Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
89
lượt xem
5
download

Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC về việc ban hành quy định về thủ tục hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu chuyển cửa khẩu do Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/2003/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 53/2003/Q -BTC Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 2003 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 53/2003/Q -BTC NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 2003 BAN HÀNH QUY NNH V TH T C H I QUAN I V I HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U CHUY N C A KH U B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t H i quan s 29/2001-QH10 ư c Qu c h i thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2001 Căn c Ngh nh 101/2001/N -CP ngày 31 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph qui nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t H i quan v th t c h i quan, ch ki m tra, giám sát h i quan. Căn c Ngh nh s 86/2002/N -CP ngày 05.11.2002 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B Xét ngh c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy nh v th t c h i quan iv i hàng hoá xu t khNu, nh p khNu chuy n c a khNu. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 1495/2001/TCHQ ngày 26 tháng 12 năm 2001, i u 4 Quy t nh s 19/2002/Q -TCHQ ngày 10/01/2002 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan và các văn b n hư ng d n khác trái v i n i dung quy nh t i Quy t nh này. i u 3: T ng c c trư ng T ng c c H i quan, Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B Tài chính, và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Trương Chí Trung ( ã ký) QUY NNH
 2. V TH T C H I QUAN I V I HÀNG HOÁ XU T KH U, NH P KH U CHUY N C A KH U (Ban hành kèm theo Quy t nh s 53/2003/Q -BTC ngày 16/4/2003 c a B trư ng B Tài chính) I. QUY NNH CHUNG 1- Hàng hoá xu t khNu chuy n c a khNu là hàng hoá xu t khNu ang ch u s ki m tra, giám sát h i quan, ư c v n chuy n t a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu, bao g m: - a i m thông quan n i a (g i t t là ICD), - a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu, - C a khNu không ph i là c a khNu xu t hàng, - a i m ki m tra hàng hoá ngoài c a khNu, n c a khNu xu t. 2- Hàng hoá nh p khNu chuy n c a khNu là hàng hoá nh p khNu ang ch u s ki m tra, giám sát h i quan, ư c v n chuy n t c a khNu nh p n: - a i m thông quan n i a (ICD), - a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu, - C a khNu không ph i là c a khNu nh p hàng, - a i m ki m tra hàng hoá ngoài c a khNu. 3- i u ki n hàng hoá xu t khNu, nh p khNu ư c chuy n c a khNu: - Hàng hoá ph i ư c ch a trong con ten nơ ho c ph i ư c ch a trong các lo i phương ti n, xe chuyên dùng áp ng ư c yêu c u niêm phong h i quan - i v i lô hàng không th niêm phong ư c (hàng siêu trư ng, siêu tr ng...) thì Chi c c trư ng H i quan c a khNu nh p ph i thông báo chi ti t cho Chi c c trư ng H i quan ngoài c a khNu bi t v tình hình hàng hoá v n chuy n không niêm phong 4- Vi c giám sát hàng hoá chuy n c a khNu th c hi n b ng niêm phong h i quan ho c b ng các phương ti n, bi n pháp k thu t nghi p v . Niêm phong h i quan th c hi n như sau: 4.1- i v i hàng hoá nh p khNu chuy n c a khNu: Do Chi c c H i quan c a khNu nh p niêm phong 4.2- i v i hàng hoá xu t khNu chuy n c a khNu: a- N u hàng hoá làm th t c h i quan t i ICD thì Chi c c H i quan ICD niêm phong.
 3. b- N u hàng hoá ã ư c ki m tra th c t t i a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu thì Chi c c H i quan ngoài c a khNu niêm phong. c- Trư ng h p hàng hoá ph i ki m tra th c t nhưng H i quan ngoài c a khNu chưa ki m tra, mà chuy n H i quan c a khNu xu t ki m tra, thì công ch c h i quan ki m tra th c t hàng hoá c a khNu xu t niêm phong. d- Trư ng h p hàng hoá ư c mi n ki m tra th c t : Không niêm phong h i quan, nhưng i v i m t s trư ng h p xét th y c n thi t ch ng gian l n thương m i thì Chi c c trư ng Chi c c H i quan ngoài c a khNu làm th t c xu t khNu quy t nh niêm phong h i quan lô hàng ó.Trư ng h p có cơ s phát hi n lô hàng có sai ph m thì Chi c c trư ng H i quan c a khNu xu t quy t nh ki m tra th c t lô hàng ó và thông báo cho Chi c c H i quan ngoài c a khNu bi t. 5- Qui nh v luân chuy n Biên b n bàn giao (Ph l c 2 Quy t nh này) hàng hoá xu t khNu, nh p khNu chuy n c a khNu: Khi nh n ư c Biên b n bàn giao do các ơn v khác chuy n n, Chi c c H i quan nơi nh n l p B ng th ng kê các Biên b n bàn giao (bao g m các n i dung: s th t ; s , ngày, Biên b n bàn giao, s , ngày t khai h i quan, Chi c c làm th t c h i quan, tình tr ng hàng hoá khi nh n), c 5 ngày làm vi c ph i fax cho ơn v g i 01 l n, (không ph i g i tr l i Biên b n bàn giao). Quá th i h n trên không nh n ư c B ng th ng kê thì ơn v g i thông báo cho Chi c c H i quan nơi nh n bi t ph i h p xác minh làm rõ. i v i trư ng h p lô hàng c n ph i theo dõi thì Chi c c H i quan nh n ph i fax Biên b n bàn giao ngay ơn v g i n m ư c thông tin k p th i. 6- Trư ng h p hàng nh p khNu ư c d xu ng c ng khác c ng ích ghi trong v n t i ơn và ư c v n chuy n n c ng ích b ng phương ti n v n t i khác thì coi như là hàng chuy n c a khNu, th t c h i quan th c hi n như hàng chuy n c a khNu. 7- Ch hàng, ngư i v n chuy n hàng hoá chuy n c a khNu có trách nhi m m b o nguyên tr ng hàng hoá, i úng tuy n ư ng, úng th i gian ghi trong h sơ, luân chuy n b h sơ h i quan cho Chi c c H i quan nơi g i, nơi nh n. 8- Qui nh này áp d ng cho hàng hóa xu t khNu/nh p khNu chuy n c a khNu gi a c a khNu xu t/nh p khNu và a i m làm th t c h i quan thu c t nh, thành ph khác v i t nh, thành ph có c a khNu xu t/nh p. i v i hàng hóa chuy n c a khNu gi a hai ơn v H i quan thu c cùng C c H i quan m t t nh, thành ph thì trên cơ s nh ng nguyên t c cơ b n t i Qui nh này, C c trư ng C c H i quan t nh, thành ph qui nh th t c c th theo hư ng ơn gi n, ít gi y t hơn, b o m yêu c u qu n lý, áp d ng cho các ơn v tr c thu c. II - TH T C H I QUAN I V I HÀNG HOÁ XU T KH U CHUY N C A KH U: 1- i v i lô hàng xu t khNu ư c làm th t c h i quan và giao hàng t i ICD (có v n t i ơn ghi nơi giao hàng là ICD): 1.1- Trách nhi m c a ch hàng:
 4. a- N p t khai h i quan và các ch ng t thu c h sơ h i quan t i Chi c c H i quan ICD theo quy nh i v i lô hàng xu t khNu. b- ưa hàng hoá xu t khNu n ICD làm th t c h i quan. 1.2- Trách nhi m c a Chi c c H i quan ICD: a- Ti p nh n và ăng ký h sơ h i quan và làm th t c xu t khNu theo úng quy nh t i quy trình nghi p v h i quan i v i hàng xu t khNu. b- Giám sát x p hàng xu t khNu ã làm th t c h i quan vào con-ten-nơ. c- Niêm phong h i quan con-ten-nơ hàng xu t khNu ã làm th t c h i quan t i ICD. d- Lưu h sơ h i quan g m: 01 t khai hàng hoá xu t khNu có xác nh n ã làm th t c h i quan, 01 Biên b n bàn giao và các ch ng t khác theo quy nh. e- Giao ngư i v n chuy n 01 Biên b n bàn giao làm ch ng t v n chuy n trên ư ng (Biên b n này ch hàng có trách nhi m chuy n cho Chi c c H i quan c a khNu cùng b h sơ kèm theo). f- Niêm phong b h sơ h i quan, giao ngư i v n chuy n chuy n n Chi c c H i quan c a khNu xu t. H sơ g m: 01 t khai hàng hoá xu t khNu xác nh n ã làm th t c h i quan và 01 Gi y thông báo thu (n u có thu ). g- Theo dõi lô hàng cho n khi nh n ư c b n fax B ng th ng kê các Biên b n bàn giao c a Chi c c H i quan c a khNu xu t. h- Xác nh n th c xu t cho lô hàng trong trư ng h p hàng ư c giao cho ngư i v n t i t i ICD (v n t i ơn ư c ký phát giao hàng t i ICD) 1.3- Trách nhi m c a ngư i v n chuy n ho c doanh nghi p kinh doanh ICD (n u doanh nghi p này th c hi n vi c v n chuy n): a- B o m nguyên tr ng hàng hoá, niêm phong h i quan, niêm phong c a hãng v n chuy n trong su t th i gian hàng hoá ư c lưu gi t i ICD và trong quá trình v n chuy n hàng hoá t ICD n c a khNu. b- Luân chuy n h sơ h i quan gi a Chi c c H i quan ICD v i Chi c c H i quan c a khNu xu t. 1.4- Trách nhi m c a Chi c c H i quan c a khNu xu t: a- Ti p nh n lô hàng xu t khNu, i chi u v i Biên b n bàn giao do Chi c c H i quan ICD l p th c hi n các công vi c còn l i v th t c h i quan cho lô hàng xu t. Trư ng h p có cơ s xác nh lô hàng có sai ph m thì Chi c c trư ng H i quan c a khNu xu t xem xét quy t nh vi c ki m tra và thông báo cho Chi c c H i quan ICD bi t v vi c ó.
 5. b- Ký xác nh n Biên b n bàn giao và lưu; l p B ng th ng kê các Biên b n bàn giao ã nh n và fax cho Chi c c H i quan ICD i chi u, theo dõi, thanh kho n theo qui nh t i i m 5 m c I trên. c- Giám sát hàng hoá xu t chuy n c a khNu cho n khi hàng th c xu t. 2- i v i lô hàng xu t khNu ư c làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan ngoài c a khNu nhưng nơi giao hàng là c a khNu xu t (v n t i ơn ghi nơi giao hàng là c a khNu xu t): 2.1- Trách nhi m c a ch hàng: a- N p t khai h i quan và các ch ng t thu c h sơ h i quan t i Chi c c H i quan ngoài c a khNu theo quy nh. b- ưa hàng hoá xu t khNu n a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu cơ quan H i quan ki m tra th c t hàng hoá ( i v i hàng ph i ki m tra th c t ). c- B o m nguyên tr ng hàng hoá, niêm phong h i quan trong quá trình v n chuy n hàng hoá t a i m ki m tra th c t hàng hoá n c a khNu xu t ( i v i lô hàng ã ư c ki m tra th c t t i a i m ngoài c a khNu). d- ưa hàng hoá n c a khNu xu t Chi c c H i quan c a khNu xu t ki m tra th c t ( i v i lô hàng thu c di n ph i ki m tra nhưng chưa ư c ki m tra t i a i m ngoài c a khNu). e- Luân chuy n h sơ gi a Chi c c H i quan ngoài c a khNu v i Chi c c H i quan c a khNu xu t. 2.2- Trách nhi m c a Chi c c H i quan ngoài c a khNu: a- Ti p nh n h sơ h i quan, làm th t c xu t khNu theo úng quy nh t i quy trình nghi p v h i quan i v i hàng xu t khNu. b- i v i lô hàng xu t khNu ư c mi n ki m tra th c t thì th c hi n vi c ăng ký h sơ h i quan và thông quan cho lô hàng trên h sơ h i quan, giao ch hàng t chuy n h sơ và hàng hoá n Chi c c H i quan c a khNu xu t. c- Giám sát x p hàng xu t khNu ã làm th t c h i quan vào con-ten-nơ ( i v i lô hàng xu t khNu ã ư c ki m tra th c t ). d- Niêm phong các con-ten-nơ hàng xu t khNu theo quy nh t i ti t c trên ây. e- Lưu h sơ h i quan như quy nh t i i m 1.2.(d) ph n II. f- Giao ch hàng 01 Biên b n bàn giao làm ch ng t v n chuy n hàng trên ư ng (biên b n này ch hàng có trách nhi m chuy n cho Chi c c H i quan c a khNu cùng b h sơ kèm theo).
 6. h- Niêm phong h sơ h i quan, giao ch hàng chuy n cho Chi c c H i quan c a khNu. H sơ g m: 01 T khai hàng hoá xu t khNu có xác nh n ã làm th t c h i quan ( i v i lô hàng ã ki m tra th c t t i a i m ki m tra ngoài c a khNu),; ho c 02 t khai hàng hoá xu t khNu ( i v i lô hàng chưa ki m tra th c t t i a i m ki m tra ngoài c a khNu) và 01 Gi y thông báo thu (n u có). i -Theo dõi lô hàng cho n khi nh n ư c B ng th ng kê Biên b n bàn giao. 2.3- Trách nhi m c a Chi c c H i quan c a khNu xu t: a- Ti p nh n lô hàng xu t khNu, i chi u v i Biên b n bàn giao do Chi c c H i quan ngoài c a khNu l p th c hi n các công vi c còn l i v th t c h i quan cho lô hàng xu t: a1- i v i lô hàng xu t khNu ph i ki m tra th c t , nhưng Chi c c H i quan ngoài c a khNu chưa ki m tra thì Chi c c H i quan c a khNu xu t ki m tra th c t hàng hoá, xác nh n k t qu ki m tra th c t hàng hoá vào 02 t khai hàng hoá xu t khNu và th c hi n ti p các i m 2.3 (c), (d), (e), (f) dư i ây. a2- i v i lô hàng xu t khNu ã ư c Chi c c H i quan ngoài c a khNu ki m tra th c t thì Chi c c H i quan c a khNu xu t ki m tra tình tr ng niêm phong hàng hoá và th c hi n các i m 2.3 (b), (c), (d), (e), (f) dư i ây. b- Trư ng h p có cơ s xác nh lô hàng có sai ph m thì th c hi n theo quy nh t i i m 1.4.a trên ây. c- Ký xác nh n Biên b n bàn giao và lưu. Th c hi n vi c l p B ng th ng kê Biên b n bàn giao và h sơ theo quy nh t i i m 5 m c I trên. d- óng d u xác nh n th c xu t (m u d u nghi p v s 02 ban hành kèm theo Quy t nh s 1200/2001/Q -TCHQ ngày 23.11.2001 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan) vào ô s 27 t khai hàng hoá xu t khNu. Vi c xác nh n th c xu t ư c quy nh như sau: d1- i v i hàng xu t qua c a khNu ư ng bi n, ư ng hàng không: - N u lô hàng ã làm xong th t c h i quan t i Chi c c H i quan ngoài c a khNu thì công ch c H i quan làm nhi m v giám sát kho, bãi xác nh n th c xu t. - N u lô hàng mà Chi c c H i quan ngoài c a khNu quy t nh ki m tra th c t nhưng vi c ki m tra do Chi c c H i quan c a khNu xu t th c hi n thì sau khi ki m tra th c t và niêm phong h i quan, công ch c h i quan làm nhi m v ki m tra th c t hàng hoá xác nh n th c xu t. d2- i v i hàng xu t qua c a khNu ư ng b , ư ng sông: Ch khi hàng th c xu t qua c a khNu thì Chi c c H i quan c a khNu xu t m i xác nh n th c xu t. d3- i v i hàng xu t qua ư ng s t, ư ng bưu i n: Th c hi n theo quy nh v th t c h i quan i v i tàu liên v n ư ng s t qu c t và hàng hoá v n chuy n qua ư ng bưu i n.
 7. d4- Gi i quy t trư ng h p doanh nghi p xin i u ch nh s lư ng hàng hoá xu t khNu chuy n c a khNu: - i v i trư ng h p ph i ki m tra th c t hàng hoá, Doanh nghi p ph i có công văn g i H i quan nơi làm th t c ít nh t 01 gi trư c khi cơ quan H i quan ki m tra th c t hàng hoá. - i v i hàng hoá thu c di n mi n ki m tra th c t , Doanh nghi p ph i có công văn g i cơ quan H i quan c a khNu xu t ít nh t 01 gi trư c khi hàng th c xu t. C 2 trư ng h p trên H i quan ph i ki m tra th c t toàn b lô hàng. N u phát hi n có d u hi u gian l n thì cơ quan H i quan không ch p nh n vi c xin i u ch nh. e- Có trách nhi m giám sát hàng hoá cho n khi hàng th c xu t. f- Th c hi n vi c luân chuy n Biên b n bàn giao và h sơ theo quy nh t i i m 5 m c I trên. III- TH T C H I QUAN I V I HÀNG HOÁ NH P KH U CHUY N C A KH U: 1- i v i lô hàng nh p khNu có v n ơn ghi a i m n là ICD: 1.1- Trách nhi m c a Chi c c H i quan c a khNu nh p: a- Ki m tra tình tr ng bao bì hàng hoá và phương ti n v n chuy n hàng hoá: N u bao bì và phương ti n v n chuy n áp ng yêu c u niêm phong h i quan thì cho chuy n hàng v ICD làm th t c. N u bao bì hàng hoá ho c phương ti n v n chuy n không áp ng yêu c u niêm phong, không m b o gi ư c nguyên tr ng hàng hoá thì yêu c u ngư i v n chuy n gia c bao bì dư i s giám sát c a H i quan. b- Trư ng h p có căn c xác nh có vi ph m pháp lu t h i quan thì l p Biên b n vi ph m hành chính v h i quan, ti n hành ngay các bi n pháp ngăn ch n, ki m tra toàn b lô hàng theo quy nh và thông báo cho Chi c c H i quan ICD. c- Niêm phong con-ten-nơ hàng nh p khNu theo quy nh ( i v i trư ng h p quy nh t i i m 1.1 (a) trên ây). d- L p 02 Biên b n bàn giao (theo m u ph l c 2), 01 b n giao cho ngư i v n chuy n làm ch ng t v n chuy n hàng hoá trên ư ng và chuy n cho Chi c c H i quan ICD, 01 b n lưu. e- Cung c p các thông tin c n lưu ý v lô hàng cho Chi c c H i quan ICD. f- Theo dõi lô hàng cho n khi nh n ư c B ng th ng kê các Biên b n bàn giao c a Chi c c H i quan ICD g i tr theo qui nh t i i m 5 m c I trên. 1.2- Trách nhi m c a Chi c c H i quan ICD:
 8. a- Ti p nh n lô hàng nh p khNu, i chi u v i Biên b n bàn giao do Chi c c H i quan c a khNu nh p chuy n n. Trư ng h p phát hi n có s sai l ch v hàng hoá ho c h sơ h i quan thì l p Biên b n ghi nh n tình hình c th làm căn c cho x lý sau này, thông báo cho Chi c c H i quan c a khNu nh p bi t. b- Xác nh n Biên b n bàn giao và lưu; l p B ng th ng kê các Biên b n bàn giao và fax cho Chi c c H i quan c a khNu nh p theo qui nh t i i m 5 ph n I. c- Ti p nh n h sơ h i quan, làm th t c nh p khNu cho lô hàng theo úng quy trình nghi p v th t c h i quan i v i hàng hoá nh p khNu. d- Thông báo l i (b ng văn b n) cho Chi c c H i quan c a khNu nh p k t qu ki m tra theo các thông tin mà Chi c c H i quan c a khNu nh p lưu ý. 1.3- Trách nhi m c a ch hàng: a- N p t khai h i quan và các ch ng t thu c h sơ h i quan t i Chi c c H i quan ICD theo quy nh. b- Làm th t c h i quan theo quy nh. 1.4- Trách nhi m c a ngư i v n chuy n ho c doanh nghi p kinh doanh ICD (n u doanh nghi p này th c hi n vi c v n chuy n): a- B o m nguyên tr ng hàng hoá, niêm phong h i quan, niêm phong c a hãng v n t i trong th i gian lưu gi hàng t i ICD và trong quá trình v n chuy n gi a c a khNu nh p và ICD. b- Luân chuy n h sơ gi a Chi c c H i quan c a khNu nh p và Chi c c H i quan ICD. c- Ch u trách nhi m trư c pháp lu t v vi c th c hi n các quy nh trên. 2- i v i lô hàng nh p khNu có v n ơn ghi a i m n là c a khNu nh p, nhưng làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan ngoài c a khNu: 2.1- Trách nhi m c a ch hàng: a- Ph i n p h sơ h i quan theo quy nh. b- Có ơn ngh chuy n c a khNu (theo m u Ph l c 1) g i Chi c c H i quan ngoài c a khNu ư c xác nh n cho chuy n t c a khNu nh p v a i m làm th t c h i quan, a i m ki m tra ngoài c a khNu: 02 b n chính. c- Luân chuy n h sơ gi a Chi c c H i quan c a khNu nh p v i Chi c c H i quan ngoài c a khNu. d- m b o nguyên tr ng hàng hoá, niêm phong h i quan, niêm phong c a hãng v n t i trong quá trình v n chuy n t c a khNu nh p v a i m làm th t c h i quan
 9. ngoài c a khNu, a i m ki m tra ngoài c a khNu (n u u quy n cho ngư i v n chuy n thì trách nhi m trên thu c ngư i ư c u quy n). e- Xu t trình hàng hoá cơ quan H i quan ki m tra ( i v i lô hàng ph i ki m tra th c t ). f- N p thu và l phí theo quy nh (n u có). h- i v i trư ng h p hàng hoá nh p khNu chuy n c a khNu ư c Chi c c trư ng H i quan ngoài c a khNu quy t nh mi n ki m tra th c t hàng hoá, thì ngoài vi c th c hi n các trách nhi m theo quy nh, ch hàng còn ph i xu t trình cho Chi c c H i quan c a khNu nh p t khai h i quan (b n ch hàng). 2.2- Trách nhi m c a Chi c c H i quan ngoài c a khNu: a- Sau khi ăng ký t khai hàng nh p khNu theo úng quy nh, trên cơ s ơn ngh chuy n c a khNu, Lãnh o Chi c c H i quan ngoài c a khNu ghi ý ki n c a mình vào ơn ngh c a ch hàng, lưu 01 b n, Niêm phong h sơ h i quan g m : 01 ơn ngh chuy n c a khNu, 01 Gi y thông báo thu , giao cho ch hàng chuy n t i Chi c c H i quan c a khNu nh p làm th t c chuy n c a khNu cho lô hàng. b- Ti p nh n lô hàng nh p khNu và i chi u v i Biên b n bàn giao do Chi c c H i quan c a khNu nh p chuy n n. Trư ng h p có s sai l ch v hàng hoá ho c h sơ h i quan thì l p biên b n ghi nh n làm cơ s gi i quy t ti p theo, thông báo cho Chi c c H i quan c a khNu nh p bi t. c- Xác nh n Biên b n bàn giao và lưu ; làm th t c nh p khNu cho lô hàng theo úng quy trình nghi p v th t c h i quan i v i hàng hoá nh p khNu. d- Thông báo l i cho Chi c c H i quan c a khNu nh p (b ng văn b n) k t qu ki m tra theo các thông tin mà Chi c c H i quan c a khNu nh p lưu ý. e- L p B ng th ng kê các Biên bàn bàn giao và FAX cho Chi c c H i quan c a khNu nh p. 2.3- Trách nhi m c a Chi c c H i quan c a khNu nh p: a- Ti p nh n ơn ngh chuy n c a khNu do ch hàng chuy n ã ư c ch p thu n c a Chi c c H i quan a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu. b- Th c hi n các công vi c quy nh t i i m 1.1 m c III trên. c- i v i trư ng h p hàng hoá nh p khNu chuy n c a khNu ư c Chi c c trư ng H i quan ngoài c a khNu quy t nh mi n ki m tra th c t hàng hoá, thì căn c t khai h i quan (b n ch hàng) do ch hàng xu t trình, b h sơ và các quy nh khác có liên quan làm th t c h i quan cho lô hàng theo quy nh.
 10. 3- i v i nh ng lô hàng hoá nh p khNu mà t khai ư c ăng ký t i Chi c c h i quan ngoài c a khNu, nhưng vi c ki m tra th c t hàng hoá do Chi c c H i quan c a khNu th c hi n : 3.1- Trách nhi m c a ch hàng: Th c hi n theo qui nh t i các i m 2.1 (a,c,e,f) m c III trên. 3.2- Trách nhi m c a Chi c c H i quan ngoài c a khNu : a- Ti p nh n và ăng ký h sơ h i quan theo qui nh. b- Quy t nh hình th c, t l ki m tra th c t hàng hoá. Chi c c H i quan ngoài c a khNu ch u trách nhi m v h sơ h i quan ã ư c ăng ký và vi c quy t nh hình th c, t l ki m tra. c- Niêm phong h sơ h i quan g m : 02 t khai hàng hoá nh p khNu (b n chính) ã ư c ăng ký; 01 b n kê chi ti t ; 01 b n v n t i ơn Copy; 01 b n Biên b n bàn giao; 01 b n Thông báo thu . Giao b h sơ ã niêm phong cho ch hàng chuy n n Chi c c H i quan c a khNu th c hi n ti p các bư c th t c khác. d- Th c hi n vi c ra quy t nh i u ch nh thu , x lý vi ph m v thu và xác nh n " ã làm th t c h i quan" theo qui nh t i i m C3.3 dư i ây; thông báo cho Chi c c H i quan c a khNu bi t k t qu x lý. 3.3- Trách nhi m c a Chi c c H i quan c a khNu: a- Ti p nh n h sơ h i quan do Chi c c H i quan ngoài c a khNu chuy n n. b- Th c hi n ki m tra th c t hàng hoá theo hình th c, t l ki m tra th c t ã ư c lãnh o Chi c c H i quan ngoài c a khNu quy t nh, xác nh n k t qu ki m tra theo úng qui nh. N u có căn c ( như : Có thông tin m i v vi ph m c a doanh nghi p t i m c m c ph i thay i hình th c, t l ki m tra; h sơ th hi n s b t h p lý v s lư ng hàng so v i tr ng lư ng...) thì Chi c c trư ng H i quan c a khNu quy t nh thay i hình th c, t l ki m tra và thông báo cho Chi c c H i quan ngoài c a khNu bi t vi c thay i ó. Chi c c H i quan c a khNu ch u trách nhi m v k t qu ki m tra th c t hàng hoá và vi c quy t nh thay i hình th c, t l ki m tra. c- Vi c xác nh n " ã làm th t c h i quan" quy nh như sau: N u th c t hàng hoá: c1- Không có sai l ch so v i khai c a ngư i khai h i quan thì xác nh n " ã làm th t c h i quan" và quy t nh vi c thông quan cho lô hàng. c2- Có s sai l ch so v i khai c a ngư i khai h i quan, d n n m t ph n ho c toàn b lô hàng không ư c nh p khNu, thì xác nh n k t qu ki m tra, l p biên b n vi
 11. ph m và x lý theo qui nh c a pháp lu t i v i s hàng khai sai, gi i phóng s hàng úng khai báo, xác nh n " ã làm th t c h i quan", thông báo cho Chi c c H i quan ngoài c a khNu bi t. c3- Có s sai l ch so v i khai c a ngư i khai h i quan d n n ph i i u ch nh s thu ph i n p thì: c3.1- Xác nh n k t qu ki m tra th c t hàng hoá. c3.2- L p biên b n vi ph m :03 b n: - 01 b n g i Chi c c h i quan ngoài c a khNu - 01 b n giao cho ngư i khai h i quan - Lưu 01 b n (b n ch p t b n g c có xác nh n sao y b n chính). c3.3- Niêm phong h sơ lô hàng (bao g m c biên b n vi ph m) giao cho ngư i khai h i quan chuy n n Chi c c H i quan ngoài c a khNu ra quy t nh i u ch nh thu , x lý vi ph m v H i quan và xác nh n " ã làm th t c h i quan". c3.4- Gi i phóng hàng. PH L C 1 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ......, ngày.... tháng... năm.... ƠN NGHN CHUY N C A KH U Kính g i: - Chi c c H i quan................................. - Chi c c H i quan c a khNu.............................. Công ty................................. ngh ư c làm th t c h i quan/ki m tra h i quan t i............................................................................ cho lô hàng ............................ thu c v n ơn .................................. chuyên ch trên PTVT ...................., t i c a khNu nh p ngày....../...../200......... Tên hàng:................................................................................................. Lư ng hàng:............................................................................................. Tr giá:..................................................................................................... G m:....................... container có s hi u:..............................................
 12. Tuy n ư ng v n chuy n.................................... v i chi u dài........... km Th i gian v n chuy n........................................................................... Công ty................................. cam k t ch u trách nhi m trư c pháp lu t v : 1. m b o s nguyên tr ng hàng hoá và các niêm phong h i quan, niêm phong hãng tàu cho t i khi bàn giao cho Chi c c H i quan a i m làm th t c h i quan ngoài c a khNu/ a i m ki m tra h i quan.............................. giám sát. 2. V n chuy n lô hàng úng tuy n ư ng và th i gian. ....., ngày.... tháng.... năm 200.... Giám c Công ty (Ký ghi rõ h tên, óng d u) PH L C 2 T NG C C H I C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM QUAN c l p - T do - H nh phúc C c H i quan........... Chi c c H i quan..... S : .../HQ-BBBG BIÊN B N BÀN GIAO H i..... gi ..... phút, ngày.... tháng..... năm 200...., Chi c c H i quan..... bàn giao h sơ h i quan ã niêm phong và hàng hoá cho ông (bà)............... i di n c a Công ty.............. chuy n n Chi c c H i quan.......... g m: 1- H sơ h i quan: a- T khai h i quan :........... b n chính; b- ơn ngh xin chuy n c a khNu:........... b n chính; c-V n t i ơn ( i v i hàng nh p khNu ư ng bi n): ...........b n sao; d- B n kê chi ti t (n u có) :...........b n chính; e- Thông báo thu (n u có) :...........b n chính 2- Hàng hoá:
 13. STT S Hi u con-ten-nơ ho c S seal Con-ten- S seal H i Ghi chú bi n ki m soát xe chuyên nơ quan (1) d ng (5) (3) (4) (2) Tình tr ng con-ten-nơ/xe chuyên d ng/hàng hoá.................................... ................................................................................................................. .................................................................................................................. Biên b n v tình tr ng con-ten-nơ/hàng hoá (n u có), s ........................ .................................................................................................................. Các v n khác có liên quan n hàng hoá và h sơ h i quan: .................................................................................................................. Ch hàng/Ngư i v n Chi c c HQ ngoài CK Chi c c HQ c a kh u chuy n (Ký ghi rõ h tên, óng (Ký ghi rõ h tên, óng (Ký ghi rõ h tên) d u) d u) HƯ NG D N S D NG BIÊN B N BÀN GIAO 1. Biên b n bàn giao này áp d ng trong các trư ng h p sau: Hàng xu t khNu, nh p khNu ư c làm th t c h i quan t i Chi c c H i quan ngoài c a khNu (k c trư ng h p Chi c c H i quan ngoài c a khNu ăng ký t khai và Chi c c H i quan c a khNu xu t/nh p ki m tra th c t hàng hoá) 2. Cách ghi các tiêu chí trên Biên b n bàn giao: a. Tiêu chí "lô hàng thu c t khai/v n t i ơn s ....." - N u hàng nh p khNu chuy n t c a khNu nh p v ICD thì ghi s , ngày, tháng, năm c a v n ơn. - Các trư ng h p khác ghi s , ký hi u, ngày tháng năm c a t khai. b. Các tiêu chí nêu t i i m 1 (H sơ h i quan):
 14. - Căn c vào quy nh v các ch ng t Chi c c H i quan ngoài c a khNu ph i chuy n cho Chi c c H i quan c a khNu i v i t ng trư ng h p ghi. - Riêng i v i Biên b n bàn giao H i quan c a khNu nh p l p ưa hàng v ICD và a i m ki m tra ngoài c a khNu ki m tra th c t hàng hoá thì không ph i ghi các tiêu chí này. c. Tiêu chí v hàng hoá ( i m 2) - H i quan nơi l p Biên b n bàn giao ph i ghi y các tiêu chí nêu t i các c t, m c c a i m 2 ( i v i hàng xu t khNu trư ng h p nào chưa có seal hãng tàu thì c t s 3 không ghi), tr các trư ng h p sau ây không ph i ghi: nh ng lô hàng xu t khNu ho c nh p khNu ăng ký t khai t i Chi c c H i quan ngoài c a khNu chuy n Chi c c H i quan c a khNu ki m tra, hàng nh p khNu mi n ki m tra. - Hàng xu t khNu mi n ki m tra thì c t (2), (3) ghi theo khai báo c a ngư i v n chuy n, c t (4) không ghi. Trư ng h p hàng xu t khNu mi n ki m tra nhưng h i quan ph i niêm phong thì ghi t t c các c t như hàng ph i ki m tra. d. Ngư i v n chuy n: là ch hàng ho c doanh nghi p v n t i hàng hoá e. M c Chi c c H i quan c a khNu, Chi c c H i quan ngoài c a khNu (Ký ghi rõ h tên và óng d u) ư c quy nh như sau: óng m u d u s 2, ngư i ký là lãnh o i giám sát kho, bãi ( i v i c a khNu) ho c Lãnh o i th t c ( i v i Chi c c H i quan ngoài c a khNu).
Đồng bộ tài khoản