Quyết định số 53/2006/QĐ-BGTVT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
42
lượt xem
2
download

Quyết định số 53/2006/QĐ-BGTVT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 53/2006/QĐ-BGTVT về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 359 -06 "Phương tiện giao thông đường sắt – Giá chuyển hướng toa xe khách - Yêu cầu kỹ thuật khi sản xuất, lắp ráp mới" do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 53/2006/QĐ-BGTVT

  1. B GIAO THÔNG V N T I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc S : 53/2006/QĐ-BGTVT Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2006 QUY T Đ NH BAN HÀNH TIÊU CHU N NGÀNH 22 TCN 359 -06 "PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG ĐƯ NG S T – GIÁ CHUY N HƯ NG TOA XE KHÁCH - YÊU C U K THU T KHI S N XU T, L P RÁP M I" B TRƯ NG B GIAO THÔNG V N T I Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Lu t s a đ i b sung m t s đi u c a Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 16 tháng 12 năm 2002; Căn c Lu t Giao thông đư ng s t ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn c Pháp l nh Ch t lư ng hàng hóa ngày 24 tháng 12 năm 1999; Căn c Ngh đ nh s 34/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 04 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Giao thông v n t i; Xét văn b n s 1105/ĐK ngày 05 tháng 10 năm 2006 c a C c Đăng ki m Vi t Nam trình duy t tiêu chu n “Phương ti n giao thông đư ng s t – Giá chuy n hư ng toa xe khách – Yêu c u k thu t khi s n xu t, l p ráp m i”; Theo đ ngh c a V trư ng V Khoa h c - Công ngh , QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Tiêu chu n ngành: "Phương ti n giao thông đư ng s t – Giá chuy n hư ng toa xe khách – Yêu c u k thu t khi s n xu t, l p ráp m i". S đăng ký: 22 TCN 359 - 06 Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng B , Chánh Thanh tra B , V trư ng V Khoa h c-Công ngh , C c trư ng C c Đăng ki m Vi t Nam, C c trư ng C c Đư ng s t Vi t Nam, T ng giám đ c T ng công ty Đư ng s t Vi t Nam và Th trư ng các cơ quan, đơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như Đi u 3; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; - Website Chính ph ; - Lưu: VT, KHCN. H Nghĩa Dũng FILE ĐƯ C ĐÍNH KÈM THEO V N B N Tieu chuan
Đồng bộ tài khoản