Quyết định số 52/2004/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
48
lượt xem
2
download

Quyết định số 52/2004/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2004/QĐ-BTC về việc sửa đổi mức thu phí qua cầu Yên Lệnh, quốc lộ 38 do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2004/QĐ-BTC

  1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 52/2004/Q -BTC Hà N i, ngày 15 tháng 06 năm 2004 QUY T NNH V VI C S A I M C THU PHÍ QUA C U YÊN L NH, QU C L 38 B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 57/2002/N -CP ngày 03/6/2002 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành Pháp l nh phí và l phí; Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05/11/2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 77/2003/N -CP ngày 01/7/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài chính; Căn c Thông tư s 109/2002/TT-BTC ngày 06/12/2002 c a B Tài chính quy nh ch thu, n p và qu n lý s d ng phí s d ng ư ng b ; Theo ngh c a B Giao thông v n t i (t i công văn s 2540/GTVT-TC ngày 25/5/2004) và theo ngh c a V trư ng V Chính sách Thu , QUY T NNH: i u 1. S a i m c thu phí qua c u Yên L nh, qu c l 38 quy nh t i Bi u m c thu ban hành kèm theo Quy t nh s 46/2004/Q -BTC ngày 13/5/2004 c a B trư ng B Tài chính, như sau: 1. T i i m 2 b dòng “xe ô tô dư i 7 gh ng i”; 2. i m 3 ư c s a l i thành “Xe ô tô dư i 12 gh ng i, xe t i có t i tr ng dư i 2 t n và các lo i buýt v n t i khách công c ng”. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. T ch c, cá nhân thu c i tư ng ph i n p phí, ơn v ư c B Giao thông v n t i giao nhi m v t ch c thu phí qua c u Yên L nh, qu c l 38 và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. Nơi nh n: KT. B TRƯ NG B TÀI CHÍNH - Các b , cơ quan ngang b , cơ quan thu c Chính ph , TH TRƯ NG - U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, - C c Thu , S Tài chính, Kho b c nhà nư c t nh Hưng Yên, Hà Nam, - Công báo, - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp),
  2. - TCT, V HCSN, V Pháp ch , - Lưu: VP, CST (CST3). Trương Chí Trung
Đồng bộ tài khoản