Quyết định số 52/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
64
lượt xem
8
download

Quyết định số 52/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 52/2006/QĐ-BGTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 211 – 06 “Áo đường mềm – Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế” do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 52/2006/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 52/2006/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 28 tháng 12 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH 22 TCN 211 – 06“ÁO ĐƯ NG M M – CÁC YÊU C U VÀ CH D N THI T K ” B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Lu t Giao thông đư ng b ngày 29 tháng 06 năm 2001; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c-Công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n ngành 22 TCN 211 - 06 “Áo đư ng m m - Các yêu c u và ch d n thi t k ”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo và thay th Quy t đ nh s 1293/KHKT ngày 29 tháng 6 năm 1993 c a B Giao thông v n t i ban hành Tiêu chu n ngành 22 TCN 211 - 93 “Quy trình thi t k áo đư ng m m”. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng V Khoa h c - Công ngh , C c trư ng C c đư ng b Vi t Nam, Giám đ c S Giao thông v n t i, S Giao thông công chính và Th trư ng các cơ quan, t ch c và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Như Đi u 3; - Các V , C c thu c B ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, KHCN. Tr n Doãn Th
Đồng bộ tài khoản