Quyết định số 5292/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
35
lượt xem
2
download

Quyết định số 5292/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 5292/QĐ-UBND về việc duyệt quy hoạch sử dụng đất chi tiết đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của phường 6, quận 6 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 5292/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ NAM MINH c l p - T do - H nh phúc ------- --------- S : 5292/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 06 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V DUY T QUY HO CH S D NG T CHI TI T N NĂM 2010 VÀ K HO CH S D NG T 5 NĂM (2006 - 2010) C A PHƯ NG 6, QU N 6 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t t ai ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 181/2004/N -CP ngày 29 tháng 10 năm 2004 c a Chính ph v thi hành Lu t t ai; Xét ngh c a y ban nhân dân qu n 6 t i T trình s 2793/TTr-UBND-TNMT ngày 13 tháng 10 năm 2008 và ngh c a Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 9048/TTr-TNMT-KH ngày 05 tháng 11 năm 2008, QUY T NNH: i u 1. Duy t quy ho ch s d ng t n năm 2010 c a phư ng 6, qu n 6 v i các n i dung ch y u như sau: 1. Các ch tiêu quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010: a) Di n tích, cơ c u các lo i t: ơn v tính: ha Hi n tr ng Quy ho ch năm 2005 n năm 2010 Th t Ch tiêu Mã Di n tích Cơ c u Di n tích Cơ c u (ha) (%) (ha) (%) 1 2 3 4 5 6 7 T NG DI N TÍCH TT 31,37 100,00 31,37 100,00 NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 31,37 100,00 31,37 100,00 2.1 t OTC 16,99 54,16 17,60 56,10 2.1.1 t t i nông thôn ONT
  2. 2.1.2 t t i ô th ODT 16,99 100,00 17,60 100,00 2.2 t chuyên dùng CDG 13,62 43,42 13,01 41,48 t tr s cơ quan, công trình 2.2.1 CTS 0,20 1,47 0,24 1,87 s nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,02 0,15 0,03 0,22 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 4,01 29,44 3,30 25,35 nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 4,01 100,00 3,30 100,00 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n SKS t s n xu t v t li u xây d ng, 2.2.3.4 SKX g ms 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 9,39 68,94 9,44 72,55 2.2.4.1 t giao thông DGT 7,74 82,43 7,74 81,99 2.2.4.2 t th y l i DTL t chuy n d n năng lư ng, 2.2.4.3 DNT truy n thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,02 0,21 0,06 0,62 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,01 0,11 0,02 0,22 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o DGD 1,41 15,02 1,41 14,94 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 t ch DCH 0,21 2,24 0,21 2,22 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i RAC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,76 2,42 0,76 2,42 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK b) Di n tích chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Giai o n Th t Ch tiêu Mã 2006 - 2010 (1) (2) (3) (4)
  3. 1 t nông nghi p chuy n sang phi nông nghi p NNP/PNN Chuy n i cơ c u s d ng t trong n i b t 2 nông nghi p t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t 3 chuy n sang t phi nông nghi p có thu ti n s PN0(a)/PN1(a) d ng t không ph i t t phi nông nghi p không ph i t chuy n sang 4 PKT(a)/OTC 0,66 t 4.1 t chuyên dùng CDG/OTC 0,66 4.1.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS/OTC 4.1.2 t qu c phòng, an ninh CQA/OTC 4.1.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK/OTC 0,66 4.1.4 t có m c ích công c ng CCC/OTC 4.2 t tôn giáo, tín ngư ng TTN/OTC 4.3 t nghĩa trang, nghĩa a NTD/OTC 4.4 t sông su i và m t nư c CD SMN/OTC 4.5 t phi nông nghi p khác PNK/OTC c) Di n tích t ph i thu h i: ơn v tính: ha Th Giai o n Lo i t ph i thu h i Mã t 2006 - 2010 1 2 3 4 2 t phi nông nghi p PNN 0,80 2.1 t OTC 0,05 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 0,05 2.2 t chuyên dùng CDG 0,75 2.2.1 t tr s cơ quan, công trình s nghi p CTS 0,02 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 2.2.3 t s n xu t, kinh doanh phi nông nghi p CSK 0,71 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 0,02 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD
  4. 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. V trí, di n tích các khu v c t ph i chuy n m c ích s d ng, các khu v c t ph i thu h i và di n tích t chưa s d ng ưa vào s d ng ư c xác nh theo b n quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010 (t l 1/1.000) do y ban nhân dân qu n 6 l p ngày 13 tháng 10 năm 2008 và báo cáo thuy t minh t ng h p quy ho ch s d ng t chi ti t n năm 2010, nh hư ng n năm 2020 và k ho ch s d ng t chi ti t 5 năm (2006 - 2010) c a phư ng 6, qu n 6, thành ph H Chí Minh do y ban nhân dân qu n 6 l p ngày 13 tháng 10 năm 2008. i u 2. Duy t k ho ch s d ng t chi ti t 05 năm (2006 - 2010) c a phư ng 6, qu n 6 v i các ch tiêu ch y u sau: 1. Phân b di n tích các lo i t trong kỳ k ho ch: ơn v tính: ha Phân theo k ho ch t ng năm Th t Ch tiêu Mã Năm Năm Năm Năm Năm 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 T NG DI N TÍCH TT 31,37 31,37 31,37 31,37 31,37 NHIÊN 2 t phi nông nghi p PNN 31,37 31,37 31,37 31,37 31,37 2.1 t OTC 16,99 16,94 17,42 17,42 17,60 2.1.1 t t i nông thôn ONT 2.1.2 t t i ô th ODT 16,99 16,94 17,42 17,42 17,60 2.2 t chuyên dùng CDG 13,62 13,67 13,19 13,19 13,01 t tr s cơ quan, công trình s 2.2.1 CTS 0,20 0,25 0,24 0,24 0,24 nghi p 2.2.2 t qu c phòng, an ninh CQA 0,02 0,03 0,03 0,03 0,03 t s n xu t, kinh doanh phi 2.2.3 CSK 4,01 3,96 3,48 3,48 3,30 nông nghi p 2.2.3.1 t khu công nghi p SKK 2.2.3.2 t cơ s s n xu t, kinh doanh SKC 4,01 3,96 3,48 3,48 3,30 2.2.3.3 t cho ho t ng khoáng s n SKS t s n xu t v t li u xây d ng, 2.2.3.4 SKX g ms 2.2.4 t có m c ích công c ng CCC 9,39 9,43 9,44 9,44 9,44
  5. 2.2.4.1 t giao thông DGT 7,74 7,74 7,74 7,74 7,74 2.2.4.2 t th y l i DTL t chuy n d n NL, truy n 2.2.4.3 DNT thông 2.2.4.4 t cơ s văn hóa DVH 0,02 0,06 0,06 0,06 0,06 2.2.4.5 t cơ s y t DYT 0,01 0,01 0,02 0,02 0,02 2.2.4.6 t cơ s giáo d c - ào t o DGD 1,41 1,41 1,41 1,41 1,41 2.2.4.7 t cơ s th d c - th thao DTT 2.2.4.8 t ch DCH 0,21 0,21 0,21 0,21 0,21 2.2.4.9 t có di tích, danh th ng LDT 2.2.4.10 t bãi th i, x lý ch t th i RAC 2.3 t tôn giáo, tín ngư ng TTN 0,76 0,76 0,76 0,76 0,76 2.4 t nghĩa trang, nghĩa a NTD 2.5 t sông su i và m t nư c CD SMN 2.6 t phi nông nghi p khác PNK 2. K ho ch chuy n m c ích s d ng t: ơn v tính: ha Phân theo k ho ch t ng năm Th Di n Ch tiêu t tích Năm Năm Năm Năm2006 Năm2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 t phi nông nghi p không thu ti n s d ng t chuy n sang 3 t phi nông nghi p có thu ti n s d ng t không ph i t t tr s cơ 3.1 quan t công trình 3.2 s nghi p không kinh doanh t qu c phòng, 3.3 an ninh
  6. t có m c ích công c ng 3.4 không thu ti n s d ng t t nghĩa trang, 3.5 nghĩa a t sông su i và 3.6 m t nư c CD t phi nông nghi p không 4 ph i t 0,6638 0,4827 0,1811 chuy n sang t t chuyên 4.1 0,6638 0,4827 0,1811 dùng t tr s cơ 4.1.1 quan, công trình s nghi p t qu c phòng, 4.1.2 an ninh t s n xu t, 4.1.3 kinh doanh phi 0,6638 0,4827 0,1811 nông nghi p t có m c ích 4.1.4 công c ng t tôn giáo, tín 4.2 ngư ng t nghĩa trang, 4.3 nghĩa a t sông su i và 4.4 m t nư c CD t phi nông 4.5 nghi p khác 3. K ho ch thu h i t: ơn v tính: ha Chia ra các năm Th Di n Ch tiêu Năm Năm Năm Năm Năm t tích 2006 2007 2008 2009 2010 1 2 3 4 5 6 7 8
  7. 2 t phi nông nghi p 0,8114 0,1366 0,4937 0,1811 2.1 t 0,0547 0,0547 2.1.1 t t i nông thôn 2.1.2 t t i ô th 0,0547 0,0547 2.2 t chuyên dùng 0,7567 0,0819 0,4937 0,1811 t tr s cơ quan, 2.2.1 0,0202 0,0092 0,0110 công trình s nghi p t qu c phòng, an 2.2.2 0,0089 0,0089 ninh t s n xu t, kinh 2.2.3 0,7117 0,0479 0,4827 0,1811 doanh phi nông nghi p t có m c ích công 2.2.4 0,0159 0,0159 c ng t tôn giáo, tín 2.3 ngư ng t nghĩa trang, nghĩa 2.4 a t sông su i và m t 2.5 nư c CD t phi nông nghi p 2.6 khác i u 3. Căn c các ch tiêu ã ư c xét duy t trong Quy t nh này, y ban nhân dân qu n 6 có trách nhi m: 1. Công b công khai quy ho ch, k ho ch s d ng t theo úng quy nh c a pháp lu t v t ai; 2. Th c hi n thu h i t, giao t, cho thuê t, chuy n i m c ích s d ng t theo úng quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c duy t; 3. T ch c ki m tra thư ng xuyên vi c th c hi n quy ho ch, k ho ch s d ng t. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S Tài nguyên và Môi trư ng, Th trư ng các s - ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n 6 và Ch t ch y ban nhân dân phư ng 6, qu n 6 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH THƯ NG TR C
  8. Nguy n Thành Tài
Đồng bộ tài khoản