Quyết định số 52/2000/QĐ-UB-CNN về việc thành lập Hội đồng xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để sửa đổi điều 02 của Quyết định số 1015/1999/QĐ-UB-KT ngày 22/02/1999 về thành lập Hội đồng xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
59
lượt xem
6
download

Quyết định số 52/2000/QĐ-UB-CNN về việc thành lập Hội đồng xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để sửa đổi điều 02 của Quyết định số 1015/1999/QĐ-UB-KT ngày 22/02/1999 về thành lập Hội đồng xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2000/QĐ-UB-CNN về việc thành lập Hội đồng xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để sửa đổi điều 02 của Quyết định số 1015/1999/QĐ-UB-KT ngày 22/02/1999 về thành lập Hội đồng xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2000/QĐ-UB-CNN về việc thành lập Hội đồng xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, để sửa đổi điều 02 của Quyết định số 1015/1999/QĐ-UB-KT ngày 22/02/1999 về thành lập Hội đồng xử lý tranh chấp và vi phạm cung ứng sử dụng điện thành phố

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 52/2000/Q -UB-CNN TP.H Chí Minh, ngày 22 tháng 09 năm 2000 QUY T Đ NH C A UBND THÀNH PH V VI C S A Đ I ĐI U 02 C A QUY T Đ NH S 1015/1999/QĐ-UB-KT NGÀY 22/02/1999 V THÀNH L P H I Đ NG X LÝ TRANH CH P VÀ VI PH M CUNG NG S D NG ĐI N THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21/6/1994 ; Căn c Quy t nh s 852/TTg ngày 18/12/1995 c a Th tư ng Chính ph ; Thông tư s 01/TT-TCCB ngày 06/02/1996 c a B Công nghi p và Thông tư s 18/TT-LB ngày 29/6/1996 c a Liên B Công nghi p và Ban T ch c Chính ph ; Căn c Quy t nh s 402/Q -TCCB ngày 14/3/1997 c a B Công nghi p ban hành quy nh v t ch c và ho t ng c a h th ng giám sát i n năng ; công văn s 65/KTAT ngày 24/5/1997 c a C c KTGSKTATCN- B Công nghi p v vi c thi hành Quy t nh s 402 c a B trư ng B Công nghi p ; Quy t nh s 1015/Q -UB-KT ngày 22/02/1999 c a y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a Giám c S Công nghi p thành ph (công văn s 423/CN2 ngày 9/6/2000), Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph (công văn s 2285/TCVG- QLCS ngày 20/7/2000) ; QUY T NNH i u 1.- Nay s a i i u 02 trong Quy t nh s 1015/Q -UB-KT ngày 22/02/1999 c a y ban nhân dân thành ph v vi c ban hành Quy t nh thành l p H i ng x lý tranh ch p và cung ng s d ng i n thành ph và các i u liên quan trong Qui ch ho t ng c a H i ng và Qui nh t m th i phân công phân nhi m ban hành kèm theo Quy t nh s 1015/Q -UB-KT, như sau : “H i ng là t ch c x lý các tranh ch p và vi ph m v cung ng và s d ng i n, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c. Kinh phí ho t ng c a H i ng ư c s d ng t ti n thu ph t các hành vi vi ph m cung ng và s d ng i n theo quy nh t i Thông tư s 52/TC-TSTC ngày 12/9/1996 c a B Tài chính hư ng d n vi c thu và s d ng ti n ph t i v i hành vi vi ph m hành chính. S Tài chánh-V t giá thành ph có trách nhi m hư ng d n chi ti t vi c th c hi n các quy nh c a Thông tư s 52/TC-TSTC c a B Tài chính i v i các ơn v liên quan”. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký.
  2. i u 3.- Chánh Văn phòng y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c chính quy n thành ph , Giám c S Công nghi p thành ph , Giám c S Tài chánh-V t giá thành ph , Kho b c Nhà nư c thành ph , Giám c Công ty i n l c thành ph và các thành viên c a H i ng có trách nhi m thi hành quy t nh này.- Nơi nh n : TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH - Như i u 3 - B Công nghi p ( b/c) KT. CH TNCH - TTUB : CT, PCT/TT, CN PHÓ CH TNCH - Công an TP (PC.13) - UBND Qu n-Huy n - VPUB : PVP/KT, T CN, TM, NC - Lưu. Tr n Ng c Côn

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản