intTypePromotion=3

Quyết định Số: 539/QĐ-KL-VP

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
79
lượt xem
2
download

Quyết định Số: 539/QĐ-KL-VP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP CỤC KIỂM LÂM ------Số: 539/QĐ-KL-VP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KIỂM LÂM VÙNG III CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 539/QĐ-KL-VP

  1. TỔNG CỤC LÂM NGHIỆP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT CỤC KIỂM LÂM NAM ------- Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 539/QĐ-KL-VP Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA KIỂM LÂM VÙNG III CỤC TRƯỞNG CỤC KIỂM LÂM Căn cứ Quyết định số 38/QĐ-TCLN ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Kiểm lâm; Xét đề nghị của Chánh văn phòng Cục và Giám đốc Kiểm lâm vùng III, QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Vị trí và chức năng 1. Kiểm lâm vùng III là đơn vị trực thuộc Cục Kiểm lâm, có chức năng tham mưu giúp Cục trưởng Cục Kiểm lâm quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và quản lý lâm sản; tổ chức các hoạt động dịch vụ công theo qui định của pháp luật. 2. Kiểm lâm vùng III có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật. 3. Trụ sở của Kiểm lâm vùng III đặt tại thành phố Hồ Chí Minh. 4. Phạm vi hoạt động của Kiểm lâm vùng III gồm các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây viết chung là tỉnh): Lâm Đồng, Ninh Thuận, Bình Thuận, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, Long An, Bến Tre, Cần Thơ, Tiền Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Trà Vinh, An Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu và Sóc Trăng. Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
  2. 1. Tham mưu cho Cục trưởng Cục Kiểm lâm về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trong phạm vi được phân công: a) Đề xuất và tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật; b) Xây dựng kế hoạch hàng năm về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản; phương án phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng và phát triển rừng; c) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, tiêu chuẩn, quy chuẩn, chế độ, chính sách theo quy định của pháp luật; chuyên môn nghiệp vụ về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý lâm sản; công tác giao rừng, cho thuê rừng và đất lâm nghiệp; công tác quản lý quy hoạch vùng sản xuất nương rẫy; thống kê, kiểm kê rừng và đất lâm nghiệp. 2. Thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng a) Tổ chức cảnh báo, dự báo nguy cơ cháy rừng trung hạn và ngắn hạn; b) Kiểm tra các hoạt động về phòng cháy, chữa cháy rừng; c) Phối hợp và hỗ trợ các Chi cục Kiểm lâm và cơ quan, đơn vị có liên quan trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; ứng trực tại các khu vực trọng điểm quốc gia và tham gia chữa cháy rừng đối với những đám cháy lớn vượt quá tầm kiểm soát của địa phương. 3. Về thanh tra, kiểm tra: a) Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong các hoạt động thanh tra, kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ và phát triển rừng và quản lý lâm sản theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Kiểm lâm; b) Tham gia các hoạt động nghiệp vụ chống tiêu cực trong hoạt động kiểm tra, kiểm soát lâm sản và thi hành công vụ của lực lượng Kiểm lâm theo chỉ đạo của Cục trưởng Cục Kiểm lâm; 4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan Kiểm lâm và chủ rừng trong vùng tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ, huấn luyện kỹ thuật chuyên ngành cho lực lượng Kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng. 5. Tham gia nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và hợp tác quốc tế theo chương trình, kế hoạch của Cục Kiểm lâm.
  3. 6. Tham gia tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, quản lý lâm sản, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học, quản lý động vật, thực vật hoang dã. 7. Hoạt động dịch vụ a) Tư vấn, xây dựng phương án, dự án, công trình bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; b) Cung ứng các loại công cụ, trang thiết bị chuyên dùng về phòng cháy, chữa cháy rừng; sản xuất, cung ứng giống các loài động vật, thực vật rừng theo quy định của pháp luật. 8. Quản lý tài chính, tài sản được giao; thực hiện các quy định về chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tham nhũng; cải cách hành chính, chấp hành chế độ thông tin, báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. 9. Quản lý cán bộ, công chức và người lao động; thực hiện chế độ lương, khen thưởng, kỷ luật theo quy định hiện hành của nhà nước. 10. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Cục trưởng. Điều 3. Tổ chức bộ máy 1. Lãnh đạo Kiểm lâm vùng III có Giám đốc và tối đa không quá 03 Phó giám đốc. Giám đốc điều hành hoạt động chung của đơn vị, chịu trách nhiệm trước Cục trưởng và trước pháp luật về hoạt động của đơn vị. Phó giám đốc giúp Giám đốc theo dõi, chỉ đạo một số lĩnh vực công tác theo sự phân công của Giám đốc và chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc và Phó giám đốc thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước. 2. Bộ máy làm việc a) Phòng Quản lý bảo vệ rừng; b) Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ; c) Phòng Hành chính - Tổng hợp;
  4. d) Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy, chữa cháy rừng. 3. Công chức của Kiểm lâm vùng III chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về việc thi hành nhiệm vụ được giao. Các tổ chức quy định tại Khoản 2 Điều này có cấp Trưởng và tối đa không quá 02 cấp Phó do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo phân cấp cán bộ của Cục Kiểm lâm. Giám đốc Kiểm lâm vùng III quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của bộ máy quản lý và bổ nhiệm, cán bộ theo phân cấp của Cục; chỉ đạo xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc của đơn vị. Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Quyết định này thay thế các Quyết định trước đây về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kiểm lâm vùng III. 2. Chánh Văn phòng Cục, Giám đốc Kiểm lâm vùng III, Trưởng các phòng của Cục Kiểm lâm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. PHÓ CỤC TRƯỞNG PHỤ TRÁCH CỤC Nơi nhận: - Như Điều 4; - Văn phòng Tổng cục lâm nghiệp; - Chi Cục Kiểm lâm các tỉnh, Nguyễn Văn Cương thành phố; - Lưu: VP.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản