24 1,24 1,24 1,24 1,24 1,29 2.2.4.9 t bãi RAC 0,01 0,01 0,01 0,01 68,20 91,94 th i, x lý ch t th i 2.3 t tôn TTN 7,62 7,62 7,62 7,59 7,45 7,40 giáo, tín ngư ng 2.4 t NTD 25,74 25,74 25,63 25,05 29,05 25,78 nghĩa trang, nghĩa a 2.5 t sông SMN 2.442,04 2.442,04 2.442,04 2.446,64 2.451,80 2.455,83 su i và MNCD 2.6 t phi PNK - - - - - 25,58 nông nghi p khác 3 T CSD 42,18 42,18 42,15 41,85 40,46 39,46 CHƯA S D NG 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Th Ch Mã Giai Phân theo t ng năm t tiêu o n Năm Năm Năm Năm Năm 2006- 2006 2007 2008 2009 2010 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t NNP/PNN 1.802,75 0,01 13,54 169,36 416,43 1.203,41 nông nghi p chuy n sang phi nông nghi p 1.1 ts n SXN/PNN 1.615,20 0,01 13,33 155,01 366,35 1.080,50 xu t
 11. nông nghi p 1.1.1 t CHN/PNN 1.298,79 7,41 114,50 300,66 876,23 tr ng cây hàng năm 1.1.2 t CLN/PNN 316,41 0,01 5,92 40,51 65,69 204,28 tr ng cây lâu năm 1.2 t LNP/PNN lâm nghi p 1.3 t NTS/PNN 187,55 0,21 14,35 50,08 122,91 nuôi tr ng th y s n 2 Chuy n 118,15 18,42 78,73 5,26 0,32 15,42 i cơ c us d ng t trong n ib t nông nghi p 2.1 t LUC/CLN 109,19 18,42 78,58 0,15 12,03 chuyên tr ng lúa nư c chuy n sang t tr ng cây lâu năm 2.2 t LUC/NTS 8,97 0,15 5,26 0,17 3,39 chuyên tr ng lúa nư c chuy n
 12. sang t NTTS 3 t phi PN0(a)/PN1(a) 5,02 0,20 0,03 0,01 4,78 nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t 3.1 t có CC0(a)/PN1(a) 4,73 0,20 0,02 4,51 m c ích công c ng không thu ti n s d ng t 3.2 t NTD/PN1(a) 0,29 0,02 0,01 0,27 nghĩa trang, nghĩa a 4 t phi PKT(a)/OTC 9,11 0,43 0,34 4,20 4,15 nông nghi p không ph i t chuy n sang t
 13. 4.1 t CDG/OTC 8,00 0,43 0,13 4,06 3,38 chuyên dùng 4.1.1 t tr CTS/OTC 0,04 0,04 s cơ quan, công trình SN 4.1.3 ts n CSK/OTC 1,70 0,43 1,27 xu t, kinh doanh phi NN 4.1.4 t có CCC/OTC 6,26 0,13 2,79 3,33 m c ích công c ng 4.3 t NTD/OTC 1,11 0,20 0,14 0,77 nghĩa trang, nghĩa a 3. K ho ch thu h i t trong kỳ quy ho ch: ơn v tính: ha Th LO I T Mã C th i Giai o n t PH I THU kỳ 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- H I 2006- 2006 2007 2008 2009 2010 2010 (1) (2) (3) (4) (6) (7) (8) (9) (10) 1 T NNP 1.802,75 0,01 13,54 169,36 416,43 1.203,41 NÔNG NGHI P 1.1 t s n xu t SXN 1.615,20 0,01 13,33 155,01 366,35 1.080,50 nông nghi p 1.1.1 t tr ng CHN 1.298,79 - 7,41 114,50 300,66 876,23 cây hàng năm Trong ó: LUC 1.286,99 - 7,41 113,86 297,68 868,04 t tr ng lúa nư c
 14. 1.1.2 t tr ng CLN 316,41 0,01 5,92 40,51 65,69 204,28 cây lâu năm 1.2 t lâm LNP - - - - - - nghi p 1.3 t nuôi NTS 187,55 - 0,21 14,35 50,08 122,91 tr ng th y s n 1.4 t làm LMU - - - - - - mu i 1.5 t nông NKH - - - - - - nghi p khác 2 T PHI NKN 139,40 - 1,00 13,53 29,82 95,05 NÔNG NGHI P 2.1 t OTC 115,30 - 0,26 11,23 21,81 82,00 2.1.1 t t i ONT 112,32 - 0,26 9,53 21,81 80,72 nông thôn 2.1.2 t t i ô ODT 2,98 - - 1,70 - 1,28 th 2.2 t chuyên CDG 18,94 - 0,63 1,68 6,90 9,73 dùng 2.2.1 t tr s CTS 0,41 - - 0,01 0,08 0,32 cơ quan, công trình SN 2.2.2 t qu c CQA - - - - - - phòng, an ninh 2.2.3 ts n CSK 6,42 - 0,43 1,40 4,01 0,58 xu t, kinh doanh phi NN 2.2.4 t có m c CCC 12,12 - 0,20 0,27 2,81 8,84 ích công c ng 2.3 t tôn TTN 0,22 - - 0,03 0,14 0,05 giáo, tín ngư ng 2.4 t nghĩa NTD 4,93 - 0,11 0,58 0,97 3,27 trang, nghĩa a
 15. 4. K ho ch ưa t chưa s d ng vào s d ng: ơn v tính: ha Th M C ÍCH Mã C Giai o n t S D NG th i 2005- 2006- 2007- 2008- 2009- kỳ 2006 2007 2008 2009 2010 2006- 2010 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 1 t nông NNP 2,72 - 0,03 0,30 1,39 1,00 nghi p 1.1 t s n xu t SXN 2,72 - 0,03 0,30 1,39 1,00 nông nghi p 1.1.1 t tr ng cây CHN 2,72 - 0,03 0,30 1,39 1,00 hàng năm - Trong ó: t LUA 1,72 - 0,03 0,30 1,39 - tr ng lúa 1.1.2 t tr ng cây CLN - - - - - - lâu năm 2 t phi nông NKN - - - - - - nghi p i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân huy n Nhà Bè có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân huy n Nhà Bè ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C
 16. Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản