Quyết định số 536/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
28
lượt xem
1
download

Quyết định số 536/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 536/2006/QĐ-UBND về việc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho Công ty TNHH May xuất khẩu Ðại Hà Thịnh thuê để xây dựng Xí nghiệp may xuất khẩu do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 536/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 536/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 13 tháng 04 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH VỀ VIỆC CHO PHÉP CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ GIAO ĐẤT CHO CÔNG TY TNHH MAY XUẤT KHẨU ÐẠI HÀ THỊNH THUÊ ĐỂ XÂY DỰNG XÍ NGHIỆP MAY XUẤT KHẨU CHỦ TỊCH UBND TỈNH BẮC NINH Căn cứ Luật đất đai năm 2003; Nghị định số 181/2004/NÐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ; Thông tu số 01/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 01/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường; Quyết định số 476/QÐ-TTg ngày 19/6/2002 và số 1214/QÐ-TTg ngày 07/11/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 nam (2001-2005) tỉnh Bắc Ninh; Xét đề nghị của: Công ty TNHH May xuất khẩu Ðại Hà Thịnh tại đơn xin thuê đất ngày 06/3/2006, UBND thị trấn Hồ tại công văn số 12/CV-UB ngày 08/3/2006; UBND huyện Thuận Thành tại công văn số 84/CV-UB ngày 09/3/2006; Sở Xây dựng tại chứng chỉ quy hoạch số 15/CCQH ngày 27/02/2006, Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 49/TT- QHKH ngày 11/4/2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. 1. Cho phép Công ty TNHH May xuất khẩu Ðại Hà Thịnh chuyển mục đích sử dụng 10.281,6m2 đất nông nghiệp tại thị trấn Hồ - huyện Thuận Thành do đã nhận chuyển nhượng sang mục đích xây dựng Xí nghiệp may xuất khẩu theo hình thức thuê đất. 2. Thu hồi 1.108,2m2 đất, gồm: Ðất nông nghiệp do UBND thị trấn Hồ quản lý dang tạm giao cho hộ gia đình 246,7m2, đất chuyên dùng 861,5m2, nằm trong khu vực đã cho khảo sát để xây dựng Xí nghiệp may xuất khẩu, tại thị trấn Hồ - huyện Thuận Thành và giao cho Công ty TNHH May xuất khẩu Ðại Hà Thịnh thuê. 3. Sau khi chuyển mục đích sử dụng và thuê đất, Công ty TNHH May xuất khẩu Ðại Hà Thịnh thuê đất để xây dựng Xí nghiệp may xuất khẩu là 10.000,0m2, đất hành lang đường QL 38: 1.389,8m2. Vị trí, ranh giới khu đất được xác định bằng đường chỉ đỏ trên tờ bản đồ tỷ lệ 1/500 do Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt trong hồ sơ đất đính kèm.
  2. Thời gian thuê đất: 50 (Năm mươi) năm. Ðiều 2. Giao Sở Tài chính, Tài nguyên và Môi trường cùng UBND huyện Thuận Thành theo chức năng hướng dẫn Công ty TNHH May xuất khẩu Ðại Hà Thịnh thực hiện bồi thường hỗ trợ khi thu hồi đất, ký hợp đồng thuê đất và bàn giao khu đất trên thực địa theo quy định. Ðiều 3. Thủ truởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Cục thuế, Kho bạc Nhà nuớc tỉnh, UBND huyện Thuận Thành, UBND thị trấn Hồ và Công ty TNHH May xuất khẩu Ðại Hà Thịnh căn cứ Quyết định thi hành./. KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Bùi Vĩnh Kiên
Đồng bộ tài khoản